واکاوی روند پژوهش های حوزه زیست بوم نوآوری باز مبتنی بر تحلیل کتاب سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری. دانشکاه مازندران. بابلسر. ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه دیدی جامع از وضعیت جاری پژوهش‌ها در حوزه زیست بوم نوآوری باز است. مطالعه حاضر کوششی از نوع علم سنجی به منظور استخراج و تحلیل شبکه‌های کتاب‌سنجی در این حوزه است که بر اساس نمایه‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام شده است و با روش مرور نظام‌مند، مجموعه مستندات نمایه شده در زمینه زیست بوم نوآوری باز بین سال‌های 2009 تا 2023 از پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج شده است. همچنین، به منظور تحلیل شبکه‌های کتاب‌سنجی و استفاده از تکنیک متن کاوی داده‌ها وارد نرم افزار VOSviewer گردید.
نتایج این مطالعه نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه زیست بوم نوآوری باز در ده سال اخیر است. مطابق یافته‌های حاصل از مرور نظام‌مند ادبیات واژگان کلیدی در تعاریف حوزه زیست بوم نوآوری باز همچون شبکه، بازیگران، خلق ارزش و غیره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل شبکه هم استنادی نشان می‌دهد که ادبیات در چهار خوشه «نوآوری باز»، «ارزش آفرینی و مدل مارپیچ سه‌گانه»، «نوآوری محصول در فضای زیست بوم نوآوری باز» و «راه‌اندازی و توسعه نوآوری باز» قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The trend of research on open innovation ecosystem based on bibliometrics analysis

نویسندگان [English]

  • azadeh mohammadi zalani 1
  • Reza Ansari 2
  • mahmod yahyazadh far 3
  • Javad Soltanzadeh 4
  • Seyed Hamid Hashemi patroudi 4
1 Faculty of Economics and Administrative Sciences,University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 faculty Business Managment, faculty of Economics and Administrative sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The present research aims to provide a comprehensive view of the current status of research on the innovation ecosystem. This is scientometrics effort to extract and analyze Bibliometrics networks in this field, conducted based on the indices of the Scopes citation database. The documents indexed on the open innovation ecosystem were extracted from the Scopes database from 2009 to 2023 using the systematic review method. They were then fed into Viewer to analyze Bibliometrics networks and use data mining techniques. The results revealed an ascending trend of publications on the open innovation ecosystem over the recent decade. According to the findings of the systematic review of the literature, keywords in the definitions of the open innovation ecosystem, such as network, actors, value creation, etc., have received the attention of researchers. Furthermore, the results of the co-citation network analysis also show that the literature is placed in four clusters: “open innovation,” “value creation and triple helix,” “production innovation in the open innovation ecosystem,” and “launching and development of open innovation.” According to research findings in recent years the relationship of topics such as cultural, industries sustainable development Sustainability etc.,

کلیدواژه‌ها [English]

  • : open innovation ecosystem
  • open innovation
  • systematic literature review
  • bibliometrics
  • co-citation analysis