اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 تولیدوعملیات، مدیریت و اقتصاد، سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه سمنان- دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

4 گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

بلاکچین، فناوری نوظهوری است که متخصصان امیدوارند بکارگیری آن در زنجیره تأمین بتواند در ارتقاء شفافیت، ایمنی و صحت فرآیندهای زنجیره تأمین بسیار راهگشا باشد. با توجه به نابالغ بودن موضوع کاربرد این فناوری و تسهیلگری آن در دستیابی به پایداری زنجیره‌های تأمین بویژه در صنایع خدماتی- این مطالعه تلاش کرده است تا پس از بررسی ادبیات موضوع، با کمک مشاوره/ مصاحبه با 12 نفر از مدیران و متخصصان مربوطه در صنعت خدمات پرداخت الکترونیک که از طریق نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، متغیرهای اصلی و فرعی عملکرد پایدار زنجیره تأمین را که بیش از همه از پیاده‌سازی این فناوری تأثیر می‌پذیرند، و نیز راه حل و نحوه بکارگیری بلاکچین را در هر یک از جنبه‌ها شناسایی کند. این پژوهش به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و از جنبه کمی یا کیفی، پژوهشی ترکیبی است که از استراتژی توصیفی از نوع اکتشافی بهره گرفته است. در پایان، با بهره‌گیری از تکنیک دلفی فازی، مهمترین متغیرها بر اساس درجه تأثیرپذیری از این فناوری اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین تأثیر از پیاده‌سازی بلاکچین در زنجیره تأمین پرداخت الکترونیک، متوجه هزینه، قابلیت اطمینان در روابط و معاملات و نیز پاسخگویی است و سایر متغیرها در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Variables of Supply Chain Sustainability of Electronic Payment Services in the effect of Blockchain Technology 

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikababadi 1
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 2
  • Saman Babaie Kafaki 3
  • Mohammad Rahmanimanesh 4
1 Associate Professor of Industrial Management, Semnan University
2 Faculty of Management and Economics; Semnan; Semnan; Iran
3 Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University
4 epartment of Computer Software Engineering, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Semnan University, Iran
چکیده [English]

Blockchain is an emerging technology that experts hope its implementation and integration with the supply chain could improve the transparency, safety, and accuracy of supply chain processes. Reviewing the related literature and consulting/interviewing with 12 relevant experts in the electronic payment services industry who have been selected through purposive judgment sampling, due to the immaturity of the issue of its application and its facilitation in achieving supply chain sustainability - especially in the services industries - this study tried to identify the main and secondary variables of sustainable supply chain performance which are mostly affected by the implementation of this technology, as well as the know-how of using blockchain in each aspect and its solutions. Finally, using the Fuzzy Delphi Method, the most important variables were prioritized based on the degree of this technology's impact on them. The results show that the greatest impact of blockchain implementation in the electronic payment supply chain is on cost, reliability in relationships and transactions, and accountability, respectively; other variables are in the next priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Sustainable Supply Chain
  • Electronic Payment Services
  • Fuzzy Delphi Method
Adams, R., B. Kewell, and G. Parry. (2018). Blockchain for Good? Digital Ledger Technology and Sustainable Development Goals. Handbook of Sustainability and Social Science Research, 127–140. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67122-2_7
Aliakbari Nouri, F., Shafiei Nikabadi, M., and Olfat, L. (2019). Developing the Framework of Sustainable Service Supply Chain Balanced Scorecard (SSSC BSC). International Journal of Productivity and Performance Management, 68(1), 148-170. https://doi.org/10.1108/ijppm-04-2018-0149
Andoni, M., Robu, V., Flynn, D., Abram, S., Geach, D., Jenkins, D., ... & Peacock, A. (2019). Blockchain technology in the energy sector: A systematic review of challenges and opportunities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 100, 143-174. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.014
Ashley M.J., Johnson M.S., (2018). Establishing a Secure, Transparent, and Autonomous Blockchain of Custody for Renewable Energy Credits and Carbon Credits. IEEE Engineering Management Review, 46(4), 100–102. http://doi.org/10.1109/EMR.2018.2874967  
Aste, T., Tasca, P., & Di Matteo, T. (2017). Blockchain technologies: The foreseeable impact on society and industry. Computer, 50(9), 18-28. https://doi.org/10.1109/mc.2017.3571064
Bai, C., & Sarkis, J. (2020). A supply chain transparency and sustainability technology appraisal model for blockchain technology. International Journal of Production Research, 1-21. https://doi.org/10.5465/ambpp.2019.16069abstract
Beck, R., Avital, M., Rossi, M., & Thatcher, J. B. (2017). Blockchain technology in business and information systems research. Business Information System and Engineering, 59 (6):381–384. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0505-1
Bell, L., Buchanan, W. J., Cameron, J., & Lo, O. (2018). Applications of blockchain within healthcare. Blockchain in healthcare today, 1, 1-7. https://doi.org/10.30953/bhty.v1.8
Bonneau, J., Miller, A., Clark, J., Narayanan, A., Kroll, J. A., & Felten, E. W. (2015, May). Sok: Research perspectives and challenges for bitcoin and cryptocurrencies. In 2015 IEEE symposium on security and privacy (pp. 104-121). IEEE. https://doi.org/10.1109/sp.2015.14
