سال آغاز انتشار: 1392

تعداد دوره ها: 9

تعداد شماره ها: 35

تعداد مقالات منتشر شده: 215

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 299 روز

متوسط زمان اولین اقدام:  1 روز

ضریب تاثیر سال 1398:    0.438

پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین تحت پوشش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در راستای اعتلا و ارتقاء دانش مدیریت فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری را منتشر می‌کند. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می‌نماید مقالات پژوهشی خود در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، را که در سطح خرد انجام شده، پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری فرمایند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاقی در فعالیت نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 4، اسفند 1400 

ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب

صفحه 45-74

10.22104/jtdm.2022.5123.2859

خدیجه بلوه؛ فاطمه ثقفی؛ محمد موسی خانی؛ امیرهوشنگ تاجفر؛ علی محقر


ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

صفحه 75-99

10.22104/jtdm.2022.4880.2788

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن

صفحه 151-188

10.22104/jtdm.2022.5114.2856

علی حاجی غلام سریزدی؛ احسان کریمی یزدی؛ سید محمد حسینی؛ حسین رئیسی


ابر واژگان