بررسی تاثیرسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چندملیتی بر توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه (مورد مطالعه ایرانسل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر مرکز پژوهشی آینده اندیشان

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی چگونگی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعت اپراتور تلفن همراه کشور می‌باشد که با رویکرد مطالعات موردی و با استفاده از اطلاعات کیفی و پیمایش خبرگان، انجام شده است. بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات تحقیق، بررسی روند شکل‌گیری و توسعه شرکت ایرانسل و تاثیر آن بر صنعت تلفن همراه کشور و همچنین تحلیل محتوای دیدگاه خبرگان، مدل مفهومی تحقیق تدوین شده است. براساس مدل مفهومی این تحقیق، تاثیر انواع مکانیزم‌های سرریز بر سایر شرکت‌های اپراتور و همچنین تامین‌کنندگان داخلی از ابعاد دانش فنی و دانش مدیریتی در قالب پیمایش خبرگان مورد بررسی قرار گرفته است. در این چارچوب، پرسش‌نامه این تحقیق پس از بررسی روایی و پایایی، میان نمونه آماری که شامل 45 نفر از مدیران ارشد و میانی فعال صنعت اپراتوری تلفن همراه می باشد و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین شده اند، توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان 4 مکانیزم اصلی سرریز، مکانیزم‌های رقابت و تقلید در تجربه سرمایه‌گذاری شرکت ایرانسل از ارتباطات و جابه‌جایی نیروی انسانی دارای اهمیت بیشتری در سرریز فناوری بودند. همچنین تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده بر شرکت‌های اپراتور داخلی بیشتر از تاثیر آن بر تامین‌کنندگان داخلی بوده است. علاوه بر این با استفاده از تحلیل همبستگی، نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که بین مکانیزم‌های سرریز و توسعه مدیریتی و فناورانه در اپراتورها همبستگی معنادار و مثبت و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of MNCs Foreign Direct Investment on the Development of Iran’s Mobile Industry

نویسندگان [English]

  • bita kamali seraj 1
  • jahanyar bamdad soofi 2
  • mehdi elyasi 2
1 PhD candidate of Technology Management, University of Allameh Tabataba'i and Ayandeandishan research center,researcher
2 Faculty member of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This study investigates the impact of activities of multinationals on local firms in Iran mobile industries. Methodologically, both quantitative and qualitative research methods have been employed. The conceptual model was developed based on literature review and historical trend of formation and development of Irancell and its effect on the Iran’s mobile industry and also content analysis of expert opinion. In this model multinationals have affect on local companies and suppliers through four mechanisms (competition, imitation, communication and movement of human resource). After that the influence of FDI’s spillover over local companies and suppliers has been studied. This impact has two aspect; technological and managerial. In this context after analyzing the validity and reliability of the questionnaire, A sample of 45 senior and middle managers was determine and the questionnaire was distributed. Base on survey results, it was found that mechanisms of competition and imitation were more important in the technology spillover, and the effect of FDI on local companies was greater than its effect on domestic suppliers. At the end of the study Some Recommendations for strengthening the influence of multinational companies entering the local supplier network development is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign direct investment
  • The multinational companies
  • Technology spillover
  • learning