ارزیابی برنامه‌های ضمانت اعتبار شرکت‌های فناور نوپا در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. استاد مدعو، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

دسترسی پایدار و آسان شرکت‌های فناور نوپا به منابع مالی به ­واسطه نقش قابل‌توجه آن‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان اقدامات مداخله‌ای غیرمستقیم، برنامه‌های ضمانت اعتبار به‌دلیل نیاز به بودجه محدود و اثر اهرمی مناسب، بیشتر موردتوجه دولت‌ها برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها قرار گرفته‌اند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه پیمایشی، بیش از 400 شرکت برای بررسی وضعیت برنامه‌های ضمانت اعتبار شرکت‌های فناور نوپا در ایران موردمطالعه قرار گرفتند. براساس نتایج پژوهش، نظام ارزیابی و اعتبارسنجی و تضامین و وثایق مهم‌ترین چالش­های بنگاه‌های مذکور در حوزه تأمین مالی می‌باشند. همچنین ضعف، کمبود و یا فقدان مواردی نظیر نظام ارزیابی و اعتبارسنجی، سهولت دسترسی به منابع مالی، تنوع در ابزارهای ضمانت، نهادهای واسط حوزه فناوری، تأمین تضامین و وثایق و مداخله و حمایت دولت به‌عنوان چالش‌های اصلی موفقیت برنامه‌های ضمانت اعتبار شرکت‌های فناور نوپا شناخته شدند. براین‌اساس بهبود سیاست‌های دولت، توسعه ابزار و مدل‌های ضمانت، ایجاد پایگاه متمرکز و قابل‌اعتماد داده‌های ریسک اعتباری و شبکه‌سازی برای تسهیل تعاملات به‌عنوان دلالت‌های سیاست‌گذاری استخراج و توصیه شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Credit Guarantee Programs for New Technology-Based Firms (NTBFs) in Iran and providing Policy Solutions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Faridvand 1
  • Mehdi Elyasi 2
  • Reza Radfar 3
1 1. Ph.D. Candidate, Department of Technology Management, Faculty of Management & Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 2. Faculty Member, Department of Technology & Entrepreneurship Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran. Visiting Lecturer, Department of Technology Management, Faculty of Management & Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
3 3. Faculty Member, Department of Technology Management, Faculty of Management & Economics, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The stable and easy access of New Technology-Based Firms (NTBFs) to financial resources is of particular importance due to their significant role in the development of the knowledge-based economy. Surveys show that among the indirect intervention measures, credit guarantee programs have received more attention from governments to facilitate the financing of NTBFs due to the need for limited budget and appropriate leverage effect. In the current research, using the survey method, more than 400 companies were studied to check the status of credit guarantee programs of  NTBFs in Iran. Based on the results of the research, the evaluation and validation system and guarantees and collaterals are the most important challenges of the mentioned companies in the field of financing. Also, the weakness, lack or absence of evaluation and validation system, ease of access to financial resources, diversity in guarantee tools, intermediate institutions in the field of technology, provision of guarantees and collaterals and intervention and support of the government are recognized as the main challenges to the success of credit guarantee programs for NTBFs. Therefore, improvement of government policies, development of guarantee tools and models, creation of a centralized and reliable credit risk database and networking to facilitate interactions were extracted and recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee Fund
  • New Technology-Based Firms (NTBFs)
  • Innovation Financing
  • Credit Risk Database (CRD)
  • Survey Method
Adhikary, B. K., Kutsuna, K., & Stephannie, S. (2019). Does the government credit guarantee promote micro, small, and medium enterprises? Evidence from Indonesia. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 33(3),  323-348. https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1666338
Banitaba, S. M., Fatemi, S. A., & Pakparvar, M. M. (2015). Structural reform of the guarantee institution, the key to SMEs access to credit [In Persian]. 25th annual conference on Monetary and Foreign exchange policies, Tehran, Iran. https://conf.mbri.ac.ir/conf25/userfiles/file/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7/banitaba-conf25.pdf
Beck, T., Klapper, L. F., & Mendoza, J. C. (2008). The typology of partial credit guarantees funds around the world. Journal of Financial Stability, 6(1), 10-25. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.12.003
Cowling, M. (2010). The role of loan guarantee schemes in alleviating credit rationing in the UK. Journal of Financial Stability, 6(1), 36-44. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2009.05.007
European Commission (2003). Raising EU R&d intensity improving the effectiveness of public support mechanisms for private sector research and development: Guarantee mechanism. https://www.inovasyon.org/images/Haberler/ABRaising_EU_RD_IntensityPublicSupport_GuaranteeMech.pdf
Gassler, H., Pointner, W., & Ritzberger, D. (2018). Funding growth and innovation in Austria – financing conditions for SMEs and start-ups. Financial Stability Report, 36, 57-72.
Gozzi, J.,  & Schmukler, S. (2016). Public credit guarantees and access to finance. Economic Research Papers, University of Warwick Department of Economics. https://doi.org/10.22004/ag.econ.269324
Gracey, A. D. (2001). Guarantee mechanisms for financing innovative technology: Survey and analysis. European Commission.
