اهداف و چشم انداز

 اهداف:

کمک به تعمیق، گسترش و انتشار دانش نظری و کاربردی در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری و کارآفرینی فناورانه از طریق مبادله ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی، مرور نظام‌مند دانش موجود در زمینه آخرین روندها و جهت‌گیری‌های علمی و پژوهشی و انتقال تجربیات و مطالعات موردی

 

 زمینه های مورد توجه:

برخی از موضوعات موردتوجه این فصلنامه در زیر فهرست شده است:

 

 • چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت)
 • توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت­های فناوری
 • اشاعه نوآوری‌های فناورانه
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری
 • هوشمندی فناوری و نوآوری
 • آینده‌پژوهی و نقشه راه فناوری
 • ارزیابی و ممیزی فناوری و نوآوری
 • راهبردها و برنامه‌ریزی توسعه فناوری و نوآوری
 • اکتساب و انتقال فناوری
 • پذیرش فناوری
 • تجاری‌سازی فناوری
 • هم‌پایی فناورانه
 • همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه
 • مدیریت دانش
 • شبکه‌سازی دانش
 • مدیریت دارایی‌های فکری
 • نهادهای واسط نوآوری و  RTOها
 • اخلاق فناوری
 • موضوعات اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت فناوری
 • نوآوری باز
 • مدیریت راهبردی کنام (SNM)