نویسنده = �������� ������ ���������� �������� ��������