دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-175 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

صفحه 9-32

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ نیلوفر ردائی


3. چرخه‌ی حیات نوآوری‌های اجتماعی

صفحه 69-95

علی اصغر سعدآبادی؛ علی اصغر پورعزت؛ محمد امین قانعی راد؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی