طراحی مدل زیست‌بوم کارآفرینی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

توسعه زیست‌بوم کارآفرینی مبتنی بر فناوری در دانشگاه‌ها ‏به تغییرات اقتصادی بزرگی در جامعه می‌انجامد. هدف پژوهش شناخت عوامل اثرگذار جهت طراحی مدل زیست‌بوم کارآفرینی مبتنی بر فناوری‏ در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران است. بر اساس روش کیفی نظریۀ برخاسته از داده‏ها، مصاحبه عمیق با 17 نفر از خبرگان صورت گرفت و بعد از کدگذاری باز و محوری، 51 مقوله فرعی در قالب 9 مقوله اصلی (عامل) به‌دست آمد. برای اعتبارسنجی مؤلفه‌ها، پرسش‌نامه‌ای میان اساتید و پژوهشگران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران توزیع شد و با تجزیه‏وتحلیل آن با روش حداقل مربعات جزئی صورت گرفت که همه مؤلفه‌ها مورد تأیید قرار گرفتند. در نهایت با کمک روش مدل‌سازی ساختاری - تفسیری با توزیع 23 پرسش‌نامه‌ زوجی میان خبرگان پیکره‏بندی اجزای مدل در شش سطح صورت گرفت. یافته‏های نشان داد که مقوله «فرهنگ» تأثیرگذارترین عامل و مؤلفه‌های «زیرساخت‏های توسعه زیست‌بوم کارآفرینی»، «سیاست‏گذاری و مدیریت منابع مالی»، «شدت و سطح آمادگی طراحی، توسعه و تجاری‏سازی»، «ایجاد و توسعه نهادهای حمایتی و توسعه کسب‏وکار در منطقه» تأثیرپذیرترین عوامل در شکل‏گیری زیست‌بوم کارآفرینی مبتنی بر فناوری‏ در دانشگاه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurial ecosystem model based on advanced technologies in University

نویسندگان [English]

  • Reza Vazifeh Dolatabad 1
  • Mohammad Reza Meigounpoory 2
  • Alireza Airajpour, 3
1 Ph.D. Student, Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Faculty Member, Department of Technopreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Department of entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The development of a technology-based entrepreneurship ecosystem in universities leads to great economic changes in society. This paper aims to identify the influencing factors for the design of the technology-based entrepreneurship ecosystem model in the College of Engineering of Tehran University. Based on grounded theory as a qualitative method, 17 interviews were conducted with experts and after coding, 51 sub-categories were obtained in the form of 9 main categories. To validate the components, a questionnaire was distributed among the academics and researchers of the College of Engineering of Tehran University, and it was analyzed by the partial least squares method, and all the components were confirmed. Finally, with the help of the structural-interpretive modeling method, by distributing 23 paired questionnaires among the experts, the components of the model were configured in six levels. The findings showed that the category of "culture" is the most influential factor and the components of "Entrepreneurial ecosystem development infrastructures", "Policy and management of financial resources", "Intensity and level of preparation for design, development and commercialization", "Creation and development of supporting institutions and business development in the region" are the most influential factors in the formation of the technology-based entrepreneurship ecosystem in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology-based entrepreneurship ecosystem
  • Grounded theory
  • interpretive structural modeling (ISM)
  • College of Engineering of Tehran University