ارائه الگوی تحلیل کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان.

3 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان.

چکیده

یکی از مهم‌ترین رویکردهای راهبردی رقابت، کسب پایداری در مدیریت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات برای ایجاد توازن اطلاعات در میان تصمیم‌گیرندگان می‌باشد که می‌تواند در قالب ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره بازتاب یابد. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیلِ کیفی تعاملی ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان است. براساس روش‌شناسی پژوهش ترکیبی، ابتدا برای شناسایی مؤلفه‌ها و گزاره‌های ریسک‌های زنجیره تأمین پایدارِ فناوریِ اطلاعات از تحلیل فراترکیب و دلفی استفاده شد که مشارکت‌کنندگان این بخش ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان در سطح دانشگاهی بودند. سپس در بخش کمّی از تحلیل بازنمایی سیستمی استفاده شد که در این بخش نیز ۲۰ نفر از متخصصان فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت داشتند. مبتنی بر یافته‌های پژوهش، سه مؤلفه اصلی و ۲۸ گزاره اولیه تائید شد که پس از تحلیل دلفی با­هدف رسیدن به ­حدّ کفایت نظری تعداد ۲۱ گزاره‌ نهایی شد. در­ادامه نیز تحلیل روابط بین پیوندها و تأثیرگذاری سیستمی با گزاره‌های تأییدشده صورت پذیرفت و براین‌اساس محرک‌ ترین گزاره‌ها و پیامدهای مربوط به هریک­ از ریسک‌های زنجیره تأمین پایدار فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing an Interactive/Qualitative Analysis Model for Sustainable Information Technology Supply Chain Risks in Knowledge-Based Companies

نویسندگان [English]

  • Peyman Gholizadeh 1
  • Saber Molaalizadeh 2
  • Allahkaram Salehi 3
1 PhD Student of Industrial Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.
2 Faculty Member, Department of Industrial Engineering, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.
3 Faculty Member, Department of Accounting, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran.
چکیده [English]

One of the most important strategic competition approaches is to achieve stability in IT supply chain management, which creates information balance among decision-makers and further reflects in various dimensions such as economic, social, environmental, etc. The purpose of this study is to provide an interactive qualitative analysis (IQA) model of sustainable IT supply chain risks in knowledge-based firms. Based on the mixed research methodology, first, meta-synthesis and Delphi analysis were used to identify the components and risk propositions of the sustainable information technology supply chain. The participants in this section were 15 specialists and experts from academia. Then, in the quantitative phase, system representation analysis was used, in which 20 IT specialists in knowledge-based companies participated. Based on the research findings, three main components and 28 initial propositions were confirmed. After Delphi analysis, 21 final propositions were finalized to achieve theoretical adequacy. Then, the relationship between links and system effectiveness among the validated propositions was analyzed, and accordingly, the most motivating propositions and consequences related to each of the risks of sustainable IT supply chain in knowledge-based companies were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Supply Chain Management Risk
  • Information Technology Development
  • Knowledge-Based Firms
  • Interactive Qualitative Analysis
  • System Representation Analysis
-          Adesanya, A., Yang, B., Bin Iqdara, F, W., & Yang, Y. (2020). Improving sustainability performance through supplier relationship management in the tobacco industry, Supply Chain Management, 25(4), 413-426. https://doi.org/10.1108/SCM-01-2018-0034
-          Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52, 329-341. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.018
-          Ahmed, E. M. (2021). Modelling information and communications technology cyber security externalities spillover effects on sustainable economic growth. Journal of the Knowledge Economy, 12, 412-430. https://doi.org/10.1007/s13132-020-00627-3
-          Anderson, D. R. (2006). The critical importance of sustainability risk management. Risk Management, 53(4), 66-89. https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2009.01333.x
