هم آفرینی ارزش در شبکه های کسب و کار مبتنی بر راهکار مشتری در صنعت نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

چکیده

شبکه ­های راهکار به پیوندی از بازیگران اشاره می‌کند که با هدف یکپارچه‌سازی منابع خود برای هم ­آفرینی ارزش از طریق راهکارها، به یکدیگر متصل هستند. هم ­آفرینی ارزش یکی از مسائل کلیدی در استمرار پیاده ­سازی راهکارهای نرم ­افزاری نوآورانه در این شبکه ­ها است. هدف این پژوهش ارائه مدل هم ­آفرینی ارزش در شبکه ­های کسب و کار مبتنی بر راهکار مشتری در صنعت نرم­افزار است. این پژوهش با روش کیفی داده ­بنیاد انجام گرفت. داده ­های تحقیق از طریق مصاحبه ­های نیمه ­ساختاریافته با 36 نفر از متخصصان صنعت نرم ­افزار ایران گردآوری گردید. داده­ ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه ­و­تحلیل شدند که طبق آن 93 مفهوم در قالب 16 مقوله اصلی بدست آمد. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد همسویی کارکنان و مدیران با اهداف شبکه، شفافیت فرایندها و منابع مشتری، کیفیت منابع ارائه ­دهنده و شناخت از اکوسیستم کسب و کار، هم ­آفرینی ارزش را ایجاد می­کنند و شرایطی همچون شراکت بلندمدت، پیکربندی­ های درون سازمانی، مستندسازی و بازخورد، راهبری تغییرات و نااطمینانی­ ها و حفاظت از دارایی ­های معنوی نیز موثر هستند. بر اساس نتایج، هم ­آفرینی ارزش نه تنها یک مفهوم جدایی ­ناپذیر با شبکه ­های کسب و کار راهکار است بلکه مستلزم نوعی هم ­ترازی استراتژیک در سطح برخی فعالیت ­های مشترک بین ارائه ­دهنده و مشتری نیز هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value Co-creation in Business Networks Based on Customer Solutions in The Software Industry

نویسنده [English]

  • Peyman Parvari
PhD in Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Solution networks refer to a relationship of actors who are connected to each other with the aim of integrating their resources to co-create value through solutions. Value co-creation is one of the key issues in the continuation of the implementation of innovative software solutions in these networks. The purpose of this research is to present a value co-creation model in business networks based on customer solutions in software companies. This research was conducted with a qualitative data-based method. The research data was collected through semi-structured interviews with 36 experts in Iran's software industry. The data were analyzed through three stages of open, central and selective coding, according to which 93 concepts were obtained in the form of 16 main categories. The findings of the research show that the alignment of employees and managers with network goals, transparency of customer processes and resources, the quality of provider resources and knowledge of the business ecosystem create value co-creation and conditions such as long-term partnership, Internal configurations, documentation and feedback, management of changes and uncertainties, and protection of intellectual property are also effective. Based on the results, value co-creation is not only an inseparable concept with solution business networks, but also requires a kind of strategic alignment at the level of some joint activities between the provider and the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value co-creation
  • innovative solutions
  • business network
  • customer solutions
  • business solutions
th edition). Pearson.٨Marketing research ( .(٢٠١٧) Burns, A, C., Veeck, A., & Bush, R. F.
 
Development and .(٢٠١٣) Biggemann, S., Kowalkowski, C., Maley, J., & Brege, S. implementation of customer solutions: A study of process dynamics and market
 
.١٠٩٢–١٠٨٣ ,(٧) shaping. Industrial Marketing Management, ٠٢٦.٠٧.٢٠١٣/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Drivers and outcomes .(٢٠٢٠) Böhm, E., Eggert, A., Terho, H., Ulaga, W. & Haas., A.
 
of  salespersons’  value  opportunity  recognition  competence  in  solution  selling.
 
.١٩٧–١٨٠,(٣)   Journal of Personal Selling & Sales Management,
 
١٧٧٨٤٨٤.٢٠٢٠.٠٨٨٥٣١٣٤/١٠٨٠.١٠https://doi.org/
Managing open innovation. Research-Technology Management. .(٢٠٠٤) Chesbrough, H. ١١٦٧١٦٠٤.٢٠٠٤.٠٨٩٥٦٣٠٨/١٠٨٠.١٠https://doi.org/ .٢٦-٢٣ ,(١)
Roles of actors in combining resources into .(٢٠١٢) Cantù, C., Corsaro, D., & Snehota, I.
 
