انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای در دو شرکت بزرگ تولیدی ظروف چینی خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

موفقیت در انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین فعالیت هایی است که نیازمند برنامه ریزی و انتخاب دقیق برای توسعه در این امر دارد و در کشورهای در حال توسعه به دلیل اشتیاق برای کسب فناوری جدید، باید بررسی دقیقی بر روی روش انتقال تکنولوژی صورت گیرد تا با شکست مواجه نگردد. هدف این تحقیق بررسی و انتخاب یک روش مناسب در انتقال تکنولوژی در دو شرکت تولیدی ظروف چینی در خراسان است. برای این منظور از فرایند تحلیل شبکه و دیمتل برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی از میان روش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک، حق امتیاز و مهندسی معکوس که قبلا در دو شرکت مورد مطالعه بکار رفته بود و همچنین به منظور شناخت کافی از سیستم انتقال تکنولوژی استفاده شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه از خبرگان صنعت جمع آوری شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که معیارهای امنیت اقتصادی و قوانین دولتی بیشترین تاثیر را بر روی گزینش روش های انتقال تکنولوژی دارد، همین معیارها منجر به گزینش روش سرمایه گذاری مشترک از میان سایر روش ها گردیده است . این روش منجر به تسلط بیشتر گیرنده ی فناوری می شود و به همین علت بیشتر مورد توجه خریداران واقع می گردد. از جمله نتایج دیگر این پژوهش تحلیل وزنی معیارهای پیش روی مدیران می باشد که به مدیران در گزینش بهتر روش انتقال تکنولوژی کمک می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selecting the appropriate technology transfer method by using of DEMATEL and ANP (Case study: Two companies porcelain Khorasan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • behzad moghimi Shahri 2
  • Mohsen Hooshangi 3
1 Faculty Member of Allameh Tabataba'i University
2
3 Ph.D. Student
چکیده [English]

Successful technology transfer in developing countries is one of the most important activities that requires accurate planning and selection to succeed in it; and in developing countries because of a passion for new technology acquisition, must be have accurate evaluation on technology transfer method to not facing failure. The aim of this study is to evaluating and selecting an appropriate technology transfer method in porcelain manufacturing industry. For this purpose, the DEMATEL and ANP methods are used to selecting appropriate method for technology transfer between foreign direct investment, joint venture, license and reverse engineering methods that used in those companies and In order to have sufficient knowledge of the technology transfer system. The required data are collected using an interview process from industry experts. The findings indicate that economic security and government regulations have greatest impact on the selection of technology transfer method these two measures have led to the selection of joint venture method among other methods. This method helps to have more control for the technology receiver and because of it, have more buyers’ attention. Also, findings indicate the weighted analysis of criteria for options facing managers that helps managers to better selecting the technology transfer method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • Foreign direct investment
  • Joint venture
  • DEMATEL
  • ANP