سال آغاز انتشار: 1392

تعداد دوره ها: 8

تعداد شماره ها: 31

تعداد مقالات منتشر شده: 191

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 287 روز

متوسط زمان اولین اقدام:  1 روز

ضریب تاثیر سال 1397:    0.396

 

سخن سردبیر

امروزه تحول دیجیتال صنایع از مهم­ترین عناوین تحول سازمانی محسوب می­شود و تحقق آن، برتری فناورانه و راهبردی و عملکرد بالاتر اقتصادی سازمان ها را درپی دارد.  باوجود­این، منافع ماهیت غیرقطعی و غیرشفاف پیامدهای سرمایه گذاری در تحول دیجیتال گروه زیادی از سازمان­ها را از ورود به این حوزه بازداشته است. چهار مقاله در این شماره از فصلنامه به موضوع تحول دیجیتال و کارآفرینی دیجیتال پرداخته ­اند.

در مقاله اول عوامل موثر برتحول دیجیتال در صنایع شناسایی شده و براساس آن یک مدل بلوغ برای این سازمان ها پیشنهاد شده است. باید توجه داشت در کنار صنایع بزرگ، تحول دیجیتال در شرکت­های دانش ­بنیان نیز باید مورد­توجه قرار گیرد.

کارآفرینی دیجیتال از حوزه­ های جذاب برای شرکت­های دانش ­بنیان است، هرچند در مقایسه بادیگر کشورها روند توسعه این نوع کسب­و­کارها در ایران کُند است. به­نظر می­رسد که تاکنون ابعاد توسعه این کسب­و­کارها در ایران به ­طور جامع مورد­مطالعه قرار نگرفته است. در مقاله دوم تلاش شده است تا ابعاد توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت ­های دانش­بنیان کوچک و متوسط بررسی و مدلی برای آن ارائه گردد.

یکی از صنایع مهم و رو­به ­رشد در حوزه تحول دیجیتال، صنعت محتوای دیجیتال است. باتوجه­ به وجود سرمایه غنی ادبی و فرهنگی و ظرفیت بالقوه قابل­ توجه در کشور این حوزه کماکان مغفول مانده است. در­این ­راستا در مقاله سوم موانع توسعه صنعت محتوا در ایران بررسی و چالشهای این صنعت استخراج شده است.

یکی از الزامات اولیه در تحول دیجیتال، تامین پایدار فناوری اطلاعات است که در یک زنجیره تامین رخ می­دهد و موضوع مقاله چهارم است. در این مقاله الگوی ریسک های زنجیره تامین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت دانش بنیان ارائه شده است.

در این شماره از فصلنامه به یکی دیگر از بخش های روبه رشد در سطح جهان یعنی صنایع خلاق نیز پرداخته شده است. در ایران، صنایع دستی یکی از بخش­هایی است که بیشتر مبادلات تجاری را در میان صنایع خلاق را به­ خود اختصاص داده است و هرچند دارای آوازه ­ای جهانی است اما برای حضور قدرتمندتر در عرصه رقابت بین ­المللی این حوزه نیازمند نوآوری­های بیشتر است. مقاله پنجم چهارچوبی جهت ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی معرفی کرده است که می­ تواند بینش خوبی برای پیشبرد نوآوری در صنایع دستی به سیاستگذاران کشور ارائه نماید.

آخرین مقاله اختصاص به فناوری­های زیستی دارد و به یکی از فناوری های مهم و پُرکاربرد در این حوزه یعنی حوزه تخمیر پرداخته است. باتوجه­ به این­که این فناوری عمدتاً در حوزه شرکت دانش بنیان توسعه داده شده و از طریق فرآیندهای انتقال فناوری به شرکت­های بزرگتر منتقل می­گردد، لذا
ارزش­گذاری فناوری­های زیستی در حوزه تخمیر یکی از مباحث مهم جهت بالابردن ارزش اقتصادی فناوری زیستی است. مقاله ششم روش های مناسب ارزش­گذاری فناوری در فناوری­های زیستی را موردبحث قرار داده است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 

ابر واژگان