بررسی تاثیر پیشران‌های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی؛ صنعت مس در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری‌های زیست‌محیطی به‌عنوان راه‌حلی برای دستیابی به مزیت رقابتی و پایداری، به راهبردی اجتناب‌ناپذیر در صنایع مختلف تبدیل شده‌اند. دراین‌راستا، هدف پژوهش حاضر معرفی ابعاد مختلف پیشران‌های نوآوری زیست‌محیطی و عملکرد نوآورانه زیست‌محیطی و سپس بررسی تأثیرگذاری پیشران‌ها بر عملکرد نوآورانه زیست‌محیطی است. پژوهش حاضر از رویکرد کمی و راهبرد پیمایش استفاده می‌کند و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی می‌باشد. براساس نتایج پژوهش، پیشران‌های نوآوری زیست‌محیطی در صنعت مس دارای ابعاد فناورانه، بازار و قانونی هستند و این پیشران‌ها بر عملکرد نوآورانه زیست‌محیطی (شامل نوآوری محصولی، فرایندی و سازمانی) اثرگذارند. باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش مشاهده می‌شود که ضریب مسیر بُعد پیشران‌های فناورانه، از سایر ابعاد پیشران‌های نوآوری زیست‌محیطی بیشتر است و درنتیجه این بُعد اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد دیگر دارد. همچنین، در مورد بُعد نوآوری­های محصولی مشاهده می­شود که این بُعد، بیشترین ضریب مسیر را در میان ابعاد عملکرد نوآورانه زیست‌محیطی به­ خود اختصاص داده است. یافته اصلی پژوهش حاضر آن است که پیشران‌های نوآوری زیست‌محیطی در صنعت مس کشور می‌توانند منجر به افزایش عملکرد نوآورانه زیست‌محیطی شرکت‌های فعال در این صنعت شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Eco-Innovation Drivers on Eco-Innovation Performance; Iran’s Copper Industry

نویسندگان [English]

  • Saeid Karami Shahrokhi 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
  • Meysam Shahbazi 3
1 Master of Business Administration (MBA), Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
2 Assistant Professor at Department of Management and Accounting, University of Tehran (College of Farabi)
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Eco-innovations as a solution to achieve competitive advantage and sustainability have become an inevitable strategy in various industries. In this regards, the purpose of this paper is to first identify the various dimensions of eco-innovation performance drivers and eco-innovation performance and then to examine the impact of these drivers on eco-innovation performance. The present study uses a quantitative approach and survey strategy and is descriptive-correlational research. The results of this study show that the drivers of eco-innovation in this industry have technological, market, legal, and standards dimensions and they affect the innovative eco-innovation (product, process, and organization). According to the results, it is observed that the path coefficient of the technological drivers' dimension is higher than other dimensions of eco-innovation and as a result, this dimension is more important than other dimensions. Also, in the dimension of eco-innovation performance, it is observed that this product innovation dimension has the highest path coefficient among the dimensions of eco-innovation performance. The main finding of this research is that the drivers of eco-innovation in the copper industry in Iran can lead to an increase in the eco-innovative performance of companies active in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-Innovation
  • Innovative Performance
  • Copper Industry
Afshari, H., Searcy, C., & Jaber, M. Y. (2019). The role of eco-innovation drivers in promoting additive manufacturing in supply chains. International Journal of Production Economics, 223, 107538. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107538
Andersen, M. M. (2004, December). An innovation system approach to eco-innovation-aligning policy rationales. In The greening of policies-interlinkages and policy integration conference (pp. 1-28). http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2004/download/andersen_f.pdf
Ardito, L., Raby, S., Albino, V., & Bertoldi, B. (2021). The duality of digital and environmental orientations in the context of SMEs: Implications for innovation performance. Journal of Business Research. 123, 44-56. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.022
Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why companies go green: A model of ecological responsiveness. Academy of Management Journal. 43(4), 717-736. https://doi.org/10.5465/1556363
Bocken, N. M. P., Allwood, J. M., Willey, A. R., & King, J. M. H. (2011). Development of an eco-ideation tool to identify stepwise greenhouse gas emission reduction options for consumer goods. Journal of Cleaner Production, 19(12), 1279-1287. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.04.009
