الگوی پذیرش فناوری‌های نسل چهارم در صنعت قطعه‌‌سازی خودروی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

فناوری‌های صنعت چهارم می‌تواند باعث افزایش کارایی، تقویت استفاده از ظرفیت کامل تولید، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه بهبود سودآوری شرکت‌ها شود. درک عوامل تاثیرگذار بر پذیرش این فناوری‌ها کمک فراوانی به شرکت‌های تولیدی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پذیرش فناوری‌های صنعت چهارم در شرکت‌های قطعه‌سازی خودروی ایران انجام شده ‌است. جهت رسیدن به هدف در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا 86 مقاله مرتبط با استفاده از روش فراترکیب بررسی و عوامل موثر بر پذیرش فناوری‌های صنعت چهارم در صنایع شناسایی شدند. سپس در مرحله دلفی با کمک 15 نفر ازخبرگان این حوزه، این عوامل بومی‌سازی و غربالگری شدند. در بخش کمی از طریق رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش کمترین مربعات جزئی، داده‌های حاصل از پرسشنامه تجزیه و تحلیل و الگوی نهایی ارائه شد. بر اساس نتایج این پژوهش 38 شاخص در قالب 11 بعد و 4 عامل اصلی "سازمانی"، "صنعتی"، "ملی" و "بین‌المللی" به عنوان عوامل موثر بر پذیرش فناوری‌های صنعت چهارم در شرکت‌های قطعه‌سازی خودروی ایران شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The pattern of Industry 4.0 technologies adoption in Iran's auto parts manufacturing companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Rashmei 1
  • Mehrdad Hosseini Shakib 2
  • Abbas Khamseh 3
1 Department of Industrial management, karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of industrial management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Industry 4.0 technologies can increase efficiency, promote the use of full production capacity, reduce costs, and thus improve the profitability of companies. Knowing the factors affecting the adoption of these technologies will greatly help manufacturing companies to invest in this field. This research aims to provide a pattern of adoption of Industry 4.0 technologies in Iran's auto part companies. In order to achieve the goal in this research, a mixed exploratory research method has been used in two stages, qualitative and quantitative. In this way, first, 86 related articles were reviewed using the metasynthesis method and the factors affecting the adoption of Industry 4.0 technologies in industries were identified. Then, in the Delphi phase, with the help of 15 experts in this field, these factors were localized and screened. In the quantitative stage, the data obtained from the analysis questionnaire and the final model were presented using the structural equation modeling approach using the partial least squares method. Based on the results, 38 indicators in the form of 11 dimensions and 4 main factors "organizational", "industrial", "national" and "international" were identified as effective factors on the adoption of Industry 4.0 technologies in Iran's auto part companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry 4.0 technologies
  • Technology adoption
  • Metasynthesis method
  • Delphi method