تحلیل توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار فناوری اینترنت اشیا به‌منظور توانمندسازی معلولان در حوزة توان‌بخشی ایران (ارائة مدل شبیه‌سازی با رویکرد عامل بنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

گسترش و توسعه اینترنت اشیا می‌تواند در توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی انسان و به­ ویژه معلولان مورداستفاده قرار گیرد. دراین‌راستا به‌کارگیری خدمات اینترنت اشیا در حوزه توان‌بخشی، نیازمند توسعه کسب‌وکارهای نوین اینترنت اشیا است؛ بنابراین تعیین راهبردهای رقابتی و همکاری، در تکمیل زنجیره خدمات برای توسعه و تکامل کسب ­وکارهای نوین ضروری است. مسئله کلیدی، شناخت اجزای زیست ­بوم کسب‌وکار و ارزیابی نقش و رفتار بازیگرانی است که برای دستیابی به هم‌تکاملی با یکدیگر در تعامل‌اند. براین‌اساس هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تحلیلی برای توسعه زیست‌بوم کسب­ وکار اینترنت اشیا و­ تحلیل تعاملات و رفتارهای بازیگران آن می‌باشد. دراین‌راستا باتوجه‌به پیچیدگی و عدم‌قطعیت زیست‌بوم مذکور، مدلی مبتنی بر رویکرد عامل‌‌بنیان ­در نظام مدیریت ­­فناوری پیشنهاد شد و در ادامه، شبیه ­سازی و تحلیل مدل مذکور با هدف شبکه‌سازی کسب‌وکارها مبتنی بر لایه­ های معماری اینترنت اشیا و تعاملات بازیگران در محیط­ های اقتصادی، فناوری، اجتماعی و قانونی صورت پذیرفت. یافته ­ها حاکی از تغییر رفتار انجمن ­ها، شرکا، دولت و ذی‌نفعان در نقش‌های مختلف و تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر بود؛ براین‌اساس تحلیل­ رفتار­ عامل ­ها به تعیین سهم و نقش ­بازیگران در ­راستای تکامل زیست­ بوم منجر شد. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند به سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی برای بهبود راهبرد­ توسعه ­کسب­‌وکار اینترنت ­اشیا به‌منظور ارائه ­خدمات موردنیاز معلولان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the development of IoT business ecosystem, for empowering the disabled people in the field of rehabilitation in Iran (A simulation model with agent based approach)

نویسندگان [English]

  • Aida Aghili Ashtiani 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Mohammad Reza Motadel 3
1 Ph.D. Candidate Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Faculty member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The development of the Internet of Things can be used to empower and improve the quality of human life, especially for the disabled. In this regard, the use of Internet of Things services in the field of rehabilitation requires the new Internet of Things businesses; Therefore, it is necessary to determine competitive and cooperation strategies in completing the product chain for the development and evolution of new businesses. The key issue is how to analyze the components of the business ecosystem and evaluate the role and behavior of actors who interact with each other to achieve co-evolution. This research aims to provide an analytical model for the development of the business ecosystem of the Internet of Things and to analyze the interactions and behaviors of its actors. According to the complexity and uncertainty of the mentioned ecosystem, a model based on the agent-based approach in the technology management system was proposed, and in the following, the simulation and analysis of the said model to network businesses based on the layers of the Internet of Things architecture and actors' interactions in Economic, technological, social and legal environments took place. The findings indicated a change in the behavior of associations, partners, government, and stakeholders in different roles and their influence on each other; Therefore, based on the analysis of the behavior of the agents, it led to the determination of the contribution and role of the actors in the direction of the evolution of the ecosystem. The findings of the present research can help policymakers and executive managers to improve the development strategy of the Internet of Things business to provide the services needed by the disabled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem Analysis
  • IOT
  • Analytical modeling
  • Agent-based Simulation
  • Disabled people
