دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-175 
3. تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

صفحه 55-87

سید محمد هادی رضوی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ حجت حاجی حسینی؛ مرتضی اکبری


6. تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

صفحه 153-175

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی