مدلی برای توسعه قابلیت یکپارچه‌سازی در پروژه‌های محصول پیچیده براساس یادگیری فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه فناوری به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی کشورها شناسایی شده است. در این بین ساخت محصولات پیچیده به‌تنهایی در توسعه‌یافتگی کشورها نقش دارند، اهمیت بیشتری می‌گیرند. محصولات پیچیده کالاهای سرمایه‌ای با فناوری پیشرفته هستند که به‌نوعی محصولاتی چندرشته‌ای قلمداد می‌شود. از سوی دیگر، ایجاد قابلیت و توانمندی فناوری که منتج از فرایند یادگیری فناوری است، در این محصولات دارای اولویت بالایی است چرا که این نوع محصولات با تکرار کم اما هزینه و زمان زیاد تولید می‌شوند و هرگونه خطایی در فازهای مختلف ساخت محصول پیچیده، تبعاتی جبران‌ناپذیر به‌همراه دارد. در این مقاله تلاش شده است مسیر یادگیری فناوری براساس گام‌های طی شده عملیاتی محصول پیچیده، بررسی شود تا بتوان از نتایج بررسی‌ها، مدلی برای توسعه قابلیت یکپارچه‌سازی در پروژه‌های محصول پیچیده براساس یادگیری فناوری ارایه کرد. برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از رویکرد آمیخته استفاده شده است بدین صورت که پس از بررسی ادبیات، داده‌ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری تحلیل شد و و براساس یافته‌ها، سطح‌بندی و تشخیص میزان نفوذ و وابستگی مولفه‌ها صورت گرفت. طبق مدل ارایه شده، پیش‌بینی می‌شود دفاتر مدیریت فناوری و مدیریت پروژه در جایگاه‌های تعیین شده، نقش موثری در راستای هدف تحقیق داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for developing integrability in complex product and systems (CoPS) projects based on technology learning

نویسندگان [English]

 • Elham Zarrehparvar Shoja 1
 • Sepehr Ghazinoory 2
 • Soroush Ghazinoori 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch,, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 ّFaculty Member, ِ Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Faculty Member, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of technology is known to be the driver of the economic progress of a country. Complex products, as capital goods, manufactured with advanced technology and multi-disciplinary methods, play a salient role in realizing this process. Because the mode of production is not mass production, the cost is high, the process is time-consuming and any error in the different phases of manufacturing has major consequences, the creation of technological capability resulting from the technological learning process, has a high priority in these products. In this article, by focusing on the national metro train, its technology learning path was investigated based on the operational steps taken along with the production of the complex product, so that a model for the development of the integration capability in the project can be constructed. The mixed methodology was selected to collect and analyze the data by using interpretive structural modeling and then, based on the findings, stratification was done and the degree of penetration and dependence of the components was determined. According to the presented model, it is expected that technology management and project management offices should play an effective role in the research goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology learning
 • Integration management
 • Complex product and systems
 • National metro train
 • Acha, V., Brusoni, S., & Prencipe, A. (2007). Exploring the miracle: strategy and management of the knowledge base in the aeronautics industry. International Journal of Innovation and Technology Management4(01), 15-39.
 • Ali, A., Ghazinoory, S., Hassanzadeh, A., & Majidpour, M. (2016). Effect of Technology Transfer Actors on Technological Learning; Case Study of Syrian Textile Industry. Journal of Technology Development Management4(2), 99-132.
 • Baccarini, D. (1996). The concept of project complexity—a review. International journal of project management, 14(4), 201-204.
 • Bryant, A. (2017). Grounded theory and grounded theorizing: Pragmatism in research practice. Oxford University Press.
 • Cornelius, B., Landström, H., & Persson, O. (2006). Entrepreneurial studies: The dynamic research front of a developing social science. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(3), 375-398.
 • Crawford, L., Morris, P., Thomas, J., & Winter, M. (2006). Practitioner development: From trained technicians to reflective practitioners. International Journal of Project Management, 24(8), 722-733.
