دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-158 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی و اولویت بندی ریسکهای پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)

صفحه 9-33

محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مریم میرافشار


6. تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

صفحه 135-158

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده