عوامل سازمانی موثر بر انتخاب روش دستیابی به تکنولوژی در سازمان های تکنولوژی محور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس دانشگاه

چکیده

چکیده:
تحقیق حاضر به مطالعه اثر عوامل درون سازمانی بر انتخاب روش مناسب کسب فناوری؛ شامل تحقیق و توسعه درونی، همکاری و خرید می‌پردازد. این عوامل شامل منابع درونی سازمان، ظرفیت جذب سازمان، تجارب موفق گذشته سازمان در هر یک از روش های سه گانه کسب فناوری و اندازه سازمان هستند. یازده فرضیه معرفی، استدلال وبا استفاده از روش های آماری آزموده می‌شود. براساس یک مطالعه میدانی در بین 63 سازمان فناوری-محور ایرانی نتایج زیر بدست آمد: تمایل سازمان‌ها به تحقیق و توسعه درونی متاثر از سه عامل سطح منابع فناورانه ، حسن شهرت و اندازه سازمان است. سطح منابع انسانی سازمان، مقدار ظرفیت جذب سازمان و تجارب موفق گذشته سازمان در همکاری دارای اثر مثبت و سطح منابع فناورانه سازمان دارای اثر منفی بر تمایل سازمان‌ها به همکاری هستند. و بالاخره دوعامل اندازه سازمان و تجارب موفق گذشته سازمان در خرید فناوری تمایل سازمان‌ها برای خرید را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Firm- related Determinants of Technology Sourcing Modes in Iranian Technology Intensive Firms

نویسندگان [English]

  • Azita Karamipour
  • Dominique Jolly
  • Vincent Boly
چکیده [English]

Intense competition in today’s rivalry world, encourage Firms to acquire sustainable competitive advantages in order to survive. The role of technology is a major factor to achieve competitive advantages, consequently the acquisition, development and application of technology creating competitive advantages as speedily as possible is vital for the firms. This research investigates the determinants which influence the choice of T.S.M. in Iranian technology intensive and high-technology firms while describing how those determinants affect the choice of TSMs. We argue the hypothesis relying on determinants and their effects on three categories of technology sourcing modes (TSMs); Internal development, cooperation and acquisition. eleven hypotheses are argued and tested . Employing statistical models such as factor analysis, regression, ANOVA, etc., firm-related factors affecting technology sourcing modes in the context of Iranian high-tech industries are identified. These statistical models are provided using SPSS software, version 15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Sourcing Modes
  • Internal Resources
  • Absorptive Capacity
  • Quantitative Methods