واکاوی نقش میاندارِ تسهیل‌گر در شبکه ملی بهره‌وری ایران به منزله یک شبکه نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 Narmak

3 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

شبکه‌های نوآوری به عنوان دنبال کننده‌ی همکاری در سراسر مرزهای شرکت، از طریق به اشتراک گذاری دانش، تخصص و فرصت‌ها، استراتژی قدرتمندی برای حل مسائل پیچیده، به منظور باز کردن چرخه نوآوری به روی بازیگران مختلف به شمار می‌روند. هدف تحقیق حاضر تعیین فعالیت‌های کلیدی میانداری از نوع تسهیلگر و نقشهایی که این فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد در شبکه‌های نوآوری است. شبکه ملی بهرهوری که با هدف جلب مشارکت همه‌ی ذینفعان بهره‌‌وری در‌بخش عمومی و خصوصی و با میانداری سازمان ملی بهرهوری فعالیت می‌‌کند، به عنوان مورد مطالعه این تحقیق انتخاب شده است‌‌. در ادامه با مطالعه اسناد مرتبط از شبکه و برگزاری 10 مصاحبه نیمه ساختاریافته با ذینفعان، اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. جهت تحلیل داده‌‌ها از روش کیفی تحلیل مضمون و جهت مصورسازی نتایج از نرم افزار MaxQda استفاده شد. در نهایت شبکه‌ای از مضامین در زمینه فعالیت‌ها و نقش‌های میاندار تسهیلگر ارائه می‌گردد. به گونه‌ای که فعالیت‌ها شامل 7 مضمون فراگیر با عناوین جذب اعضا، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اهداف، اطمینان از سرزندگی شبکه، اطمینان از تداوم شبکه، ارتباط و همکاری‌، هویت‌سازی و مدیریت تحرک دانش در قالب سه نقش معمار، محافظ و هدایت‌گر مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Articulating the orchestrator role in the Iran National Productivity network as an innovation network

نویسندگان [English]

  • Alireza Banihoseini 1
  • Amir Zakery 2
  • Mir Saman Pishvaee 3
1 Iran University of Science and Technology
2 Narmak
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Innovation networks as platforms for cooperation across company boundaries, through sharing knowledge, expertise and opportunities, are considered powerful strategies for solving complex problems, and opening the innovation cycle to different actors. This research's aim is to determine the key activities and roles of a facilitator-type orchestration in innovation networks. The National Productivity Network, which aims to attract the participation of all productivity stakeholders in the public and private sector and operates under the auspices of the National Productivity Organization, has been selected as the subject of this research. Next, by studying related documents from the network and conducting 10 semi-structured interviews with stakeholders, the required information was collected. To analyze the data, the qualitative method of theme analysis was used, and to illustrate the results, MaxQda software was used. Finally, a network of themes in the field of activities and roles of the Facilitator orchestrator is provided. In a way that activities include 7 universal subjects with titles of attracting members, planning and development of goals, ensuring the vitality of the network, ensuring the continuity of the network, communication and cooperation, identity building, and management knowledge movement in the form of three defined roles of architect, protector, and conductor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation network
  • facilitator orchestrator
  • innovation network orchestration
  • productivity