عوامل تعیین کننده تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش‌بنیان در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

بخش کشاورزری برای تامین امنیت غذایی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد اما این بخش به خاطر تاثیرات منفی روی محیط زیست و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی کشور مورد نقد قرار می‌گیرد. بمنظور استفاده بهینه از منابع در راستای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی بهره‌گیری از کشاورزی دانش‌بنیان یک امر ضروری است. این مطالعه با هدف تبیین عوامل تعیین کننده تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش بنیان با استفاده از روش توصیفی- همبستگی و بهره گیری از فن پیمایش در استان مازندران انجام شده است. جامعه‌ی آماری شامل همه کشاورزان استان مازندران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بر اساس نتایج میانگین تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش بنیان کمی بالاتر از متوسط بود. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، میزان دانش و اطلاعات کشاورزان و میزان درک مشکلات دارای تاثیر مستقیم معنی‌دار روی تمایل کشاورزان برای بکارگیری کشاورزی دانش بنیان بودند. میزان تحصیلات کشاورزان تاثیر مثبت و معنی‌دار بر دانش و اطلاعات کشاورزان و نگرش آنها دارد. تحصیلات تاثیر غیر مستقیم قابل ملاحظه‌ای روی تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش‌بینان داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determinants of farmers' willingness to use knowledge-based agriculture in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Taher Azizi-Khalkheili 1
  • mostafa Mohseni kiasari 2
  • Hamed Talebi 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences & Natural Resources University , Sari, Iran.
2 Industrial Management Department, Economic and Administrative Sciences Faculty, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The agricultural sector is of most importance for ensuring the country's food security, but for the negative effects on the environment and excessive use of the country's natural resources is criticized. So it is necessary to utilize knowledge-based agriculture in order to optimally use of resources in line with sustainable development and ensuring food security. This study was conducted with the purpose of explaining the determinants of farmers' willingness to use knowledge-based agriculture by using the descriptive-correlation method and the survey technique in Mazandaran province. The statistical population includes all the farmers of Mazandaran province who were selected by multi-stage random sampling. The data collection tool is a questionnaire. Based on the results, the average willingness of farmers to use knowledge-based agriculture was higher than average.

The results of the path analysis showed that the attitude towards knowledge-based agriculture, the amount of knowledge and information of farmers and the level of understanding of problems had a significant direct effect on the willingness of farmers to use knowledge-based agriculture. The level of farmers' education had a positive and significant effect on the farmers' knowledge and information and their attitude, also education had a considerable indirect effect on the willingness of farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmers'
  • willingness
  • knowledge-based agriculture
  • sustainable development of agriculture