کلیدواژه‌ها = نوآوری مدل کسب و کار
تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 153-175

10.22104/jtdm.2019.3227.2114

سید محمدباقر جعفری؛ زهرا محمدی دورباش؛ اشرف میرزایی