.١٥٠–١٣٩ ,(٢) complex solutions. Journal of Business Research, ٠١٣.٠٥.٢٠١١/j.jbusres.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Dynamic governance matching .(٢٠٢٠) Colm, L., Ordanini, A., & Bornemann, T.
 
.١٢٤–١٠٥ ,(١) in solution development. Journal of Marketing, ٠٠٢٢٢٤٢٩١٩٨٧٩٤٢٠/١١٧٧.١٠https://doi.org/
Marketing solutions in accordance with the S-D logic: Co- .(٢٠٠٨) Cova, B., & Salle, R.
 
هم‌آفرینی‌ ارزش در شبکه‌های کسب‌وکار مبتنی‌ بر راهکار مشتری در صنعت‌ نرمافزار  ١٧٧
 
,(٣) creating value with customer network actors. Industrial Marketing Management, ٠٠٥.٠٧.٢٠٠٧/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/ .٢٧٧–٢٧٠
Customer capabilities for solution .(٢٠٢٠) Elgeti, L., Danatzis, I., & Kleinaltenkamp, M.
 
.٥٩–٤٤ ,(٧) offerings in business markets. Industrial Marketing Management, ٠٣٢.٠٥.٢٠٢٠/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
A phase model for solution .(٢٠١٧) Ferreira, F. N. H., Cova, B., Spencer, R., & Proença, J. relationship development: A case study in the aerospace industry. Journal of Business ٠٢٦٩-٢٠١٤-١٢/JBIM-١١٠٨.١٠https://doi.org/ .٦٣٩–٦٢٥ ,(٥) & Industrial Marketing,
Striving for network power: The perspective of .(٢٠١٥) Finne, M., Turunen, T., & Eloranta, V. ,(١) solution integrators and suppliers. Journal of Purchasing & Supply Management,
 
٠٠١.٠٨.٢٠١٤/j.pursup.١٠١٦.١٠https://doi.org/ .٢٤–٩
Network configuration, .(٢٠١٣) Frankenberger, K., Weiblen, T., & Gassmann, O. customer centricity, and performance of open business models: A solution
 
.٦٨٢–٦٧١ ,(٥) provider perspective. Industrial Marketing Management, ٠٠٤.٠٥.٢٠١٣/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Key skills for crafting customer solutions within an .(٢٠١٦) Friend, S. B., & Malshe, A.
 
.١٩١–١٧٤ ,(٢) ecosystem: A theories-in-use perspective. Journal of Service Research, ١٠٩٤٦٧٠٥١٥٦١٧١٥٤/١١٧٧.١٠https://doi.org/
Triple the .(٢٠٢٠) Gheidar-Kheljani, J., Esna Ashari, A., Karimi Gavareshki, M. capability, uncertainty and complexity of complex product and system development
 
.٩٩-٥٩ ,(١) projects [In Persian]. Innovation Management Journal, .html١٠٨١٣٩http://www.nowavari.ir/article_
Co-creating customer-focused solutions within business .(٢٠١٢) Hakanen, T., & Jaakkola, E.
 
.٦١١–٥٩٣ ,(٤) networks: A service perspective. Journal of Service Management, ٠٩٥٦٤٢٣١٢١١٢٦٠٤٣١/١١٠٨.١٠https://doi.org/
Co-creating integrated solutions within business networks: The KAM .(٢٠١٤) Hakanen, T.
 
.١٢٠٣–١١٩٥ ,(٧) team as knowledge integrator. Industrial Marketing Management, ٠٠٢.٠٨.٢٠١٤/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Solutions in business networks: Implications .(٢٠١٩) Hedvall, K., Jagstedt, S., & Dubois, A.
 
.٤٢١–٤١١ ,(١١) of an interorganizational perspective. Journal of Business Research, ٠٣٥.٠٢.٢٠١٩/j.jbusres.١٠١٦.١٠https://doi.org/
How to become a solution provider: System supplier’s .(٢٠٠٨) Helander, A., & Möller, K.
 
.٢٨٧–٢٤٧ ,(٣)   strategic tools. Journal of Business-to-Business Marketing,
 
(زاب یروآون ه‌مان‌هژیو) ١٤٠١ ناتسبات / ٢ هرامش /م‌هد هرود /یروانف ه‌عسوت ت‌یریدم ه‌مانلصف ١٧٨
 
https://doi.org/١٠.١٠٨٠/١٥٤٧٠٦٢٠٨٠٢٠٥٩٢٦٥
 
Hoeber, B., & Schaarschmidt, M. (٢٠١٧). Transforming from service providers to solution providers: Implications for provider-customer relationships and customer-induced solution innovation. International Journal of Technology Management, (١/٢/٣), ٦٥–٩٠. https://doi.org/١٠.١٥٠٤/IJTM.٢٠١٧.٠٨٢٣٥٧
 
Huikkola,  T.,  &  Kohtamäki,  M.  (٢٠١٧).  Solution  providers’ strategic  capabilities.
 
