تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی شرکتهای دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در شرکت‌های دانش‌بنیان یادگیری سازمانی سبب حفظ مزیت رقابتی و رشد و توسعه سازمانی می‌گردد. از طرفی خلق عملکرد نوآورانه و یادگیری سازمانی مستلزم برقراری ارتباطات اثر‌بخش و پایدار با کلیه ذی‌نفعان و محیط عمومی سازمان است. سرمایه‌اجتماعی، شکلی از سرمایه است که سبب تسهیل در دسترسی به اطلاعات و منابع حیاتی به‌منظور ارتقاء عملکرد، یادگیری سازمانی و استفاده مناسب از فرصت‌های محیطی می‌گردد. پژوهش حاضر به‌دنبال طراحی چارچوبی توسعه‌یافته و نظام‌مند درخصوص مفاهیم سرمایه‌اجتماعی، نقش میانجی‌گری انتقال دانش و یادگیری سازمانی در ارتباط با هم و در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است و از این طریق سعی دارد تا در گسترش مرزهای دانش موجود در این حوزه اقدام نماید. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است. داده‌های مورد‌نیاز برای این تحقیق توسط نمونه‌گیری تصادفی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه فناوری اطلاعات در کشور ایران و به‌وسیله ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده‌است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها استفاده گردیده‌است. نتایج بدست‌آمده حاکی از آن است که سرمایه‌اجتماعی و انتقال دانش بر یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی مؤثراند. همچنین نقش میانجی‌گری انتقال دانش در اثر‌گذاری سرمایه‌اجتماعی بر یادگیری سازمانی شرکت‌های دانش‌بینان ایرانی نیز مورد‌تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital and Knowledge Transfer in Organizational Learning of Knowledge Based Firms

نویسنده [English]

  • Ata ollah Harandi
چکیده [English]

Organizational learning makes the companies to maintain their competitive advantage and organizational development. Increasing innovational performance and organizational learning needs an effective and sustainable communication with all stakeholders and considering environmental concerns. Social capital is a kind of capital that facilitates the access to information and vital resources in order to improve environmental performance, organizational learning and taking advantage of environmental opportunities. The aim of this article is to develop a systematic framework about social capital considering the mediating role of knowledge transfer and organizational learning in Iranian knowledge based organizations and tries to broaden the frontiers of knowledge in this area. This study, based on its aim, is an application research, and based on data collection method, is a descriptive one. Data was gathered using a questionnaire from a random sample from knowledge based organizations in Iran. The obtained data was analyzed using structural equation modeling technique and Smart PLS software. The results indicate that in Iranian organizations, social capital and knowledge transfer have an effect on organizational learning. Also, the mediating role of knowledge transfer in the relation of social capital and organizational learning in Iranian knowledge based organizations is confirmed.