پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار در سازمان‌های توسعه‌دهنده محصولات پیچیده دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

4 مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر تهران ایران

چکیده

پیشران‌های درون‌سازمانی نوآوری مدل کسب‌وکار به‌عنوان یک جریان‌ پژوهشی معرفی‌شده است. تاکنون دانش زیادی در رابطه با این پیشران‌ها در سازمان‌های توسعه‌دهنده محصولات و پیچیده توسعه پیدا نکرده است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین پیشران‌های یاد شده با روش‌شناسی آمیخته و با رویکرد اکتشافی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به فرصت‌ها و چالش‌های توسعه محصولات پیچیده دفاعی هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ‌شده‌اند. در مرحله کیفی، برای شناسایی پیشران‌های یادشده از رویکرد مثلث سازی ( مطالعه کتابخانه ای ، بررسی اسنادسازمانی، تشکیل گروههای کانونی) استفاده شد. 81 نفر از خبرگان در لایه تصمیم‌سازان و مجریان سیاست‌ها، در 8 گروه کانونی بر اساس 8 بعد مدل کسب‌وکار سازمان‌های مربوطه مشارکت داشتند. برای استخراج پیشران‌های مهم از روش تحلیل مضمون استفاده شد . در مرحله کمی برای دستیابی به توافق گروهی ، از روش دلفی فازی استفاده شد. 26 نفر از خبرگان در لایه سیاست‌گذاری در دو مرحله دلفی فازی مشارکت کردند. 54 پیشران با اهمیت در 8 بعد اصلی به ترتیب سیاست‌ها؛ رهبری سازمانی؛ دانش، تحقیقات و فناوری؛ تولید و عملیات؛ سرمایه‌های انسانی؛ منابع مالی و دارایی‌ها؛ شبکه همکاران و بازار و مشتریان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internal drivers of business model innovation for the developers of complex products in the defensive industry

نویسندگان [English]

  • gholamreza tavakoli 1
  • morteza maroufani asl 2
  • hassan farsijani 3
  • mohammad hosein karimi gavareshki 4
1 Faculty of Management, Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
3 Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The internal drivers of business model innovation have been introduced as a research stream. Not much knowledge about these drivers has been developed in developers of complex products. The aim of this study was to identify and explain the mentioned drivers with mixed methodology and with an exploratory approach. The statistical population of the study includes informed experts of the opportunities and challenges of developing complex defense products that have been selected using purposive sampling. In the qualitative stage, the triangulation approach (Library study, review of organizational documents and forming focus groups) was used to identify the mentioned drivers. 81 experts in the Level of policy enforcers and Supporters of the decision participated in 8 focus groups based on 8 dimensions of the business model of the relevant organizations. Thematic analysis method was used to extract important drivers. In the quantitative step, fuzzy Delphi method was used to reach group agreement. 26 experts in the policy-making level participated in two rounds of fuzzy Delphi. 54 Important drivers in 8 main dimensions in order of policies; Organizational leadership; Knowledge, research and technology; Production and operations; human capitals; Financial resources and assets; Network of partners and market and customers were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Internal drivers for Business model innovation"
  • " Complex products"
  • " Focus groups"
  • "Theme analysis"
  • "Fuzzy Delphi"