Journal of Business & Industrial Marketing, (٥),٧٥٢–٧٧٠. https://doi.org/١٠.١١٠٨/JBIM-١١-٢٠١٥-٠٢١٣
 
Jaakkola E., & Hakanen, T. (٢٠١٣). Value co-creation in solution networks. Industrial Marketing Management, (١), ٤٧–٥٨. https://doi.org/١٠.١٠١٦/j.indmarman.٢٠١٢.١١.٠٠٥
 
Koponen, J., Julkunen, S., & Asai, A. (٢٠١٩). Sales communication competence in international B٢B solution selling. Industrial Marketing Management, (٧), ٢٣٨–٢٥٢. https://doi.org/١٠.١٠١٦/j.indmarman.٢٠١٩.٠١.٠٠٩
 
Kreye, M. E. (٢٠١٨). Interactions between perceived uncertainty types in service dyads. Industrial Marketing Management, (٦), ٩٠–٩٩. https://doi.org/١٠.١٠١٦/j.indmarman.٢٠١٨.٠٤.٠١٤
 
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (١٩٨٠). Naturalistic inquiry. SAGE.
 
Panagopoulos, N. G., Rapp, A. A., & Ogilvie, J. L. (٢٠١٧). Salesperson solution involvement and sales performance: The contingent role of supplier firm and customer-supplier relationship characteristics. Journal of Marketing, (٤), ١٤٤–١٦٤. https://doi.org/١٠.١٥٠٩/jm.١٥.٠٣٤٢
 
Parvari, P. (٢٠٢٠). A practical guide to marketing research: An emphasis on modern methods and techniques. Dibagaran.
 
Parvari, P., Ebrahimi, M., Karimi, M., & Raeisi, I. (٢٠٢٠). Transition from product to solutions: Understanding aspects and providing a conceptual framework for customer solutions in multinational companies; Meta–synthesis approach [In Persian]. Journal of International Business Administration, (١), ١٠٩-١٣٧. https://jiba.tabrizu.ac.ir/article_١٠٣٨٣.html
 
Parvari, P., Ebrahimi, M., & Karimi, M. (٢٠٢٢). The model of forming and deployment customer solutions in Iranian software industry [In Persian]. Management Research in Iran, (٢), ١٩٥-٢١٧. https://mri.modares.ac.ir/article_٥٨١.html
 
Pereira, G., Tzempelikos, N., Trento, L. R., Trento, C. R., Borchardt, M., & Viegas, C. V.
 
هم‌آفرینی‌ ارزش در شبکه‌های کسب‌وکار مبتنی‌ بر راهکار مشتری در صنعت‌ نرمافزار  ١٧٩
 
Top managers’role in key account management. Journal of Business & Industrial .(٢٠١٩) ٠٢٤٣-٢٠١٨-٠٨/JBIM-١١٠٨.١٠https://doi.org/ .٩٩٣–٩٧٧ ,(٥) Marketing,
The customer as enabler of value (co)-creation in the .(٢٠١٦) Petri, J., & Jacob, F.
 
.٧٢–٦٣ ,(٥) solution business. Industrial Marketing Management, ٠٠٩.٠٣.٢٠١٦/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Supplier representative activities and customer perceived value in .(٢٠١٣) Prior, D. D.
 
.١٢٠١–١١٩٢ ,(٨) complex industrial solutions. Industrial Marketing Management, ٠١٥.٠٣.٢٠١٣/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
The impact of service worker personal resources on relationship .(٢٠١٦) Prior, D .D.
 
.٢٢٥–٢١٦ ,(٢) quality in business solutions. Industrial Marketing Management, ٠٠٣.٠٦.٢٠١٥/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Creating multi-vendor solutions: the resources and .(٢٠١٤) Raddats, C. O., & Burton, J.
 