Abolfathi, E., Toloie Eshlaghy, A., & Hamidizadeh, M. (2020). Enhancing diffusion of innovation through operational analysis of agent-based modelling  [In Persian]. Journal of Industrial Management Perspective, 10(1), 117-142. https://doi.org/10.52547/jimp.10.1.117
Abolfathi, E., Toloie Eshlaghy, A., & Hamidizadeh, M. (2018). An operating anatomy for agent-based modeling stand on the categorization of research done in the humanities: The diffusion of innovation in Iran  [In Persian]. Modern Research in Decision Making, 3(2), 1-25. http://journal.saim.ir/article_32495.html?lang=en
Adner, R. (2016). Navigating the leadership challenges of innovation ecosystems. Sloan Management Review58(1), 141-146. https://sloanreview.mit.edu/article/navigating-the-leadership-challenges-of-innovation-ecosystems
Aghili Ashtiani, A., Toloie Eshlaghy, A., & Motadel, M. (2021). Introducing a new model for the analysis of IoT business model ecosystem in the field of rehabilitation in Iran with a SEM approach [In Persian]. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. Advance online publication. http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101389.html
Ahokangas, P., Juntunen, M., & Myllykoski, J. (2014). Cloud computing and transformation of international e-business models. Research in Competence-Based Management, 7, 3-28. https://doi.org/10.1108/S1744-211720140000007001
Anagnostopoulos, T., Ntalianis, K., Skourlas, C., & Ramson, S. J. (2018, November). IoT-enabled fall verification of elderly and impaired people in Smart Cities. In K. Nikitas, M. Basilis, K. John, P. Grammati, G. Stefanos, & D. Christos (Eds.), Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic conference on informatics (pp. 88-92). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3291533.3291553
Asgharpour Masole, A., R., & Amiri, S. (2014). Agent-based model [Paper presentation, in Persian]. 2nd Sociology & Social Sciences Conference, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/348927
Basingab, M. (2017). A Methodology for intenet of things business modeling and analysis using agent-based simulation [Doctoral dissertation, University of Central Florida]. Electronic Theses and Dissertations. https://stars.library.ucf.edu/etd/5721
Balci, D. O. (1994). Validation, verification, and testing techniques throughout the life cycle of a simulation study. Annals of Operations Research, 53, 121-173. https://doi.org/10.1007/BF02136828
Cooley, P., & Solano, E. (2011). Agent-based model (ABM) validation considerations. In Proceedings of the Third International Conference on Advances in System Simulation (pp. 134-139).  https://www.rti.org/sites/default/files/resources/simul_2011_7_10_50045.pdf
Dijkmana, R.M., Sprenkelsa, B., Peetersa, T., & Janssenb, A. (2015). Business models for the Internet of Things. International Journal of Information Management, 35(6), 672–678. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.008
Fugl, K. L. (2015). Business model framework proposal for internet of things. Copenhagen Business School.  https://research.cbs.dk/da/studentProjects
Gómez-Cruz, N. A., Loaiza Saa, I., & Ortega Hurtado, F. F. (2017). Agent-based simulation in management and organizational studies: A survey. European Journal of Management and Business Economics, 26(3), 313–328. https://doi.org/10.1108/EJMBE-10-2017-018
Hui, G. (2014). How the internet of things changes business models. Harvard Business Review, 92(7/8), 1-5. https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
Johnansson, G., & Safsten, K. (2015). Managing uncertainty, complexity and deispresion in product development projects, International Journal of Product Development, 20(1), 25-48. https://doi.org/10.1504/IJPD.2015.067275
Leminen, S., Westerlund, M., Rajahonka, M., & Siuruainen, R. (2012). Towards IoT ecosystems and business models. In S. Andreev, S. Balandin, & Y. Koucheryavy (Eds.), Internet of things, smart spaces, and next generation networking (pp. 15-26). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32686-8_2
