تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری فازی ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد

چکیده

فناوری نانو کاربردهاى گوناگونی در صنایع خودرو دارد و کمک به سرمایه‌گذاران جهت اولویت آن‌ها برای کسب سهم اندکی از آن بازار و توسعه‌ی این فناوری‌ها اهمیت دارد. مسئله تحقیق این است که اولویت این فناوری‌ها در صنایع خودرو بر اساس مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چند‌معیاره فازی (FMCDM) چگونه است. ابتدا با انجام تحقیقات مقدماتی و مستندات علمی، معیار‌های مهم در اولویت‌بندی مهم‌ترین کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو استخراج و با اعمال نظر اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت خودروسازی برای غربالگری، معیار‌های دارای وزن‌های اعشاری و فازی بیشتر انتخاب گردید. سپس با نظر‌سنجی تعداد 10 نفر از خبرگان و تجزیه‌تحلیل داده با کمک نرم افزار EXCEL و حل روش FDEMATEL نتایج نشان داد که معیار "شایستگی فناوری" تاثیرگذارترین و "پتانسیل توسعه فناوری" تأثیرپذیرترین می باشد. هم چنین بر اساس روش ترکیبی ANP بر اساس DEMATEL (DANP) معیار "ریسک مالی" بیشترین اهمیت را برای انتخاب فناوری کسب کرد. در نهایت حل روش FVIKOR نشان داد که کاربرد فناوری نانو در بخش "مواد نانوساختار/ نانوکامپوزیت/ نانوذرات" و "پوشش کاربردی و روانکاری" هردو اولویت اول را کسب کردند. این نتایج می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان در بهبود اولویت‌ها، سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Setting prioritizing nanotechnology application in vehicle industries with combinational fuzzy decision model

نویسندگان [English]

  • Mahmood Modiri 1
  • Maryam Mirzaee Khaki 2
  • Hamed Karimi Shirazi 3
1 Faculty Member, Azad University
2 M.Sc. Student, Azad University.
3 M.Sc. Azad University
چکیده [English]

Nanotechnology has variant applications in vehicle industries and their prioritizing is important for decision- making about the best allocation of different sources and the investing for accessing to developing markets of produces of Nano Technology in alimentary industries and their expanding. However, the problem is that how the prioritization of the applications in alimentary industries is done on the base of combinational model of Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM). The first with performing prioritization research and science document, important criteria of initial of Nano Technology application in vehicle industries section extract and anther opinion of universities master and vehicle industries aware for riddle , so the criteria that have the more decimal and fuzzy weightings are selected. Then survey ten people of aware and data analysis with software Excel supporting and result solution method of FDEMATEL was shown that criteria of the most effective is “Technological merit” and the most effected is “Technology development potential” . Also combinational method of ANP based on DEMATEL (DANP) the criteria “Financial risk” the most importance for technology selection to be happened. Finally the solution method VIKOR was shown that nanotechnology application in “Nanostructures / Nano composites /Nanoparticles” and “Functional coatings and lubrication” both were the first priority. The results can help the decision maker to improve the priorities and strategic programing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • vehicle industry
  • FMCDM
  • ANP based on DEMATEL (DANP)
  • VIKOR