.١٤٢–١٣٢ ,(٢) capabilities required. Journal of Business & Industrial Marketing, ٠٠٦١-٢٠١٢-٠٤/JBIM-١١٠٨.١٠https://doi.org/
Firm boundary decisions in solution business: Examining .(٢٠١٥) Salonen, A., & Jaakkola, E. ,(٨) internal vs. external resource integration. Industrial Marketing Management,
 
٠٠٢.٠٥.٢٠١٥/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/ .١٨٣–١٧١
Engaging .(٢٠٢٠) Salonen, A., Terho, H., Böhm, E., Virtanen, A., & Rajala, R. a product-focused sales force in solution selling: Interplay of individual-and
 
. organizational-level conditions. Journal of the Academy of Marketing Science, -z٠٠٧٢٩-٠٢٠-١١٧٤٧/s١٠٠٧.١٠https://doi.org/
Value co-creation in the management of projects delivering .(٢٠١٨) Sato, C. E. Y. integrated solutions: The case of BT Global Services in the UK. International
 
.٨١–٥٤ ,(١)   Journal of Project Organisation and Management,
 
٠٩٠٣٦٧.٢٠١٨/IJPOM.١٥٠٤.١٠https://doi.org/
Born  solution  providers–dynamic  capabilities  .(٢٠١٨)  Saul,  C.  J.,  &  Gebauer,  H.
 
.٤٦–٣١ ,(٦) for providing solutions. Industrial Marketing Management, ٠٠٧.٠١.٢٠١٨/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Basics of qualitative research: Techniques and .(١٩٩٨) Strauss, A., & Corbin, J.
 
procedures for developing grounded theory. Sage.
 
Scenarios planning in the future of .(٢٠١٦) Shakuri, S., & Bonyadi Naeini, A. technology in application software with future study approach [In Persian]. Journal
 
.١٣٨-١١١ ,(٤)  of Technology Development Management,
 
١٨٠ فصلنامه‌ مدیریت‌ توسعه‌ فناوری/ دوره دهم‌/ شماره ٢ / تابستان ١٤٠١ (ویژه‌نامه‌ نوآوری باز)
 
 
٤١٠.٢٠١٦/jtdm.٢٢١٠٤.١٠https://doi.org/
Barriers and conditions of open .(٢٠١٧) Sjödin, D. R., Parida, V., & Lindström, J. operation: A customer perspective on value co-creation for integrated product-service
 
.١١١–٩٠ ,(١) solutions. International Journal of Technology Marketing, ٠٨١٥٠٥.٢٠١٧/IJTMKT.١٥٠٤.١٠https://doi.org/
Firm-brand community value co-creation as .(٢٠١٥) Skålén, P., Pace, S., & Cova, B.
 
.٦٢٠-٥٩٦ ,(٤/٣) alignment of practices. European Journal of Marketing, ٠٤٠٩-٢٠١٣-٠٨/ejm-١١٠٨.١٠https://doi.org/
A solution business model: capabilities and management practices for .(٢٠١١) Storbacka, K.
 
.٧١١–٦٩٩ ,(٥) integrated solutions. Industrial Marketing Management, ٠٠٣.٠٥.٢٠١١/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Customer solutions in the capital goods .(٢٠١١) Töllner, A., Blut, M., & Holzm¸ller, H. H. industry: Examining the impact of the buying center. Industrial Marketing Management,
 
٠٠١.٠٦.٢٠١١/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/ .٧٢٢–٧١٢ ,(٥)
Rethinking customer solutions: From .(٢٠٠٧) Tuli, K. R., Kohli, A. K., & Bharadwaj, S. G.
 
.١٧–١ ,(٣) product bundles to relational processes. Journal of Marketing, ٠٠١.٣.٧١/jmkg.١٥٠٩.١٠https://doi.org/
The role of a solutions salesperson: Reducing uncertainty .(٢٠١٨) Ulaga, W., & Kohli, A.K.
 
.١٦٨–١٦١ ,(٢) and fostering adaptiveness. Industrial Marketing Management, ٠٠٨.١١.٢٠١٧/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Transitioning from product to service-led growth .(٢٠١٤) Ulaga, W., & Loveland, J. M. in manufacturing firms: Emergent challenges in selecting and managing the industrial
 
.١٢٥–١١٣ ,(١) sales force. Industrial Marketing Management, ٠٠٦.٠٨.٢٠١٣/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/
Aplatform approach in solution business: How platform .(٢٠١٩) Wei, R., Geiger, S., & Vize, R. openness can be used to control solution networks. Industrial Marketing Management,
 
٠١٠.٠٤.٢٠١٩/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/ .٢٦٥–٢٥١ ,(٨)
Developing integrated solutions: The importance of .(٢٠٠٦) Windahl, C., & Lakemond, N.
 
.٨١٨–٨٠٦ ,(٧) relationships within the network. Industrial Marketing Management, ٠١٠.٠٥.٢٠٠٦/j.indmarman.١٠١٦.١٠https://doi.org/