دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-185 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

صفحه 9-45

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد


2. تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

صفحه 47-72

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری