موضوعات = انتقال و پذیرش فناوری
تعداد مقالات: 23
4. عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند پیاده‌سازی فناوری های تولید پیشرفته در بنگاه‌های صنعتی: شواهدی از صنعت خودرو کشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-126

10.22104/jtdm.2019.3000.2013

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محمدعلی دشتی


5. ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-70

10.22104/jtdm.2019.3028.2030

بهزاد صفائی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو


6. تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-48

10.22104/jtdm.2018.2964.1999

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری


7. ارزیابی و انتخاب فناوری سبز خنک کن های کلینکر

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 161-185

10.22104/jtdm.2018.2774.1936

علیرضا شهرکی؛ سیده وفا موسوی


8. شناسایی ابزارهای سیاستی تقاضامحور و جانمایی ابزارها در مراحل چرخه عمر محصول

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-82

10.22104/jtdm.2018.2326.1793

نجمه جوریان؛ الناز سیاوشی؛ جواد نوری؛ مسعود عباسی


13. تحلیل فضایی سرریزهای تکنولوژی در کشورهای منتخب آسیایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-125

10.22104/jtdm.2016.380

مجتبی بهمنی؛ آرش جمشیدنژاد؛ امید جنابی


15. شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-97

10.22104/jtdm.2016.356

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


16. نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2016.352

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


20. شناسایی و رتبه بندی روش‌های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه‌های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 55-84

10.22104/jtdm.2016.216

مهدی محمدی؛ علی حسینی؛ مهدی حمیدی؛ بهروز محمودی؛ علی اصغر سعدآبادی


21. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2015.182

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی


22. تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-160

10.22104/jtdm.2015.140

محمود مدیری؛ مریم میرزائی خاکی؛ حامد کریمی شیرازی