نویسنده = �������� ���������� ������������
تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 135-158

10.22104/jtdm.2016.224

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده