شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری در صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش فناوری، در مبادلات خرید یا اعطای امتیاز فناوری می‏پردازد. نگارندگان، پس از انجام مطالعات اکتشافی در زمینه‌ی مدل‌های ارزش‌گذاری فناوری و بررسی پیشینه‌ی پژوهشی مربوط به این موضوع، مجموعه‌ای نسبتاً جامع از شاخص‌های ارزش‌گذاری فناوری را شناسایی نمودند. سپس، با استفاده از جمع‌آوری نظرات خبرگان و تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی آزمون‌های دو جمله‌ای و فریدمن، ضرایب اهمیت این شاخص‌ها را از دید خریداران فناوری در صنعت خودرو، تعیین کرده و آنها را رتبه‌بندی نموده‌اند. یافته‌ها نشان داد که شاخص‌های مربوط به بعد منفعت و بعد شرایط مندرج در قرارداد، بیشترین اهمیت را در برآورد ارزش فناوری داشته‌اند. در نهایت، با استفاده از ضرایب شناسائی شده، یک نمونه‌ی واقعی ارزش‌گذاری شد. ارزش‌گذاران فناوری و تدوین‌کنندگان قراردادهای مبادله‌ی فناوری، به طور عام، و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، به طور خاص، می‌توانند از نتایج و یافته‌های این پژوهش استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking technology valuation indicators in automotive industry

نویسندگان [English]

  • seyed habib allah tabatabaian 1
  • jalil gharibi 2
1
2
چکیده [English]

This paper deals with identifying and ranking influencing factors in technology value, in technology exchanges or licensing technology. After exploratory studies in the field of technology valuation models and studying the literature of the subject of this research, researchers identified a relatively comprehensive set of technology valuation indicators. Then, by utilizing the experts’ opinions and analyzing the data, with Binomial and Friedman exams, determined the importance ratios of these indicators form the buyers’ viewpoint in automotive industry. Results showed that the indicators related to the benefit dimension and content of the contracts’ dimension have had the maximum importance in technology value estimation. Finally, a real case was valued by utilizing the identified ratios. Technology valuators and technology exchange contractors, generally, and participants in automotive industry, specially, can use the results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • pricing
  • intangible assets
  • ranking
  • technology valuation indicator