مدل هم آفرینی ارزش در شبکه های کسب و کار مبتنی بر راهکار مشتری در صنعت نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

10.22104/jtdm.2023.5514.2981

چکیده

شبکه ­های راهکار به پیوندی از بازیگران اشاره می‌کند که با هدف یکپارچه‌سازی منابع خود برای هم ­آفرینی ارزش از طریق راهکارها، به یکدیگر متصل هستند. هم ­آفرینی ارزش یکی از مسائل کلیدی در استمرار پیاده ­سازی راهکارهای نرم ­افزاری نوآورانه در این شبکه ­ها است. هدف این پژوهش ارائه مدل هم ­آفرینی ارزش در شبکه ­های کسب و کار مبتنی بر راهکار مشتری در صنعت نرم­افزار است. این پژوهش با روش کیفی داده ­بنیاد انجام گرفت. داده ­های تحقیق از طریق مصاحبه ­های نیمه ­ساختاریافته با 36 نفر از متخصصان صنعت نرم ­افزار ایران گردآوری گردید. داده­ ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه ­و­تحلیل شدند که طبق آن 93 مفهوم در قالب 16 مقوله اصلی بدست آمد. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد همسویی کارکنان و مدیران با اهداف شبکه، شفافیت فرایندها و منابع مشتری، کیفیت منابع ارائه ­دهنده و شناخت از اکوسیستم کسب و کار، هم ­آفرینی ارزش را ایجاد می­کنند و شرایطی همچون شراکت بلندمدت، پیکربندی­ های درون سازمانی، مستندسازی و بازخورد، راهبری تغییرات و نااطمینانی­ ها و حفاظت از دارایی ­های معنوی نیز موثر هستند. بر اساس نتایج، هم ­آفرینی ارزش نه تنها یک مفهوم جدایی ­ناپذیر با شبکه ­های کسب و کار راهکار است بلکه مستلزم نوعی هم ­ترازی استراتژیک در سطح برخی فعالیت ­های مشترک بین ارائه ­دهنده و مشتری نیز هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value Co-creation Model in Business Networks Based on Customer Solutions in The Software Industry

نویسنده [English]

  • Peyman Parvari
PhD in Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Solution networks refer to a relationship of actors who are connected to each other with the aim of integrating their resources to co-create value through solutions. Value co-creation is one of the key issues in the continuation of the implementation of innovative software solutions in these networks. The purpose of this research is to present a value co-creation model in business networks based on customer solutions in software companies. This research was conducted with a qualitative data-based method. The research data was collected through semi-structured interviews with 36 experts in Iran's software industry. The data were analyzed through three stages of open, central and selective coding, according to which 93 concepts were obtained in the form of 16 main categories. The findings of the research show that the alignment of employees and managers with network goals, transparency of customer processes and resources, the quality of provider resources and knowledge of the business ecosystem create value co-creation and conditions such as long-term partnership, Internal configurations, documentation and feedback, management of changes and uncertainties, and protection of intellectual property are also effective. Based on the results, value co-creation is not only an inseparable concept with solution business networks, but also requires a kind of strategic alignment at the level of some joint activities between the provider and the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value co-creation
  • innovative solutions
  • business network
  • customer solutions
  • business solutions
دوره 10، شماره 2
ویژه نامه نوآوری باز
شهریور 1401
  • تاریخ دریافت: 0-474 فروردین 781
  • تاریخ بازنگری: 0-337 فروردین 781
  • تاریخ پذیرش: 0-299 فروردین 781
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401