همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک دانش‌بنیان در بخش فناوری نانو ایران در بسترزیست‌بوم نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، تهران، ایران

10.22104/jtdm.2023.5412.2945

چکیده

تغییرات فضای کسب‌وکار در طی سال‌ها اخیر باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک به دنبال همکاری فناورانه با یکدیگر باشند. با وجود مطالعاتی که در این زمینه صورت‌گرفته است اما اغلب آن‌ها فاقد رویکرد زیست‌بوم برای شناسایی بازیگران درگیر در فرآیند همکاری و نقش آن‌ها بوده‌اند و همچنین بیشتر مطالعات متمرکز بر بافت کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه موردی (8 مورد مطالعه) به دنبال شناسایی بازیگران و نقش‌های ضروری برای موفقیت همکاری‌های فناورانه نامتقارن است. داده‌ها از طریق مصاحبه با نماینده‌ طرفین همکاری و دیگر ذی‌نفعان درگیر در فرآیند همکاری و همچنین بررسی اسناد مرتبط گردآوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها (تحلیل مضمون) منجر به استخراج نقش‌ها و بازیگران زیست‌بوم نوآوری شدند که برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن ضروری هستند. مهمترین دانش‌افزایی پژوهش تبیین همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان در بستر زیست‌بوم  نوآوری  و همچنین شناسایی نقش‌های ضروری مانند تحریک‌کننده شرکت‌های بزرگ و اعتمادساز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Technological Collaboration Between Large and Small Knowledge-Based Firms in Iran's Nanotechnology Sector in the Innovation Ecosystem

نویسندگان [English]

 • Arman Khaledi 1
 • Shaaban Elahi 2
 • Reza Asadi Fard 3
1 Faculty Member, Institute of Presidential Technology Studies, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Faculty of Information Technology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Institute of Presidential Technology Studies, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, due to significant changes in the business environment, most large and small firms have been forced to create asymmetric technological collaboration with each other. Although studies have been conducted in this area, most of them lack an ecosystem approach to identifying the actors involved in the process of collaboration and their role, as well as previous studies focusing on developed countries. Therefore, the present study seeks to explain the ecosystem of asymmetric technological collaboration between large industrial firms and small knowledge-based firms in the field of nanotechnology in Iran (as a developing country) through the case study method (8 cases). Data were collected through interviews with representatives of the parties and other stakeholders involved in the collaboration process, as well as a review of relevant documents. Data analysis (Thematic Analysis) led to the extraction of maps and key players and their roles in the asymmetric technological collaboration ecosystem. The most important contribution is explaining asymmetric technological collaboration between large and small knowledge-based firms in the innovation ecosystem, as well as identifying essential roles such as stimulator of large firms and trust builder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • supply. demand
 • complementary resources
 • stimulator
 • trust builder
دوره 10، شماره 2
ویژه نامه نوآوری باز
شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 0-517 فروردین 781
 • تاریخ بازنگری: 0-331 فروردین 781
 • تاریخ پذیرش: 0-299 فروردین 781
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401