نگاشت دانشی روش رگ‏ گشایی شریان‏ های کرونری با استفاده از نگاشت شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت فنّاوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

یکی از روش‏های درمان نارسایی قلبی، رگ‏گشایی شریان‏های کرونری است که موفقیت آن امید به زندگی در بیمار را افزایش داده، بیمار را به زندگی عادی برمی‏گرداند. هر ساله بخشی از دانش تولید شده در پژوهش‏های رگ‏گشایی شریان‏های کرونری به‏صورت مقاله علمی ارایه می شود. استخراج دانش نهفته در این مقالات دسترسی به دانش ضمنی این زیرشاخه از دانش را تسهیل کرده، تصویری جامع از دانش آن ارائه می‏کند. هدف این تحقیق استخراج دانش ضمنی در مقاله-های حوزۀ رگگشایی عروق کرونری است. برای این منظور از نگاشت دانش استفاده می شود که ابزاری ترسیمی برای نمایش اجزای مختلف دانش در یک حوزه و روابط دانشی بین مفاهیم مختلف آن است. پژوهش پیش‏رو با رویکرد متن‏کاوی و براساس تحلیل هم‏رخدادی مفاهیم به استخراج روابط دانشی علّی بین مفاهیم رگ‏گشایی شریان‏های کرونری در چکیده مقالات 20 ساله این مبحث پرداخته و نگاشت دانشی این زیرشاخه دانش را ارائه کرده است. نتایج پژوهش نشان‏دهنده ساختار دانشی روش رگ‏گشایی شریان‏های کرونری است. به عنوان مثال، در نگاشت استخراج شده تاثیر کوکائین بر انفارکتوس قلبی استخراج شده که میتواند مبنایی برای تحقیقات بیشتر در حوزه پزشکی باشد. تفسیر و تحلیل نگاشت استخراج شده از رگگشایی عروق کرونری میتواند نتایج ارزشمندی برای جامعه پزشکی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Percutaneous Coronary Intervention (PCI) Knowledge Map Using Fuzzy Cognitive Map

نویسندگان [English]

  • Samira Korani 1
  • Mohammad Mehdi Sepehri 2
  • Toktam Khatibi 3
1
2 Tarbiat Modares University
3
چکیده [English]

Myocardial Infarction happens when blood stops flowing properly to part of the heart and the heart muscle is injured due to not receiving enough oxygen. Percutaneous coronary intervention (PCI), is a non-surgical procedure used to treat the Myocardial Infarction. When PCI is success, average life expectancy of patient is increased and patient returns to normal life. Every year, part of PCI knowledge, as scientific articles, are provided to medical communities. Extraction of implicit knowledge in papers facilitated access to PCI‏ knowledge, PCI Knowledge map shows a comprehensive picture of PCI. Knowledge map is a tool for presenting complex process and relation between concepts. This paper base on text mining and using Co-occurrence Analysis method, extracted causal relationships between‏ PCI concepts from abstract of 20 years paper and illustrating these relationships, then Validated PCI map by experts, Importance of relationships between concepts is determined Using fuzzy cognitive map.in this paper FCM is trained with AHL and DHL algorithms, result indicated PCI ‏ has scientific Structure. PCI Fuzzy Knowledge map can be used in training, process of PCI changes, and determines the most important factors that influence the success of PCI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Mapping
  • Casual Relation
  • Co-occurrence Analysis
  • Fuzzy Cognitive Mapping
  • PCI