ارائه مدل محرک‌های صنعت 4.0 در بهداشت و درمان: یک مطالعه آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

علی‌رغم مزایای متعدد صنعت نسل 4، بخش بهداشت و درمان ایران انطباق زیادی با آن پیدا نکرده است. یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد شناسایی محرک‌های این پدیده است. بررسی‌ها بیانگر عدم توجه به این موضوع در بخش سلامت است درنتیجه ‌این تحقیق به دنبال شناسایی محرک‌های بهداشت و درمان 4.0 در بخش سلامت ایران و مدل‌سازی آن‌ها است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان بهداشت و درمان ایران، شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی، حجم نمونه در فاز اول 19 و در فاز دوم 10 نفر و شیوه تجزیه‌وتحلیل در مرحله اول و دوم به ترتیب تحلیل تماتیک و مدل‌سازی ساختاری تفسیری است. نتایج مرحله اول بیانگر 23 محرک است که در قالب 6 دسته اصلی قرار گرفتند. نتایج مرحله دوم نشان داد محرک‌های «تشدید بیماری»، «فشار رقابتی» و «فشار عمومی» بنیادی‌ترین محرک‌ها برای تصمیم سازی هستند. بر این اساس، رفع موانع حضور بخش خصوصی، ارتقاء آگاهی عمومی و توانمندسازی مدیران توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the industry 4.0 driver model in healthcare: a mixed method

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 1
  • Amin Habibirad 2
1 department of business administration, faculty of financial science, management and entrepreneurship, university of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant professor, industrial management and entrepreneurship department, Humanities Faculty, Shahed university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the numerous benefits of Industry 4.0, the healthcare sector in Iran has not yet fully adapted. One of the ways to address this issue is to identify the drivers of this phenomenon. This topic has not been investigated in the literature of healthcare. Therefore, this research aims to identify the drivers of Healthcare 4.0 in Iran and model them. The statistical population of this research is Healthcare experts in Iran. Judgmental and snowball sampling methods is used. Sample size is equals to 19 experts in the first phase and 10 experts in the second phase. The analysis method in the first and second phases is thematic analysis and fuzzy total interpretive structural modeling, respectively. The results of the first phase indicate 23 drivers, which are categorized into 6 main categories. The results of the second phase show that the drivers of "disease exacerbation", "competitive pressure", and "public pressure" are the most fundamental drivers for decision making. Based on this, it is recommended to remove barriers to private sector participation, increase public awareness, and empower managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry 4.0
  • Healthcare 4.0
  • Competition
  • Public Awareness
  • Disease Exacerbation