طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم نوآوری همواره یکی از مفاهیم موردتوجه در مدیریت می‌باشد. در سال‌های اخیر مدل‌های نوآوری پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای کرده‌اند که جدیدترین آن‌ها نوآوری مبتنی بر فناوری اطلاعات و مدل‌های نوآوری باز می‌باشد. استفاده از این مدل‌های نوین در صنعت بانکداری - که با مفاهیمی نظیر رقابت شدید، پویایی و پیچیدگی فزاینده شناخته می‌شود - به جهت فقدان مفهوم‌پردازی و تبیین چیستی و چگونگی به‌کارگیری، بیش‌ازپیش ضروری می‌باشد چراکه این موضوع مسیر را برای ارتقای نوآوری در ارائه خدمات بانکی هموار خواهد کرد. دراین‌راستا هدف پژوهش حاضر طراحی مدلی نوین مبتنی بر نوآوری دیجیتال باز در نظام بانکی می‌باشد. بدین‌منظور با تکیه‌بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق با نمونه 15 نفره خبرگان، مدل مفهومی نوآوری دیجیتال باز استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان داد نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری که به­ مفهوم بهره‌گیری از تجارب تمامی ذینفعان با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است از یک طرف متأثر از عوامل متعددی مانند برنامه جامع بانک‌های کشور، فشارهای حاکمیتی، تغییرات فناورانه متاثر از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و موضوع امنیت سایبری بوده و از طرف دیگر موجب سودآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Open Digital Innovation Model in Iranian Banking Industry

نویسندگان [English]

 • Javad Radsaeed 1
 • Ahmad Vedadi 2
 • Jalal Haghighat Monfared 3
1 PhD Student in Information Technology Management, Smart Business Orientation, Department of Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Department of Public Administration, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The concept of innovation is always one of the important concepts in management. In recent years, innovation models have made considerable progress, the most recent of which are innovation based on information technology and open innovation models. The use of these new models in the banking industry, which is known by concepts such as intense competition, dynamism and complexity, is more necessary due to the lack of conceptualization and explanation of what it is and how to use it, and this issue will facilitate the promotion of innovation in providing banking services.Therefore, the aim of the research is to design a new model based on open digital innovation in the banking system. For this purpose, with semi-structured and in-depth interviews with a sample of 15 elites, the conceptual model of digital innovation was extracted. The findings of the research showed that open digital innovation in the banking industry is taking advantage of the experiences of all stakeholders by using information and communication technologies. On the one hand, it is affected by several factors such as; The comprehensive program of the country's banks, governmental pressures, technological changes are affected by the advancements of information technology and the issue of cyber security, and on the other hand, it causes profitability and the creation of a sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grounded Theory
 • Open organization
 • Data-oriented thinking
 • Information technology-based innovation
 • Trans-organizational knowledge management
 • A new framework for .(٢٠١٩) Ahmadi, A., Kazazi, A., Naghizadeh, M, & Amiri, M. measurement and implementation of open innovation: A context-based approach [In

   

  .٤٢-٩ ,(٢) Persian]. Journal of Technology Development Management, ٢٠٧.٣١٠٧.٢٠١٩/jtdm.٢٢١٠٤.١٠https://doi.org/

  Software development .(٢٠٢١) Andersson, M., Kusetogullari, A., & Wernberg, J.

   

  and innovation: Exploring the software shift in innovation in Swedish firms.

   

  .١٢٠٦٩٥ ,    Technological Forecasting and Social Change,

   

  ١٢٠٦٩٥.٢٠٢١/j.techfore.١٠١٦.١٠https://doi.org/

  Designing an open banking .(٢٠٢٠) Asadollah, M., Sanavifard, R., & Hamidizadeh, A. model based on the emergence of open innovation [In Persian]. Journal of Strategic .html١٠٦٥٢٠http://www.smsjournal.ir/article_ .٢٦٨-٢٤٥ ,(٤٥) Management Studies,

  Adopting a specific innovation type versus composition of different .(٢٠١٢) Baba, Y. innovation types: Case study of a Ghanaian bank. International Journal of Bank

   

  ٠٢٦٥٢٣٢١٢١١٢٢٢٥٦٨/١١٠٨.١٠https://doi.org/ .٢٤٠-٢١٨ ,(٣)   Marketing,

  Presenting an open digital innovation model in the .(٢٠١٩) BagheriNejhad, J., & Javid , G. Iranian banking industry (Case study: Parsian Bank) [In Persian]. Quarterly Journal

   

  ٢٨٩http://journalie.ir/Article/ .٤٢-٢١ ,(٣)  of Innovation and Entrepreneurship,

  Digital business model, digital transformation, digital .(٢٠٢٠) Bican, P. M., & Brem, A.

   

  .٥٢٣٩ ,(١٣) entrepreneurship: Is there a sustainable “Digital”?. Sustainability, ١٢١٣٥٢٣٩/su٣٣٩٠.١٠https://doi.org/

  Coordinates of competition in the Iranian banking .(٩ September ,٢٠٢١) Borhani, M.

   

  market [In Persian]. Donya-e-eghtesad.

   

  • ٤ % B ٨ % A E % D ٨ % D ٨ % A ٨ h t t p s : / / d o n y a - e - e q t e s a d . c o m / % D -٨٤%٩%D٨٨%٩%BE%D٩-%D١%B٨%D٧%A٨%D٢%B٨%D٧%A٨%D٨%A٨%D %AA%D٨%AE%D٨%D٨٥%٩-%D٣٧٩٦٨٥١/١١٦-٢%B٨%D١%B٨%D٧%A٨%D %AA-٨%D٨%A٨%D٧%A٨%D٨٢%٩%D١%B٨%AA-%D٨%D٧%A٨%D٥%B٨

   

  • ١%B٨%D٧%A٨%D٢%B٨%D٧%A٨%D٨%A٨-%D١%B٨%AF%D٨%D

   

  • C ٨ % D B % ٩ % D A % A ٦ ٨ % ٩ % D ٧ % A ٨ % D ٨ % A ٨ % D

  ٨٦%٩%D٧%A٨%D١%B٨C%D٨%DB%٧%A٨%D

  Big  data  for  open  digital  .(٢٠١٥)  Brunswicker,  S.,  Bertino,  E.,  &  Matei,  S.

   

  .٥٨-٥٣ ,(٢)  innovation-A research roadmap. Big Data Research,

   

  طراحی‌ مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت‌ بانکداری ایران  ٨٩

   

  ٠٠٨.٠١.٢٠١٥/j.bdr.١٠١٦.١٠https://doi.org/

  Role of government .(٢٠٢١) Chen, C.-L., Lin,Y.-C., Chen,W.-H., Chao, C.-F., & Pandia, H.

   

  .,(٣) to enhance digital transformation in small service business. Sustainability, ١٣٠٣١٠٢٨/su٣٣٩٠.١٠https://doi.org/ .٢٤-١

  The digital platform: A research .(٢٠١٨) De Reuver, M., Sorensen, C., & Basole, R. C.

   

  .١٣٥-١٢٤ .(٢) agenda. Journal of Information Technology, ٣-٠٠٣٣-٠١٦-٤١٢٦٥/s١٠٥٧.١٠https://doi.org/

  Designing the business re- .(٢٠١٩) Fallah, M., & Haghshenas, F., & Rezaian, A. engineering model in Iranian banking industry with the emphasis on customer ‌orientation: An exploratory mixed-method research [In Persian]. New Marketing

   

  ١٨٢٨.١١٨٥٢٥.٢٠٢٠/nmrj.٢٢١٠٨.١٠https://doi.org/ .٣٨-١٧ ,(١)   Research Journal,

  Providing an open innovation framework in .(٢٠١٥) Farhadi Cheshmeh Marvari, F.

   

  banking services: Shahr Bank case study [In Persian, Unpublished master thesis].

   

  Tarbiat Modares University.

   

  Strategic implementation of database .(١٩٩٤) Fletcher, K., Wheeler, C., & Wright, J.

   

  .١٤١-١٣٣ ,(١) marketing: Problems and pitfalls. Long Range Planning, ٢-٩٠٠١٣(٩٤)٦٣٠١-٠٠٢٤/١٠١٦.١٠https://doi.org/

  Technology Policy and Economic Performance: Lessons From .(١٩٨٧) Freeman, C.

   

  Japan. Printer.

   

  A framework for designing innovation ecosystems: A case study of .(٢٠١٨) Gültekin, S.

   

  the Dutch banking industry [Master thesis, Eindhoven University of Technology].

   

  /Master_Thesis_Sedat_G_ltekin.١١٠١٣٦٤٠٥https://research.tue.nl/files/ &ei=K١١٧٢٤٦٥٥٢٨١٤٢٧٢٣٤٥٥٠&d=٠pdf&hl=en&sa=T&oi=gsb-ggp&ct=res&cd= OwaICGSg٥IiS٥mnoZ_E_SnTInLf١EI&scisig=AAGBfm٧Y_ecMtClmAGDo٧Zf

  A Decade of Open Innovation in Iran (٢٠٢١) Hakaki A, Biabani Z, Kheiroddin Z [In Persian], Industrial Technology (٢٠٢١-٢٠١١ (Systematic Review of Articles

   

  .html٢٤٥٩٩٠http://jtd.iranjournals.ir/article_ .٦٨-٥٧ ,(٤٤)   Development (JTD),

  Rivalry,  market  structure  and  innovation:  The  case  of  mobile  .(٢٠١٥)  He,  Z.

   

  .٢٤٢-٢١٩ ,(٢) banking. Review of Industrial Organization, -z٩٤٦٦-٠١٥-١١١٥١/s١٠٠٧.١٠https://doi.org/

  Open digital innovation .(٢٠١٧) Hjalmarsson, A., Juell-Skielse, G., & Johannesson, P.

   

  Springer. .(٢١-١١contest. Progress In IS. In Open Digital Innovation (pp. ٣_٨-٥٦٣٣٩-٣١٩-٣-٩٧٨/١٠٠٧.١٠https://doi.org/

  Designing digital innovation contests. .(٢٠١٢) Hjalmarsson, A., & Rudmark, D. In Design Science Research in Information Systems. Advances in Theory and Las Vegas, NV, USA, May ,٢٠١٢ th International Conference, DESRIST٧ Practice:

   

  Springer Berlin Heidelberg. .(٢٧-٩ (pp. ٧ Proceedings .٢٠١٢ ,١٥-١٤ ٢_٩-٢٩٨٦٣-٦٤٢-٣-٩٧٨/١٠٠٧.١٠https://doi.org/

  Open data for open innovation: .(٢٠٢٠) Huber, F., Wainwright, T., & Rentocchini, F.

   

  .٤٦-٣١ ,(١)   Managing absorptive capacity in SMEs. R&D Management,

   

   

   

  ٩٠

   

  (زاب یروآون ه‌مان‌هژیو) ١٤٠١ ناتسبات / ٢ هرامش /م‌هد هرود /یروانف ه‌عسوت ت‌یریدم ه‌مانلصف

   

   

  https://doi.org/١٠.١١١١/radm.١٢٣٤٧

   

   

   

   

  Jahanmir,  S.  F.,  &  Cavadas,  J.  (٢٠١٨).  Factors  affecting  late  adoption

  of

   

  digital innovations. Journal of Business Research,   , ٣٣٧–٤٣.

   

   

   

   

  https://doi.org/١٠.١٠١٦/j.jbusres.٢٠١٨.٠١.٠٥٨

   

   

   

   

   

  Jibril, A. B., Kwarteng, M. A., Chovancová, M., & Bode, J. (٢٠٢٠). Do socio-economic factors impede the engagement in online banking transactions? Evidence from Ghana. Banks and Bank Systems, (٤), ١-١٤. http://dx.doi.org/١٠.٢١٥١١/bbs.١٥(٤).٢٠٢٠.٠١

   

  Kayyal, K., & Albadvi, A. (٢٠١٩) Implement an open innovation approach in innovation development: Challenges, considerations and solutions; The banking and payment industries case study [In Persian]. Management Research in Iran, (٢), ٢٠٠-٢٢٥. https://mri.modares.ac.ir/article_٥٠٠.html

   

  Lokuge, S., & Sedera, D. (٢٠١٨). The role of enterprise systems in fostering innovation in contemporary firms. Journal of Information Technollogy Theory and Application, (٢), ٢. https://aisel.aisnet.org/jitta/vol١٩/iss٢/٢/

   

  Mariotto, C., & Verdier, M. (٢٠١٥). Innovation and competition in internet and mobile banking: An industrial organization perspective (Verkko- Ja Mobiilipankkitoiminnan Innovaatiot Ja Kilpailu Toimialan Taloustieteen NNkkkulmasta). SSRN Electronic Journal. https://ssrn.com/abstract=٢٦٩٥٧٣٩

   

  Matzner, M., Büttgen, M., Demirkan, H., Spohrer, J., Alter, S., Fritzsche, A., Ng, I. C., Jonas, J. M., Martinez, V., & Möslein, K. M. (٢٠١٨). Digital transformation in service management. Journal of Service Management Research, (٢), ٣-٢١. https://doi.org/١٠.١٥٣٥٨/٢٥١١-٨٦٧٦-٢٠١٨-٢-٣

   