Cetinkaya, B., et al. (Eds.), (2011). Sustainable Supply Chain Management: Practical Ideas for Moving Towards Best Practice. Springer-Verlag, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12023-7
Choi, T. M. (2019). Blockchain-technology-supported platforms for diamond authentication and certification in luxury supply chains. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 128, 17-29. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.05.011
Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and smart contracts for the internet of things. IEEE Access, 4, 2292-2303. https://doi.org/10.1109/access.2016.2566339
Cole R., Stevenson M., Aitken J., (2019). Blockchain technology: Implications for operations and supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, 24(4), 469–483. http://doi.org/10.1108/SCM-09-2018-0309
Debreceny, R., & Gray, G. L. (2001). The production and use of semantically rich accounting reports on the Internet: XML and XBRL. International Journal of Accounting Information Systems, 2(1), 47-74. https://doi.org/10.1016/s1467-0895(00)00012-9
Di Vaio, A., & Varriale, L. (2019). Blockchain technology in supply chain management for sustainable performance: Evidence from the airport industry. International Journal of Information Management, 102014. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.09.010
Filimonau, V., & Naumova, E. (2020). The blockchain technology and the scope of its application in hospitality operations. International Journal of Hospitality Management, 87, 102383. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102383
Futurethinkers. (2017). 7 Ways The Blockchain Can Save The Environment and Stop Climate Change. Retrieved from http://futurethinkers.org/blockchainenvironment-climate-change/
Hasan, H., AlHadhrami, E., AlDhaheri, A., Salah, K., & Jayaraman, R. (2019). Smart contract-based approach for efficient shipment management. Computers & Industrial Engineering, 136, 149-159.  https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022
Helo, P., & Hao, Y. (2019). Blockchains in operations and supply chains: A model and reference implementation. Computers & Industrial Engineering, 136, 242-251. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.023
Heston, T. (2017). Why Blockchain Technology Is Important for Healthcare Professionals. Available at SSRN 3006389. https://doi.org/10.22541/au.151059778.87233296
Hughes, L., Dwivedi, Y. K., Misra, S. K., Rana, N. P., Raghavan, V., & Akella, V. (2019). Blockchain research, practice and policy: Applications, benefits, limitations, emerging research themes and research agenda. International Journal of Information Management, 49, 114-129. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.02.005
Hultgren, M., & Pajala, F. (2018). Blockchain technology in construction industry: Transparency and traceability in supply chain. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1229861/fulltext01.pdf
Ivanov, D., A. Dolgui, and B. Sokolov. (2018). The Impact of Digital Technology and Industry 4.0 on the Ripple Effect and Supply Chain Risk Analytics. International Journal of Production Research, 1–18. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1488086
Jordan, A., & Rasmussen, L. B. (2018). The role of Blockchain technology for transparency in the fashion supply chain. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2 :1483152/FULLTEXT01.pdf
Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S. A. (2020). Achieving sustainable performance in a data-driven agriculture supply chain: A review for research and applications. International Journal of Production Economics, 219, 179-194. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.05.022
Kaufmann, A., & Gupta, M. M. (1988). Fuzzy mathematical models in engineering and management science. Elsevier Science Pub-lishers, North-Holland, Amsterdam, N.Y. https://doi.org/10.1007/s00500-022-07377-1
Kauko, K., & Palmroos, P. (2014). The Delphi method in forecasting financial markets—An experimental study. International Journal of Forecasting, 30(2), 313-327. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.09.007
Keyser A.D., Köcher S., Alkire L., Verbeeck C., Kandampully J., (2019). Frontline Service Technology infusion: Conceptual archetypes and future research directions. Journal of Service Management, 30(1), 156–183. https://doi.org/10.1108/josm-03-2018-0082
Khaqqi, K. N., Sikorski, J. J., Hadinoto, K. & Kraft. M.  (2018). Incorporating Seller/Buyer Reputation-Based System in BlockchainEnabled Emission Trading Application. Applied Energy, 209, 8–19. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.070
Kittipanya-Ngam, P., & Tan, K. H. (2020). A framework for food supply chain digitalization: lessons from Thailand. Production Planning & Control, 31(2-3), 158-172. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631462
Ko T., Lee J., Ryu D., (2018). Blockchain Technology and Manufacturing Industry: Real-Time Transparency and Cost Savings. Sustainability, 10(11), 4274. https://doi.org/10.3390/su10114274
Kosba, A., Miller, A., Shi, E., Wen, Z., & Papamanthou, C. (2016, May). Hawk: The blockchain model of cryptography and privacy-preserving smart contracts. In 2016 IEEE symposium on security and privacy (SP) (pp. 839-858). IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). https://doi.org/10.1109/sp.2016.55