-          Antolín-López, R., Delgado-Ceballos, J., & Montiel I. (2016). Deconstructing corporate sustainability: A comparison of different stakeholder metrics. Journal of Cleaner Production, 24(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.111
-          Atashsooz, A., Feizi, K., Kazazi, A., & Olfat, L. (2016). Interpretive structural modeling of petrochemical industry supply chain risks [In Persian]. Industrial Management Studies, 14(41), 39-73. https://doi.org/10.22054/jims.2016.4168
-          Baliga, R., Raut, R., & Kamble, S. (2020). The effect of motivators, supply, and lean management on sustainable supply chain management practices and performance: Systematic literature review and modeling. Benchmarking: An International Journal, 27(1), 347-381. https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2019-0004
-          Bartnik, R., & Park, Y. (2018). Technological change, information processing and supply chain integration: A conceptual model. Benchmarking: An International Journal, 25(5), 1279-1301. https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2016-0039
-          Berardi, U. (2015). Sustainability assessments of buildings, communities, and cities. In J. J. Klemeš (Ed.), Assessing and measuring environmental impact and sustainability (pp. 497-545). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-799968-5.00015-4
-          Bhakoo, V., Singh, P. J., & Chia, A. (2015). Supply chain structures shaping portfolio of technologies: Exploring the impact of integration through the “dual arcs” framework. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(4), 376-399. https://doi.org/10.1108/IJPDLM-12-2014-0298
-          Blankley, A. (2008). A conceptual model for evaluating the financial impact of supply chain management technology investments. The International Journal of Logistics Management, 19(2), 155-182. https://doi.org/10.1108/09574090810895942
-          Chow, W. S., & Chen, Y. (2012). Corporate sustainable development: Testing a new scale based on the mainland Chinese context. Journal of Business Ethics, 105(4), 519–533. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0983-x
-          Colicchia, C., Creazza, A., & Menachof, D.A. (2019). Managing cyber and information risks in supply chains: Insights from an exploratory analysis. Supply Chain Management, 24(2), 215-240. https://doi.org/10.1108/SCM-09-2017-0289
-          Collins, J. D., Worthington, W. J., Reyes, P. M., & Romero, M. (2010). Knowledge management, supply chain technologies, and firm performance. Management Research Review, 33(10), 947-960. https://doi.org/10.1108/01409171011083969
-          Cousins, P. D., Lamming, R. C., & Bowen, F. (2004). The role of risk in environment-related supplier initiatives. International Journal of Operations & Production Management, 24(6), 554-565. https://doi.org/10.1108/01443570410538104
-          Dahlmann, F., Roehrich, J, K. (2019). Sustainable supply chain management and partner engagement to manage climate change information. Business Strategy and Environment, 28(8): 1632-1647. https://doi.org/10.1002/bse.2392
-          De Barros, A. P., Ishikiriyamab, C. S., Cordeiro Peresc, R., & Simões Gomesd, C. F. (2015). Processes and benefits of the application of information technology in supply chain management: An analysis of the literature. Procedia Computer Science, 55, 698–705. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.077
-          Dočekalová, M. P., & Kocmanová, A. (2016). Composite indicator for measuring corporate sustainability, Ecological Indicators, 61(2), 612–623. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.10.012
-          Elkington, J. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. John Wiley & Son Ltd. https://doi.org/10.5860/choice.36-3997 
-          Elkington, J. (2004). Enter the triple bottom line. The triple bottom line: Does it all add up, 11(12), 1-16. http://www.23dd.fr/images/stories/Documents/DD/Elkington-Enter-the-triple-bottom-line.pdf
-          Eweje, G. (2011). A shift in corporate practice? Facilitating sustainability strategy in companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18(3), 125–136. https://doi.org/10.1002/csr.268
-          FAO (2014). Sustainability assessment of food and agriculture systems. http://www.fao.org/3/i4113e/i4113e.pdf
-          Farhadi, F., Taghizadeh Yazdi, M., Momeni, M., & Sajjadi, S. (2019). Presenting sustainable supply chain agility model in the brick industry of Isfahan province [In Persian]. Logistics Thought, 18(2), 27-44. http://lot.jrl.police.ir/article_92523.html?lang=en
-          Garcia, S., Cintra, Y., Rita de Cássia, S. R., & Lima, F. G. (2016). Corporate sustainability management: A proposed multi-criteria model to support balanced decision-making. Journal of Cleaner Production, 136, 181-196. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.110
-          Gonzálvez-Gallego, N., Molina-Castillo, F. J., Soto-Acosta, P., Varajao, J., & Trigo, A. (2015). Using integrated information systems in supply chain management. Enterprise Information Systems, 9(2), 210–232. http://doi.org/10.1080/17517575.2013.879209
-          Gualandris, J., & Kalchschmidt, M. (2015). Supply risk management and competitive advantage: A misfit model. International Journal of Logistics Management, 26(3), 459-478. https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2013-0062
-          Gurnani, H., Ray, S., Wang, Y. (2011). Special Issue of Production and Operations Management: “Global Supply Chain Risk Management”. Production and Operations Management, 20(2): 301-312. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2011.01239.x
-          Hofmann, H., Busse, C., Bode, C., & Henke, M. (2014). Sustainability‐related supply chain risks: Conceptualization and management. Business Strategy and the Environment, 23(3), 160-172. https://doi.org/10.1002/bse.1778
-          Hutchins, M. J., & Sutherland, J. W. (2008). An exploration of measures of social sustainability and their application to supply chain decisions. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1688-1698. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.06.001
-          Kache, F., & Seuring, S. (2017). Challenges and opportunities of digital information at the intersection of big data analytics and supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 37(1), 10-36. https://doi.org/10.1108/IJOPM-02-2015-0078
-          Kaya, E., & Azaltun, M. (2012). Role of information systems in supply chain management and its application on five‐star hotels in Istanbul. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3(2), 138-146. https://doi.org/10.1108/17579881211248808
-          Khaniki, H., Mahdizadeh, M., & Yahyaei, S. (2016). A casual study of exteriorism in state media consumption in Iran [In Persian]. Sociological Cultural Studies, 6(4), 47-79. http://socialstudy.ihcs.ac.ir/article_2074.html?lang=en
-          Lawshe, C. (1990). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(2), 563-575. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
-          Li, Y., Mathiyazhagan, K. (2018). Application of DEMATEL approach to identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the auto components manufacturing sector, Journal of Cleaner Production, 172(2), 2931–2941.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.120 
-          Nazeri, A., & Nosratpoor, M. (2016). Supply chain sustainability: A risk management approach (Translation and summary) [In Persian]. Iranian Journal of Supply Chain Management, 53(18), 68-80. https://scmj.ihu.ac.ir/article_203604.html
-          Northcutt, N., & McCoy, D. (2004). Interactive qualitative analysis: A systems method for qualitative research. Sage. https://doi.org/10.4135/9781412984539
-          Nouri, M., Mohammadi, E., & Jabalameli, M. (2019). Sustainable supply chain design with considering uncertainty in suppliers’ risk [In Persian]. Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(1), 107-125. https://doi.org/10.22084/ier.2019.14188.1644
-          Piotrowicz, W., Cuthbertson, R, W. (2014). Introduction to the special issue information technology in retail: Toward omnichannel retailing. International Journal of Electronic Commerce, 18(4), 5-16. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415180400
-          Plant, K., Barac, K., & De Jager, H. (2017). Developing early career professional auditors at work: What are the Determinants of success?. Meditari Accountancy Research, 25(3), 368-390. https://doi.org/10.1108/MEDAR-03-2017-0119
-          Prakash, S., Soni, G. & Rathore, A. P. S. (2017). A critical analysis of supply chain risk management content: A structured literature review. Journal of Advances in Management Research, 14(1): 69-90. https://doi.org/10.1108/JAMR-10-2015-0073
