بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در محیط کسب‌و‌کار جدید که مشخصه آن تلاطم و پیچیدگی فزاینده است، توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیت‌های رقابتی در دانسته‌هایش نهفته است. اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با نوآوری به شکل گسترده مورد تأیید واقع شده‌است؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته بوده‌است و روشن ساختن این مطلب است که آیا مدیریت دانش می‌تواند منجر به نوآوری و عملکرد نوآوری بهتر گردد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای تحقیق و توسعه ۲۸۵ شرکت دارای فناوری پیشرفته واقع در تهران است. بر‌اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه‌هایی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و به‌طور اخص تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بدست‌آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما فرضیه مربوط به تأثیر معنادار فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر غیر‌مستقیم قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأیید نشدند.
 
در محیط کسب‌و‌کار جدید که مشخصه آن تلاطم و پیچیدگی فزاینده است، توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مزیت‌های رقابتی در دانسته‌هایش نهفته است. اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با نوآوری به شکل گسترده مورد تأیید واقع شده‌است؛ هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته بوده‌است و روشن ساختن این مطلب است که آیا مدیریت دانش می‌تواند منجر به نوآوری و عملکرد نوآوری بهتر گردد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای تحقیق و توسعه ۲۸۵ شرکت دارای فناوری پیشرفته واقع در تهران است. بر‌اساس مدل مفهومی پژوهش پرسشنامه‌هایی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و به‌طور اخص تکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بدست‌آمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر فرایند نوآوری و عملکرد نوآوری را مورد تأیید قرار داد، اما فرضیه مربوط به تأثیر معنادار فرایند نوآوری بر عملکرد نوآوری و بالطبع اثر غیر‌مستقیم قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری تأیید نشدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Impact of Knowledge Management Process Capabilities on Innovation Performance Considering Mediating Effect of Innovation Processes in High-Tech Organizations

نویسندگان [English]

  • Safoora Allahi
  • AbbasAli Rastegar
  • Mohsen Shafiee Nikabadi
چکیده [English]

The objective of this study is to investigate the impact of knowledge management process capabilities on innovation performance in high-tech organizations. This study is a descriptive survey and data were collected using a survey questionnaire completed by R&D sections of high-tech organizations. The statistical population of this study consists of 285 high-tech organizations located in Tehran. The sampling method was simple random. The questionnaire included 68 closed questions. To assess construct validity, LISREL software confirmatory factor analysis was used and hypotheses were tested using Structural Equation Modeling (SEM) technique.Also, path analysis was used to measure the effect of knowledge management process capabilities on innovation performance and innovation processes. Results show that knowledge management process capabilities have a positive and direct effect on innovation performance and innovation processes. But innovation process has no significant effect on innovation performance. Furthermore, there is no indirect relationship between knowledge management process capabilities and innovation performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management process capabilities
  • Innovation process
  • Innovation performance