درباره نشریه

پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین تحت پوشش سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در راستای اعتلا و ارتقاء دانش مدیریت فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت توسعه فناوری را منتشر می‌کند. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم در این رشته دعوت می‌نماید مقالات پژوهشی خود در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، را که در سطح خرد انجام شده، پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری فرمایند.