Hansen, A., Kimeria, C., & Ndirangu, B. (2012). Assessing credit guarantee schemes for SME ginance in Africa evidence from Ghana, Kenya, South Africa and Tanzania. Agence Francaise de Development, 123. https://www.mfw4a.org/publication
Honohan, P. (2010). Partial credit guarantees: Principles and practice. Journal of Financial Stability6(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2009.05.008
Kang, J. W., Heshmati, A., & Choi, G. G. (2008). Effect of credit guarantee policy on survival and performance of SMEs in Republic of Korea. Small Business Economics31(4), 445–462. https://www.jstor.org/stable/40650958
Aboojafari, R., Daliri, A., Taghizadeh-Hesary, F., Mokhtari, M., & Ekhitiari, M.
(2019). Role of credit guarantee scheme in the development of small and medium sized enterprises. In N. Yoshino & F. Taghizadeh-Hesa (Eds.), Unlocking SME finance in Asia: Roles of credit rating and credit guarantee schemes (pp. 217-246).
Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429401060-10
Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically connect firms? Rent provision in an emerging financial market. Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1371-1411.  https://doi.org/10.1162/003355305775097524
Lelarge, C., Sraer, D., & Thesmar, T. (2010). Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a French loan guarantee program.  In J. Lerner, & A. Schoar (Eds.), International Differences in Entrepreneurship (pp. 243-273). University of Chicago Press. https://www.nber.org/books-and-chapters/international-differences-entrepreneurship/entrepreneurship-and-credit-constraints-evidence-french-loan-guarantee-program
Li. J., & Lin. X. (2017). Assessing credit guarantee companies in China: Applying a new framework. China Economic Review, 44, 98-111. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.03.008
Naghizadeh, R., & Namdarian, L. (2019). The suppotive policies for new technology-based firms (NTBF's) [In Persian]. Journal of Science & Technology Policy, 12(2), 285-296. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1398.12.2.19.4
Oh, I., & Lee, J. D. (2011). Comparison of effects from different institutions: Public credit guarantee in Korea. Asian Economic Journal, 25(3), 331–353.
Panetta, I. C. (2012). An analysis of credit guarantee schemes: Suggestions provided by literature. In P. Leone & G. A. Vento, Credit guarantee institutions and SME finance (pp. 11-37). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230362321_2
Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran. (2020). Business incubators [In Persian]. https://itd.msrt.ir/fa/page/2295/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
Rannikko, H. (2012). Early development of new technology-based firms - a longitudinal analysis on new technology-based firms’ development from population level and firm level perspectives. [Doctoral dissertation, Hanken School of Economics]. Helda. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10138/29986
SMEG (2017). SME Credit Guarantee Fund of Taiwan, Annual Report. https://www.smeg.org.tw/en/basic/?node=10115
Soltani, B., & Shaverdi, M. (2019). Science, Technology and Innovation Financing [In Persian]. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 297-314. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080840.1398.12.2.20.5 
Tabatabaeian, S.H., Fatemi Khorasgani, S.A, Taghizadeh-Hesary, F., & Ghorbanizadeh, V. (2020). The role of credit guarantee in financing knowledge-based firms: Challenges identification, comparative studies, and policy implications [In Persian]. Journal of Technology Development Management, 8(3), 11-44. https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4434.2618
Tunahan, H., & Selcuk, A. (2012). Evaluating the credit guarantee fund (Kgf) of Turkey as a partial guarantee program in the light of internatıonal practices. International Journal of Business and Social Science, 3(10), 79-92. https://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_10_Special_Issue_May_2012/9.pdf
Uesugi, I., Sakai, K., & Yamashiro, G. M. (2010). The effectiveness of public credit guarantees in the Japanese loan market. Journal of the Japanese and International Economies, 24(4), 457-480. https://doi.org/10.1016/j.jjie.2010.08.001
Ughetto, E., Scellato, G., & Cowling, M. (2017). Cost of capital and public loan guarantees to small firms. Journal of Small Business Economics, 49, 319-337. https://doi.org/10.1007/s11187-017-9845-y
Vice-Presidency for Science, Technology and Knowledge Based Economy. (2020). Knowledge based institution and companies list [In Persian]. https://pub.daneshbonyan.ir
Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Optimal credit guarantee ratio for small and medium-sized enterprises’ financing: Evidence from Asia. Economic Analysis and Policy62, 342-356.
Zander, R., Miller, C., & Mhlanga, N. (2013). Credit guarantee systems for agriculture and rural enterprise development. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1152807
Zecchini, S., & Ventura, M. (2009). The impact of public guarantees on credit to SMEs. Small Business Economics, 32(2), 191–206. https://www.jstor.org/stable/40344543
Zia, B. (2008). Export incentives, financial constraints, and the (mis)allocation of credit: Micro-level evidence from subsidized export loans. Journal of Financial Economics, 87(2), 498-527. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.12.006