کاربست تحلیل مضمون در شناسایی عناصر مدل نوآوری محصولات و سیستم‌های پیچیده در صنعت نیروگاه های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

3 هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نیروگاه برق مجازی یک مفهوم جدید است و مفهوم اصلی آن بر پایه ژنراتورهای پراکنده‌ای می‌باشد که به هم متصل بوده و از طریق یک واحد کنترلی بهره گیرنده از ساختار تکنولوژی ارتباطی اطلاعاتی کنترل و نظارت می‌گردند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی عناصر نوآوری محصولات برای صنعت نیروگاه‌های مجازی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و شیوه تجریه و تحلیل داده‌ها استفاده از روش تحلیل تماتیک (TA) بود. حجم نمونه پژوهش بر اساس نمونه‌گیری نظری و دستیابی به اشباع نظری تعیین شد و در نهایت پس از مصاحبه با 12 نفر از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه‌های انجام شده 77 کد مفهومی اولیه را آشکار کرده است. این کدهای مفهومی اولیه در مراحل بعد تحلیل شده و با انتزاع مفهومی از این کدها؛ تم های اولیه و تم های محوری تشکیل دهنده عناصر مدل پژوهش شکل گرفته است. سه تم اصلی یا مقوله محوری آشکار شده در داده ها شامل توانمندی هاب، ساختار شبکه و هماهنگی شبکه بود. در بحث توانمندی هاب چهار عنصر، هماهنگی شبکه هفت عنصر و ساختار شبکه شامل چهار عنصر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating product innovation model components and complex systems in the virtual power plant industry using content analysis

نویسندگان [English]

  • Farid Kabir 1
  • Manouchehr Manteghi 2
  • Mohammad Naghizadeh 3
1 Islamic Azad University.South Tehran Branch.Faculty of Management and Accounting
2 Faculty member of Malek Ashtar University
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

A virtual power plant is a new concept. Its central concept is based on distributed generators connected to each other and monitored through a control unit using the structure of information and communication technology. This study aims to identify the components of product innovation for the virtual power plant industry. The data collection tool was an interview, and the data analysis method was thematic analysis (TA). The sample size for the study was selected based on theoretical sampling and saturation, and eventually, it was attained via interviews with 12 experts. Interview analysis uncovered 77 fundamental conceptual codes. These are analyzed in later stages and, by their conceptual abstraction, the primary themes and central themes that make up the components, the research model is formed. The three main themes identified in the data were hub capability, network structure, and network coordination. The hub capability, network coordination, and network structure include four, seven, and four components, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual power plant
  • innovation network
  • complex systems
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 03 مهر 1402