دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-248 

مقاله پژوهشی

1. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

صفحه 9-42

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری