نویسنده = جعفری، سید محمدباقر
چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی


تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 153-175

10.22104/jtdm.2019.3227.2114

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی