بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2 استاردیار دانشکده کارآفرینی؛ دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارآفرینی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ملزومات عملکرد موفق سازمانها در دنیای رقابتی امروز، داشتن نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی است. یکی از مدلهای جدید برای نوآوری، مدل نوآوری باز (OI)است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی نوآوری باز است. به همین منظور عوامل اصلی تاثیر گذار بر نوآوری باز در دو بعد عوامل درونی(ساختار و فرایند، مالی وکارکنان) و عوامل بیرونی(همکاری با رقبا، ارتباط با مشتریان، عوامل سیاسی/قانونی و ارتباط با دانشگاه) در نظر گرفته شده اند.این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از شاخه توصیفی-همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه می باشد که بین 100نفر از خبرگان مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع وعلوم با روش نمونه گیری تصادفی آزمون شده است. داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد همه ابعاد شناسایی شده از عوامل درونی و بیرونی، بر پیاده سازی نوآوری باز تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of internal and external factors on open innovation

نویسنده [English]

  • Rahele Afrasiabi 3
1
2
3
4
چکیده [English]

One of the requirements for the successful performance of organizations in today's competitive world is having innovation and creating competitive advantage. One of the new models for innovation is Open Innovation model (OI). The main objective of this study is to identify influential factors on implementing of open innovation. Therefore, the main factors affecting open innovation have been considered in two dimensions: internal (structural, financial and staff) and external factors (cooperation with competitors, relationship with customers, political/legal factors and relationship with university). An applied, descriptive correlational survey is carried out. The data were collected by using questionnaires which were distributed between 100 experts of the research centers of the Ministry of Science and Industry by random sampling. The data were analyzed by using Path Analysis and PLS software. The results show that all identified dimensions of internal and external factors influence on implementation of open innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation models
  • Open Innovation models
  • Open Innovation