Kouhizadeh, M., & Sarkis, J. (2018). Blockchain practices, potentials, and perspectives in greening supply chains. Sustainability, 10(10), 3652. https://doi.org/10.3390/su10103652
Kouhizadeh, M., Saberi, S., & Sarkis, J. (2021). Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers. International Journal of Production Economics, 231, 107831. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107831
Kshetri, N. (2018). 1 Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of Information Management, 39, 80-89. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005
Lemieux V.L., (2016). Trusting records: Is Blockchain technology the answer? Records Management Journal, 26(2), 110– 139. https://doi.org/10.1108/rmj-12-2015-0042
Longo, F., Nicoletti, L., Padovano, A., d'Atri, G., & Forte, M. (2019). Blockchain-enabled supply chain: An experimental study. Computers & Industrial Engineering, 136, 57-69. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.026
Madhwal, Y., & Panfilov, P. B. (2017). Blockchain and SUPPSupply Chain Management: Aircrafts’ Parts’ Business Case. Annals of DAAAM Proceedings, 28. https://doi.org/10.2507/28th.daaam.proceedings.146
Manupati, V. K., Schoenherr, T., Ramkumar, M., Wagner, S. M., Pabba, S. K., & Inder Raj Singh, R. (2020). A blockchain-based approach for a multi-echelon sustainable supply chain. International Journal of Production Research, 58(7), 2222-2241. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1683248 
Mettler, M. (2016, September). Blockchain technology in healthcare: The revolution starts here. In e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), 2016 IEEE 18th International Conference on (1–3). Munich, Germany: IEEE. https://doi.org/10.1109/healthcom.2016.7749510
Mezquita, Y., González-Briones, A., Casado-Vara, R., Chamoso, P., Prieto, J., & Corchado, J. M. (2019, June). Blockchain-Based Architecture: A MAS Proposal for Efficient Agri-Food Supply Chains. In International Symposium on Ambient Intelligence (pp. 89-96). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24097-4_11
Mirabelli, G., & Solina, V. (2020). Blockchain and agricultural supply chains traceability: research trends and future challenges. Procedia Manufacturing, 42, 414-421. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.054
Nayak, G., & Dhaigude, A. S. (2019). A conceptual model of sustainable supply chain management in small and medium enterprises using blockchain technology. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1667184. https://doi.org/10.1080/23322039.2019.1667184
OECD (2019). Is there a role for blockchain in responsible supply chain? Retrieved from https://mneguidelines.oecd.org/Is-there-a-role-for-blockchain-in-responsible- supply-chains.pdf 
Pankowska M., (2019). Information Technology Outsourcing Chain: Literature Review and Implications for Development of Distributed Coordination. Sustainability, 11(5), 1460.  http://doi.org/10.3390/su11051460 
Queiroz, M. M., & Wamba, S. F. (2019). Blockchain adoption challenges in supply chain: An empirical investigation of the main drivers in India and the USA. International Journal of Information Management, 46, 70-82. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.021
Rahmanzadeh S., Pishvaee M.S., Rasouli M.R., (2019). Integrated innovative product design and supply chain tactical planning within a blockchain platform. International Journal of Production Research, 1–21. http://doi.org/10.1080/00207543.2019.1651947
Rejeb, A., & Rejeb, K. (2020). Blockchain and supply chain sustainability. LogForum, 16 (3), 363-372. http://doi.org/10.17270/J.LOG
Revez, A., Dunphy, N., Harris, C., Mullally, G., Lennon, B., & Gaffney, C. (2020). Beyond forecasting: using a modified delphi method to build upon participatory action research in developing principles for a just and inclusive energy transition. International Journal of Qualitative Methods, 19, 160940692090321. https://doi.org/10.1177/1609406920903218
Reyna, A., Martín, C., Chen, J., Soler, E., & Díaz, M. (2018). On blockchain and its integration with IoT. Challenges and opportunities. Future generation computer systems, 88, 173-190. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.05.046
Roy, T. K., & Garai, A. (2012). Intuitionistic fuzzy delphi method: more realistic and interactive forecasting tool. Notes on Intuitionistic fuzzy sets, 18(2), 37-50. Retrieved from https://ifigenia.org/wiki/Issue:Intuitionistic_Fuzzy_Delphi_Method:_More_realistic_and_interactive_forecasting_tool
Saberi, S., Kouhizadeh, M., & Sarkis, J. (2019a). Blockchains and the supply chain: Findings from a broad study of practitioners. IEEE Engineering Management Review, 47(3), 95-103. https://doi.org/10.1109/emr.2019.2928264
Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis J., Shen L., (2019b). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International Journal of Production Research, 57(7), 2117–2135. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1533261
Schmidt C.G., Wagner S.M., (2019). Blockchain and supply chain relations: A transaction cost theory perspective. Journal of Purchasing and Supply Management, 25(4), 100552. http://doi.org/10.1016/j.pursup.2019.100552 
Sharma, U. (2017). Blockchain in healthcare: Patient benefits and more. IBMBlockchain. Retrieved from https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/10/blockchain-in-healthcare-patient-benefits-and-more/.