 • Ghazinoory, S., Mohajeri, A., Kiamehr, M., & Danaeefard, H. (2021). Technological learning in large firms: mechanism and processes. Interactive Learning Environments, 1-22.
 • Ghazinoory, S., & Mohajeri, A. (2019). Technological learning and its promotion policies. Journal of science & Technology Policy, 11(2).439-454
 • Hobday, M. (1998). Product complexity, innovation and industrial organisation. Research policy, 26(6), 689-710.
 • Hobday, M., &Rush, H. (1999). Technology management in complex product systems (CoPS)-ten questions answered. International Journal of Technology Management, 17(6), 618-638.
 • Hobday, M., Davies, A., & Prencipe, A. (2005). Systems integration: a core capability of the modern corporation. Industrial and corporate change, 14(6), 1109-1143.
 • Kahouli-Brahmi, S. (2008). Technological learning in energy–environment–economy modelling: A survey. Energy policy, 36(1), 138-162.
 • Kim, L. (2001). The dynamics of technological learning in industrialisation. International Social Science Journal, 53(168), 297-308.
 • Lall, S., & Urata, S. (2003). Competitiveness, FDI and technological activity in East Asia. Edward Elgar Publishing.
 • Matthies, B., & Coners, A. (2018). Double-loop learning in project environments: An implementation approach. Expert systems with applications, 96, 330-346.
 • McLeod, L., Doolin, B., & MacDonell, S. G. (2012). A perspective-based understanding of project success. Project Management Journal, 43(5), 68-86.
 • Miller, R., Hobday, M., Leroux-Demers, T., و Olleros, X. (1995). Innovation in complex systems industries: the case of flight simulation. Industrial and corporate change, 4(2), 363-400.
 • Mirimoghadam, M., & Ghazinoory, S. (2017). An institutional analysis of technological learning in Iran's oil and gas industry: Case study of south Pars gas field development. Technological Forecasting and Social Change122, 262-274.
 • Mirimoghadam, M., Ghazinoory, S., Towfighi, J., & Elahi, S. (2015). Technological Learning in Petroleum Industry: Case Study of Development Projects in South Pars Gas Field. Journal of Scinece & Technology Policy, 7(2).17-34
 • More, H., & Khanapuri, V. (2019, December). Application of Object‐Process Methodology in Project Management‐A Case Study of Mumbai Metro Line 3. In INCOSE International Symposium (Vol. 29, pp. 123-137).
 • New, S., & Westbrook, R. (Eds.). (2004). Understanding supply chains: concepts, critiques, and futures. OUP Oxford.
 • Nightingale, P. (2000). The product–process–organisation relationship in complex development projects. Research policy, 29(7-8), 913-930.
 • Project Management Institute. (2012). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (5th ed.). Project Management Institute.
 • Project Management Institute. (2017). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) (6th ed.). Project Management Institute.
 • Remington, K., & Pollack, J. B. (2008). Complex Projects: What are they and how can we manage them more effectively?. In AIPM Project Management Conference. Australian Institute of Project Management.
 • Ren, Y. T., & Yeo, K. T. (2006). Research challenges on complex product systems (CoPS) innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 23(6), 519-529.
 • Safdari Ranjbar, M., Ghazinoori, S., & Manteghi, M. (2022). Evolution of Iran’s gas turbine sectoral innovation system as a complex product system (CoPS). African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 14(4), 1102-1116.
 • San Cristóbal, J. R., Carral, L., Diaz, E., Fraguela, J. A., & Iglesias, G. (2018). Complexity and project management: A general overview. Complexity, 2018.
 • Williams, T. M. (1999). The need for new paradigms for complex projects. International journal of project management, 17(5), 269-273.
 • Yassine, A. A. (2019). Managing the development of complex product systems: an integrative literature review. IEEE Transactions on Engineering Management, 68(6), 1619-1636.
 • Zirpoli, F., & Becker, M. C. (2011). What happens when you outsource too much. MIT Sloan Management Review, 52(2), 59-64.