دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 9-182 

مقاله پژوهشی

1. تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاهها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاههای بخش اویونیک ایران

صفحه 9-36

محمد نقی زاده؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ منوچهر منطقی؛ رضا نقی زاده


2. الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ایران

صفحه 37-66

مهدی گودرزی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد اعرابی؛ مقصود امیری