سال آغاز انتشار: 1392

تعداد دوره ها: 9

تعداد شماره ها: 32

تعداد مقالات منتشر شده: 192

درصد پذیرش مقالات: 10

متوسط زمان پذیرش: 290 روز

متوسط زمان اولین اقدام:  1 روز

ضریب تاثیر سال 1397:    0.396

 

سخن سردبیر

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد گسترش شبکه های همکاری میان سازمانها و افراد در به اشتراک گذاری منابع، مهارتها و ایده ها هستیم. شبکه های همکاری طیف گسترده و متنوعی، از زنجیره های تامین پویا گرفته  تا آزمایشگاههای مجازی مشترک دارند و در سالهای اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. بیشتر مقالات این شماره به موضوع شبکه های همکاری و قابلیت های لازم برای ورود و همکاری در شبکه ها پرداخته اند.

 در مقاله اول  تلاش شده تا با در نظر گرفتن چرخه عمر شبکه های همکاری با استفاده از روش شاخص علم سنجی تصویر جامعی از وضعیت فعالیت های علمی این حوزه در بازه زمانی سالهای 2005 تا 2019 ارائه داده شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بیشترین توجه پژوهشگران مربوط به مرحله خلق از چرخه عمر این شبکه ها بوده و بویژه به انتخاب شرکا، مدیریت شرکا و برقراری اعتماد میان شرکا جهت پایداری شبکه توجه داشته­اند.

یکی از حوزه های فناوری که از پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره فراوان برده است، حوزه فناوری مالی است. در همین رابطه، همکاری های راهبردی بین نظام بانکی و استارآپ­های فینتکی به عنوان یک ضرورت برای طرفین گسترش قابل توجهی یافته است. مقاله دوم به ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و شرکت های فینتکی در ایران می پردازد.

شناخت و بهره برداری از فرصت های همکاری و برقراری ارتباط در هر شبکه­ای متکی به قابلیت های اعضای شبکه است. از این رو قابلیت های پویای سازمان و نقش آن در توسعه سازمان ها مورد توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت قرار گرفته است در مقاله سوم با بررسی مقاله های منتشر شده از سال 1997 تا 2020 و با استفاده از روش فرا ترکیب یک چارچوب مفهومی برای جمع بندی دانش موجود در قابلیت های پویای سازمانی ارائه شده است. مقاله چهارم  تلاش دارد تا ضمن روشن کردن مفهوم  قابلیت های عملیاتی سازمان، آنها را از منظر پیوستن به شبکه های تامین جهانی کنکاش نماید و برای اینکار سه شرکت قطعه ساز خودرو را مورد مطالعه قرار داده است. و مقاله پنجم  از منظر تشخیص و انتخاب فرصتهای ناشی از  فناوری به تحلیل قابلیت های عملیاتی سازمان در حوزه خدمات پرداخته و موضوع انتخاب فناوری های هوشمند در صنعت خرده فروشی را مطالعه کرده است.

کشاورزی و ماشینی کردن آن نیز از اولویت های کشور است و در مکانیزاسیون کشاورزی به ناچار باید به انتخاب و ب­کارگیری فناوری های نوین پرداخت. منتهی در تجاری سازی و توسعه متوازن این فناوری ها، نسبت به کشورهای پیشرفته مشکلات و موانع ساختاری وجود دارد. در مقاله ششم معیارها و زیرمعیارهای موثر در انتخاب و انتقال فناوری مناسب در مکانیزاسیون کشاورزی شناسایی و رتبه بندی شده ­اند.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار 1400 

2. ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها در ایران

صفحه 41-66

10.22104/jtdm.2021.4781.2761

داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ افسانه اوضاعی


ابر واژگان