Bossle, M. B., de Barcellos, M. D., Vieira, L. M., & Sauvée, L. (2016). The drivers for adoption of eco-innovation. Journal of Cleaner Production, 113, 861-872. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.11.033
Cai, W., & Li, G. (2018). The drivers of eco-innovation and its impact on performance: Evidence from China.  Journal of Cleaner Production, 176, 110-118. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.109
Civelek, M. E. (2018). Essentials of Structural Equation Modeling. Zea E-books. https://doi.org/10.13014/k2sj1hr5
Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics. 95, 471–486. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0434-0
Del Rio Gonzalez, P. (2009). The empirical analysis of the determinants for environmental technological change: A research agenda. Ecological Economics, 68(3), 861–878. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.07.004
Díaz-García, C., González-Moreno, Á., & Sáez-Martínez, F. J. (2015). Eco-innovation: Insights from a literature review. Innovation: Organization and Management, 17(1), 6-23. https://doi.org/10.1080/14479338.2015.1011060
Dogaru, L. (2020). Eco-Innovation and the contribution of companies to the sustainable development. Procedia Manufacturing, 46, 294-298. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.043
Doran, J., & Ryan, G. (2016). The importance of the diverse drivers and types of environmental innovation for firm performance. Business Strategy and the Environment, 25(2), 102-119. https://doi.org/10.1002/bse.1860
García-Granero, E. M., Piedra-Muñoz, L., & Galdeano-Gómez, E. (2018). Eco-innovation measurement: A review of firm performance indicators. Journal of Cleaner Production, 191, 304-317. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.215
Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation—New evidence from German panel data sources. Research Policy, 37(1), 163-173. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.08.006
Horbach, J., Rammer, C., & Rennings, K. (2012). Determinants of eco-innovations by type of environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull. Ecological Economics, 78, 112-122. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.04.005
Korhonen, J. (2001). Four ecosystem principles for an industrial ecosystem. Journal of Cleaner Production, 9(3), 253-259. https://doi.org/10.1016/S0959-6526(00)00058-5
Medeiros, J. F., Ribeiro, J. L. D., & Cortimiglia, M. N. (2014). Success factors for environmentally sustainable product innovation: A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 65, 76-86. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.035
OECD (2009). Sustainable manufacturing and eco-innovation: Towards a green economy. Policy Brief June 2009. https://www.oecd.org/env/consumption-innovation/42957785.pdf
Porter, M. E., & Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97-118. http://doi.org/10.1257/jep.9.4.97
Przychodzen, J., & Przychodzen, W. (2015). Relationships between eco-innovation and financial  performance–evidence from publicly traded companies in Poland and Hungary. Journal of Cleaner Production, 90, 253-263. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.034
Reid, A., & Miedzinski, M. (2008). Eco-innovation: Final report for Sectoral Innovation Watch. Technopolis Group. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1748.0089
Rennings, K. (2000). Redefining innovation: Eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Journal of Ecological Economics. 32(2), 319-332. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00112-3
Rennings, K., &  Zwick, T. (2002). Employment impact of cleaner production on the firm level: Empirical evidence from a survey in five European countries. International Journal of Innovation Management, 6(3), 319–342. https://doi.org/10.1142/S1363919602000604
Sumrin, S., Gupta, S., Asaad, Y., & Wang, Y. (2021). Eco-innovation for environment and waste prevention. Journal of Business. 122, 627-639. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.001
Taylor, R. P., Govindarajalu, C., Levin, J., Meyer, A. S., & Ward, W. A. (2008). Financing energy efficiency: Lessons from Brazil, China, India, and beyond. Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). World Bank Publications. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7304-0
Triguero, A., Moreno-Mondéjar, L., & Davia, M. A. (2013). Drivers different types of ecoinnovation In European SMEs. Ecological Economics, 92, 25-33. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.009