نویسنده = رضایی صوفی، حجت
اثر همکاری مبتنی بر هدف و ساختار بر نوآوری محصول

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 83-108

10.22104/jtdm.2018.2335.1795

جواد سلطان زاده؛ اسماعیل قادری فر؛ محمدصادق خیاطیان؛ حجت رضایی صوفی