انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافیتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبا,ئی، تهران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

چکیده

امروزه با توجه به روند سریع تحولات فناوری، هیچ شرکت و کشوری قادر به تأمین تمام فناوری‌های مورد‌نیاز خود نمی‌باشد. لذا همکاری فناوری با دارندگان فناوری امری اجتناب‌ناپذیر است. اما از آنجا که هر پروژه همکاری و انتقال فناوری، دارای ابعاد مختلفی از جمله مباحث فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است و در بسیاری از موارد، تبعات عدم‌توجه به این مسائل می‌تواند، ضربات جبران‌ناپذیری رابه اقتصاد کشور وارد نماید، آگاهی از معیارهای اساسی که می‌بایست قبل از همکاری فناوری، مورد‌توجه قرار گیرند، امری حیاتی برای مدیران و سیاست‌گذاران این عرصه می‌باشد. در این مقاله، مدل‌های مرسوم انتخاب روش انتقال فناوری در سطح جهان، مورد‌مطالعه قرار گرفتو با شناسایی معیار‌های مؤثر بر انتخاب روش انتقال فناوری و شیوه همکاری‌های فناوری، از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه، استفاده گردید. سپس با استفاده از روش AHP، مدلی طراحی شد تا از این طریق، مناسب‌ترین روش همکاری فناوری برای ایجاد کارخانه الکترود گرافیتی، اولویت‌بندی شود. نتایج‌ حاکی از آن بودند که بهترین روش‌ها برای‌ همکاری و انتقال‌ ‌فناوری الکترود گرافیتی به‌ترتیب اولویت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک و خرید امتیاز بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selecting the Appropriate Method for Technological Collaborations in Production of Graphite Electrode in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Goodarzi 1
  • Shahram Khaje Nasiri 2
1 Faculty member, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 M. Sc. in Industrial Management, Tarbiat Modares, Tehran< Iran.
چکیده [English]

Nowadays, with the rapid pace of technological developments, no company or country is able to provide all of its needed technologies. Therefore, technology collaborationswith holders of technology is inevitable. Since every technology transfer project has different aspects, including technical, economic, legal and social issues and in many cases, the consequences of ignoring these issues may cause irreparable losses to the economy. Understanding and considering the basic criteria before transferring the technology is vital for managers and policy makers. In this paper, the commonmethods of technology transfer models in the world have been studied. Then, by considering the appropriate criteria influencing the choice of technology transfer models and technology collaboration methods, multiple attribute decision making method (MADM) was used to rank them. More precisely, analytic hierarchy process (AHP) was utilized to obtain the most appropriate method for transferring technology in establishing a graphite electrode plant. The results of this study indicate that the best method for transferring technology of graphite electrode was foreign direct investment, joint venture, and licensing, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Collaboration
  • technology transfer
  • Graphite Electrode
  • Multiple Attribute Decision Making Method (MADM)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)