Tan, B. Q., Wang, F., Liu, J., Kang, K., & Costa, F. (2020). A blockchain-based framework for green logistics in supply chains. Sustainability, 12(11), 4656. https://doi.org/10.3390/su12114656
Tezel, A., Papadonikolaki, E., Yitmen, I., & Hilletofth, P. (2020). Preparing construction supply chains for blockchain technology: An investigation of its potential and future directions. Frontiers of Engineering Management, 7(4), 1-17. https://doi.org/10.1007/s42524-020-0110-8 
Thiruchelvam, V., Mughisha, A. S., Shahpasand, M., & Bamiah, M. (2018). Blockchain-based technology in the coffee supply chain trade: Case of burundi coffee. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 10(3-2), 121-125. Retrieved from https://translateyar.ir/wp-content/uploads/2019/02/Blockchain-based-Technology-in-the-Coffee-Supply-Chain-Trade.pdf
Tian, F. (2016, June). An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology. In 2016 13th international conference on service systems and service management (ICSSSM) (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/icsssm.2016.7538424
Tian, F. (2017, June). A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things. In 2017 International conference on service systems and service management (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/icsssm.2017.7996119
Tönnissen, S., & Teuteberg, F. (2020). Analysing the impact of blockchain-technology for operations and supply chain management: An explanatory model drawn from multiple case studies. International Journal of Information Management, 52, 101953. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.009
Treiblmaier, H. (2019). Combining blockchain technology and the physical internet to achieve triple bottom line sustainability: a comprehensive research agenda for modern logistics and supply chain management. Logistics, 3(1), 10. https://doi.org/10.3390/logistics3010010
Underwood, S. (2016). Blockchain beyond bitcoin. Communications of the ACM, 59(11), 15–17. https://doi.org/10.1145/2994581
Venkatesh, V. G., Kang, K., Wang, B., Zhong, R. Y., & Zhang, A. (2020). System architecture for blockchain based transparency of supply chain social sustainability. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 63, 101896.  https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101896
Wang Y., Hungh H.J., Paul B.-D., (2018). Understanding Blockchain technology for future supply chains a systematic literature Review and Research Agenda. Supply Chain Management: An International Journal, 24(1), 62–84. https://doi.org/10.1108/scm-03-2018-0148
Wang, X. & Durugbo, C. (2013). Analysing network uncertainty for industrial product-service delivery: A hybrid fuzzy approach. Expert Systems with Applications, 40, 4621–4636. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.062
Ward, T. (2017). Blockchain Could Help Us Save the Environment. Here’s How. Retrieved from https://futurism.com/blockchain-could-help-saveenvironment-heres-how/
Wong L.-W., Leong L.-Y., Hew J.-J., Tan G.W.-H., Ooi K.-B., (2019). Time to seize the digital evolution: Adoption of blockchain in operations and supply chain management among Malaysian SMEs. International Journal of Information Management. http://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.005
Yadav, S., & Singh, S. P. (2020). Blockchain critical success factors for sustainable supply chain. Resources, Conservation and Recycling, 152, 104505. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104505
Zhao, G., Liu, S., Lopez, C., Lu, H., Elgueta, S., Chen, H., & Boshkoska, B. M. (2019). Blockchain technology in agri-food value chain management: A synthesis of applications, challenges and future research directions. Computers in Industry, 109, 83-99. https://doi.org/10.1016/j.compind.2019.04.002