نویسنده = حسینی، سید محمد
پویایی شناسی رشد ضایعات الکترونیکی و بازیافت آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 151-188

10.22104/jtdm.2022.5114.2856

علی حاجی غلام سریزدی؛ احسان کریمی یزدی؛ سید محمد حسینی؛ حسین رئیسی