  Nasehifar, V., & Mohammadian, M., & Taghavi Fard, M., & Sadeghi, A. (٢٠٢١). Competitiveness model of commercial banks (Case study: Pasargad, Mellat and Ayandeh banks) [In Persian]. Journal of Urban Economics and Management. (٣٥): ٧٢-١٤١. http://dx.doi.org/١٠.٥٢٥٤٧/iueam.٩.٣٥.١٤١

   

  Nazari, M., & Keimasi, M., & Ghodsellahi, A. (٢٠١٩). Designing a model for competitive advantage in electronic banking applying grounded theory [In Persian]. Journal of Business Management, (١), ٤٥-٦٢. https://doi.org/١٠.٢٢٠٥٩/jibm.٢٠١٧.٢٣٦٦٠٨.٢٦٦٠

   

  Razak, A. A., & Murray, P. A. (٢٠١٧). Innovation strategies for successful commercialisation in public universities. International Journal of Innovation Science, (٣), ٢٩٦-٣١٤. https://doi.org/١٠.١١٠٨/IJIS-٠٥-٢٠١٧-٠٠٣٥

   

  Rudsaz, H., Seyed Naghavi, M., & Abdoli Masinan, F. (٢٠٢١). The effect of open innovation on competitive advantage considering the mediation role of knowledge management [In Persian]. Industrial Management Studies, (٥٩), ١١٧-١٥٠. https://doi.org/١٠.٢٢٠٥٤/jims.٢٠١٨.٢٦٣٢٣.١٩٠٣

   

  Safdari Ranjbar, M.,  Manteghi, M., &  Tavakoli, G.

  (٢٠١٤).

  Open innovation:

  A  comprehensive  view  on  concepts,  approaches,

  trends

  and  key  success

  factors [In Persian]. Roshd-e-Fanavari,   (٤٠), ١-١٠.

   

   

   

  ٩١  ناریا یرادکناب ت‌عنص رد زاب لاتیجید یروآون لدم ی‌حارط

   

   

  http://www.roshdefanavari.ir/Article/٢٠٠١٥

   

  Sakhteh, S., & Karimi, A. (٢٠١٩). Factors Affecting Open Innovation in Digital Entrepreneurship [In Persian]. Journal of Entrepreneurship Development, (٤), ٧١٩-٧٣٧. https://dx.doi.org/١٠.٢٢٠٥٩/jed.٢٠١٩.٢٦٨٥٧١.٦٥٢٧٧١

   

  Selander, L., Henfridsson, O., & Svahn, F. (٢٠١٣). Capability search and redeem across digital ecosystems. Journal of Information Technology, (٣),١٨٣-١٩٧. https://doi.org/١٠.١٠٥٧/jit.٢٠١٣.١٤

   

  Siano, A., Raimi, L., Palazzo, M., & Panait, M. C. (٢٠١٥). Mobile banking: An innovative solution for increasing financial inclusion in Sub-Saharan African countries:

   

  Evidence from Nigeria. Sustainability,   (٢٣). https://doi.org/١٠.٣٣٩٠/su١٢٢٣١٠١٣٠

   

  Siyadati, H., & Afshari Monfared, M. (٢٠٢٠). Policies to encourage open innovation [In Persian]. Journal of Science and Technology Policy, (٢), ٣٧٩-٣٩٣. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_١٣٧٠٦.html

   

  Strauss, A., & Corbin, J. (١٩٩٨). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing Grounded Theory (٢nd ed.). Sage.

   

  Wang, H.-K., Yen, Y.-F., Tsai, C.-F., & Lin, Y.-C.(٢٠٠٨). An empirical research on the relationship between human capital and innovative capability: A study on Taiwan’s commercial banks. Total Quality Management, (١١), ١١٨٩-١٢٠٥. https://doi.org/١٠.١٠٨٠/١٤٧٨٣٣٦٠٨٠٢٣٢٣٦٨٥

   

  Wang, P. (٢٠٢١). Connecting the parts with the whole: Toward an information ecology theory of digital innovation ecosystems. Mis Quarterly, (١). https://aisel.aisnet.org/misq/vol٤٥/iss١/١٥

   

  Xue, L.-L., Shen, C.-C., Lin, C.-N., & Hsieh, K.-L. (٢٠١٩). Factors affecting the business model innovation employed by small and micro travel agencies in the Internet+ era. Sustainability, (١٩), ١-٢٠. http://dx.doi.org/١٠.٣٣٩٠/su١١١٩٥٣٢٢

   

  Yoo, Y., Henfridsson, O., & Lyytinen, K. (٢٠١٠). Research commentary-The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information Systems Research, (٤), ٧٢٤-٧٣٥. https://doi.org/١٠.١٢٨٧/isre.١١٠٠.٠٣٢٢