Livari, M. M., Ahokangas, P., Komi, M., Tihinen, M., & Valtanen, K. (2016). Toward ecosystemic business models in the context of industrial internet. Journal of Business Models4(2). 42-59. https://doi.org/10.5278/ojs.jbm.v4i2.1624
Macal, C., & North, M. (2014, December). Introductory tutorial: Agent-based modeling and simulation. In Proceedings of the winter simulation conference 2014 (pp. 6-20). IEEE. https://doi.org/10.1109/WSC.2014.7019874 
Mazhelis, O., Luoma, E., & Warma, H. (2012). Defining an internet-of-things ecosystem. In S. Andreev, S. Balandin, & Y. Koucheryavy (Eds.), Internet of things, smart spaces, and next generation networking (pp. 1-14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32686-8_1
Mezen, M. (2014). Business ecosystems and new venture business models: An exploratory study of participation in the Lead To win job-creation engine [Doctoral dissertation, Carleton University]. https://curve.carleton.ca/8d87b142-a388-4afa-9ea4-0b4773f6e5f7
Moazenzade, D., & Hamidi, H. (2016). A framework for examining IoT applications in business models [In Persian]. The Second International Conference on New Research Findings in Electrical Engineering and Computer Science, 24th, Ramsar, Iran. https://civilica.com/doc/546053
Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2015). Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Things-based sectors. International Journal of Production Economics159, 41-55. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.003
Rong, K., Lin, Y., Shi, Y., & Yu, J. (2013). Linking business ecosystem lifecycle with platform strategy: A triple view of technology, application and organisation. International Journal of Technology Management62(1), 75-94. https://doi.org/10.1504/IJTM.2013.053042
Ryan, P. J., & Watson, R. B. (2017). Research challenges for the internet of things: What role can or play?. Systems5(1), 24. https://doi.org/10.3390/systems5010024
Sargent, R. G. (2004). Validation and verification of simulation models. In Proceedings of the Simulation Conference (pp. 17-28). IEEE. https://doi.org/10.1109/WSC.2004.1371298
Shang, T., & Shi, Y. (2013). The emergence of the electric vehicle industry in Chinese Shandong Province: A research design for understanding business ecosystem capabilities. Journal of Chinese Entrepreneurship, 5(1), 61–75. https://doi.org/10.1108/17561391311297888
Tzafestas, S. G. (2018). The internet of things: A conceptual guided tour. European Journal of Advances in Engineering and Technology, 5(10), 745-767. https://ejaet.com/PDF/5-10/EJAET-5-10-745-767.pdf
Uchihira, N., Ishimatsu, H., & Inoue, K. (2016, September). IoT service business ecosystem design in a global, competitive, and collaborative environment. In 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 1195-1201). IEEE. https://doi.org/10.1109/PICMET.2016.7806694
Upward, A., & Jones, P. H. (2016). An ontology for strongly sustainable business models: Defining an enterprise framework compatible with natural and social science. Organization & Environment, 29(1), 97-123. https://doi.org/10.1177/1086026615592933
Ward, S., & Chapman, C. (2008). Stakeholders and uncertainity management in projects. Construction Management and Economies, 26(6), 536-577. https://doi.org/10.1080/01446190801998708
Westerlund, M., Leminen, S., & Rajahonka, M. (2014). Designing business models for the internet of things. Technology Innovation Management Review, 4(7), 5-14. https://doi.org/10.22215/timreview/807
Xiang, X., Kennedy, R., Madey, G., & Cabaniss, S. (2005). Verification and validation of agent-based scientific simulation models. In Agent-Directed Simulation Conference (Vol 47, p. 55). https://api.semanticscholar.org/CorpusID:785905
Yrjölä, S., Ahokangas, P., & Matinmikko, M. (2015). Evaluation of recent spectrum sharing concepts from business model scalability point of view. In Proceedings at the IEEE DySPAN 2015 – Dynamic Spectrum Access Networks (pp. 241-250). IEEE. https://doi.org/10.1109/DySPAN.2015.7343907