اطلاعات آماری نشریه

 

پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین تحت پوشش سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در راستای اعتلا و ارتقاء دانش مدیریت فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران فصلنامه علمی مدیریت توسعه فناوری را منتشر می‌کند. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می‌نماید مقالات پژوهشی خود در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، را که در سطح خرد انجام شده، پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری فرمایند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاقی در فعالیت نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید. همچنین، فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقالهها رایگان بوده و هزینههای مربوطه توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تامین می شود.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، شهریور 1401 (ویژه نامه نوآوری باز) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان