اهداف و چشم انداز

 اهداف:

کمک به تعمیق، گسترش و انتشار دانش نظری و کاربردی در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری و کارآفرینی فناورانه از طریق مبادله ایده ها و یافته های پژوهشی، مرور نظام مند دانش موجود در زمینه آخرین روندها و جهت گیری های علمی و پژوهشی و انتقال تجربیات و مطالعات موردی

 

 زمینه های مورد توجه:

برخی از موضوعات موردتوجه این فصلنامه در زیر فهرست شده است:

 

 • چالش ها و راهکارهای مدیریت فناوری و نوآوری (در سطح بنگاه و صنعت)
 • توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت­های فناوری

 • اشاعه نوآوری های فناوری

 • مدیریت تحقیق و توسعه

 • اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری

 • آینده پژوهی و نقشه راه فناوری
 • ارزیابی فناوری و نوآوری

 • راهبردها و برنامه ریزی توسعه فناوری و نوآوری

 • انتقال و پذیرش فناوری

 • همکاری دانشگاه-صنعت-دولت-جامعه

 • مدیریت دانش

 • شبکه سازی دانش

 • مدیریت دارایی های فکری

 • نهادهای واسط نوآوری و RTOها

 • اخلاق فناوری

 • موضوعات اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت فناوری

 • نوآوری باز
 • مدیریت راهبردی کنام (SNM)