اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 تولیدوعملیات، مدیریت و اقتصاد، سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

4 گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

بلاکچین، فناوری نوظهوری است که متخصصان امیدوارند بکارگیری آن در زنجیره تأمین بتواند در ارتقاء شفافیت، ایمنی و صحت فرآیندهای زنجیره تأمین بسیار راهگشا باشد. با توجه به نابالغ بودن موضوع کاربرد این فناوری و تسهیلگری آن در دستیابی به پایداری زنجیره‌های تأمین بویژه در صنایع خدماتی- این مطالعه تلاش کرده است تا پس از بررسی ادبیات موضوع، با کمک مشاوره/ مصاحبه با 12 نفر از مدیران و متخصصان مربوطه در صنعت خدمات پرداخت الکترونیک که از طریق نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، متغیرهای اصلی و فرعی عملکرد پایدار زنجیره تأمین را که بیش از همه از پیاده‌سازی این فناوری تأثیر می‌پذیرند، و نیز راه حل و نحوه بکارگیری بلاکچین را در هر یک از جنبه‌ها شناسایی کند. این پژوهش به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و از جنبه کمی یا کیفی، پژوهشی ترکیبی است که از استراتژی توصیفی از نوع اکتشافی بهره گرفته است. در پایان، با بهره‌گیری از تکنیک دلفی فازی، مهمترین متغیرها بر اساس درجه تأثیرپذیری از این فناوری اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین تأثیر از پیاده‌سازی بلاکچین در زنجیره تأمین پرداخت الکترونیک، متوجه هزینه، قابلیت اطمینان در روابط و معاملات و نیز پاسخگویی است و سایر متغیرها در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Variables of Supply Chain Sustainability of Electronic Payment Services in the effect of Blockchain Technology 

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shafiei Nikababadi 1
 • Mohsen Shafiei Nikabadi 2
 • Saman Babaie Kafaki 3
 • Mohammad Rahmanimanesh 4
1 Associate Professor of Industrial Management, Semnan University
2 Faculty of Management and Economics; Semnan; Semnan; Iran
3 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University
4 epartment of Computer Software Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Blockchain is an emerging technology that experts hope its implementation and integration with the supply chain could improve the transparency, safety, and accuracy of supply chain processes. Reviewing the related literature and consulting/interviewing with 12 relevant experts in the electronic payment services industry who have been selected through purposive judgment sampling, due to the immaturity of the issue of its application and its facilitation in achieving supply chain sustainability - especially in the services industries - this study tried to identify the main and secondary variables of sustainable supply chain performance which are mostly affected by the implementation of this technology, as well as the know-how of using blockchain in each aspect and its solutions. Finally, using the Fuzzy Delphi Method, the most important variables were prioritized based on the degree of this technology's impact on them. The results show that the greatest impact of blockchain implementation in the electronic payment supply chain is on cost, reliability in relationships and transactions, and accountability, respectively; other variables are in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blockchain
 • Sustainable Supply Chain
 • Electronic Payment Services
 • Fuzzy Delphi Method
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1402