-          Sangbor, M., Safi, M., & Azar, A. (2019). Application of fuzzy cognitive maps (FCM’s) to analysis and design the causal structure of sustainable supply chain management enabler’s in the petrochemical industry [In Persian]. Public Management Researches, 12(1), 5-29. https://doi.org/10.22111/jmr.2019.4741
-          Schatten, A. (2009, March). “Green” supply chains: Using information integration for sustainable development. 2009 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (pp. 1124-1127). IEEE. https://doi.org/10.1109/cisis.2009.31
-          Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for SSCM. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699–1710. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020
-          Shafiee, S., Rajabzadeh Ghatari, A., Hasanzadeh, A., & Jahanyan, S. (2018). Studying the effect of IT on sustainable development of tourism destinations toward developing smart tourism destinations (Based on the Meta Synthetize approach) [In Persian]. New Marketing Research Journal, 7(4), 95-116. https://doi.org/10.22108/nmrj.2017.103939.1247
-          Shen, Z. J. (2007). Integrated supply chain models: A survey and future research directions. Journal of Industrial Management and Optimization, 3(1), 1-27. https://doi.org/10.3934/jimo.2007.3.1
-          Srivastava, S. K. (2007). Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review. International Journal of Management Reviews, 9(1), 53–80. http://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00202.x
-          Steurer, R., Langer, M. E., Konrad, A., & Martinuzzi, A. (2005). Corporations, stakeholders and sustainable development I: A theoretical exploration of business–society relations. Journal of Business Ethics, 61(3), 263-281. https://doi.org/10.1007/s10551-005-7054-0
-          Sundram, V. P. K., Bahrin, A. S., Abdul Munir, Z. B., & Zolait, A. H. (2018). The effect of supply chain information management and information system infrastructure: The mediating role of supply chain integration towards manufacturing performance in Malaysia. Journal of Enterprise Information Management, 31(5), 751-770. https://doi.org/10.1108/JEIM-06-2017-0084
-          Talebi, D., Ayron, F. (2015). Identification of supply chain risks and supplier selection using network analysis process (Case study: Automotive industry) [In Persian]. Industrial management perspective, 5(1), 31-43. https://jimp.sbu.ac.ir/article_87263.html?lang=en
-          Tang, C. S., & Zhou, S. (2012). Research advances in environmentally and socially sustainable operations. European Journal of Operational Research, 223(2), 585–594. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.07.030 
-          Thoni, A., & Tjop, M. (2015). Information technology for sustainable supply chain management: A literature survey. Enterprise Information Systems, 11(6), 828-858. http://doi.org/10.1080/17517575.2015.1091950
-          Valiyan, H., Abdoli, M., & Orooyee, M. (2018). Adjustment of audit expectation gap based on human resources strategies through the rough and gray theory [In Persian]. Management Accounting, 11(4), 115-137. http://jma.srbiau.ac.ir/article_13408.html
-          Vanany, I., Zailani, S., & Pujawan, N. (2009). Supply chain risk management: Literature review and future research. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management, 2(1), 16-33. https://doi.org/10.4018/jisscm.2009010102
-          Winter, M., & Knemeyer, A. M. (2013). Exploring the integration of sustainability and supply chain management: Current state and opportunities for future inquiry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(1), 18–38. http://doi.org/10.1108/09600031311293237
-          Xu, M., Cui, Y., Hu, M., Xu, X., Zhang, Zh., Liang, S., Qu, Sh. (2019). Supply chain sustainability risk and assessment. Journal of Cleaner Production, 225(10), 857-867. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.307
-          Yahyazadeh Far, M., Azar, A., Aghajani, H., Farhadian, A. (2018). Designing strategic management system for supply chain risk [In Persian]. Journal of Strategic Management Studies, 9(33), 97-114. http://www.smsjournal.ir/article_87858.html