ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکتهای همکاران سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم

2 عضو هیئت علمی ، دانشگده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز.

چکیده

این تحقیق به‌منظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت‌های همکاران سیستم انجام شده‌است. تاکنون پژوهش‌هایی در حوزه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های مختلف انجام‌شده که در آن‌ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت دانش نیز اشاره گردیده‌است. ولی به موضوع ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر یکدیگر دارند کمتر پرداخته شده‌است. با توجه به اینکه جنس محصولات شرکت‌های نرم‌افزاری دانش‌محور است، مدیریت تجربیات پرسنل و حافظه سازمانی دشوارتر بوده و چالش‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. با توجه به این توضیحات می‌توان انتظار داشت با پیاده‌سازی مدیریت دانش در این سازمان‌ها در مواجهه با مشکلات شاهد بهره‌وری و کارایی بیشتری باشیم. تعیین ارتباط بین هر یک از عوامل تأثیرگذار در پیاده‌سازی مدیریت دانش، دستیابی به موفقیت در اجرای مدیریت دانش را بهبود می‌بخشد. محققان در این تحقیق با بررسی پژوهش‌های قبلی و مستندات علمی موجود همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به شناسایی عوامل مؤثردر پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و ارتباط بین آن‌ها پرداخته و سعی در ارائه الگوی مناسب برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش دارند. متدولوژی مورد‌نظر برای انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده‌بنیاد استفاده می‌شود و برای ارزیابی صحت مدل، از مستندات و نتایج پژوهش‌های قبلی در حوزه ادبیات موضوع بهره برده می‌شود.نتایج حاصله براساس داده‌های جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان می‌دهد برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت‌های همکاران سیستم، ۱۶ فاکتور کلیدی و حیاتی باید مورد‌نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن‌ها که در قالب مدل مفهومی ارائه شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Conceptual Model Based on Effective Factors of Knowledge Management System Implementation in Hamkaran System Partners Group

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Mohammad Ali Shah Hosseini 2
  • Soroush Khosravi 3
1 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Head of ICT Center, University of Qom,
2 Faculty Member, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran
3 M. Sc. of Information Technology Management, University of Mehr Alborz