نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط "تناسب فرد با شغل و سازمان" با "رفتار کاری نوآورانه" در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

نوآوری در دنیای رقابتی امروز نه تنها برای رشد سازمان‏ها، بلکه برای بقای آن‏ها نیز ضروری است. سازمان‏های امروزی به نوآوری‏های سریع و مداوم در محصولات و خدمات، فناوری و فرآیندها نیاز دارند. سازمانی که نتواند محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، محکوم به شکست خواهد بود. کلید نوآوری در رفتار کاری نوآورانه کارکنان است. هدف از این پژوهش بررسی نقش اعتماد به نوآوری و تناسب فرد با شغل و سازمان در توسعه رفتار کاری نوآورانه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت‏های دانش بنیان مستقر در پارک علم‌و‌فناوری دانشگاه تهران بوده و حجم نمونه 126 نفر می‏باشد که برای به‌دست‌آوردن حجم نمونه از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای استفاده شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده‌است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها، از نوع توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته‌است. یافته‌ها نشان می‏دهند که بین رفتار کاری نوآورانه و عملکرد کاری کارکنان، رابطه مثبتی وجود دارد. دیدگاه‌ها و ادراکات فرد در مورد تناسب با شغل و تناسب با سازمان به‌واسطه نقش میانجی اعتماد نوآوری بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Trust to Innovation in Relation between "Person-Organization Fit" and "Innovative Work Behavior" in Knowledge-based Firms (Case Study: Science and Technology Park of Tehran University)

نویسندگان [English]

 • ُArdeshir Shiri 1
 • Mahdi Dehghani Soltani 2
 • Tahereh Nesari 3
 • Hossein Farsizadeh 2
1
2
3
چکیده [English]

Innovation in today's competitive world is vital not only for development of organizations but also for their survival. Organizations need regular and fast technologies in goods, services, technologies, and processes. Those organizations those are not able to offer innovative goods and services to market will be doomed to failure. The key to innovation is employees' innovative work behavior. The aim by present study is to examine the role of trust to innovation and fit of person to job and organization in developing innovative work behavior. Population of study consists of managers and experts from knowledge-based firms established in science and technology Park of Tehran University and size of sample is 126 obtained through stratified random sampling way. Data gathering toll is the standard questionnaire, for whose reliability Cronbach alpha was applied. Present study is an applied study in terms of purpose and in terms of collecting data it is regarded as a descriptive survey. Considered model was studied using structural equations modeling. Findings indicate that there is a positive relation between innovative work behavior and employees' work performance. Views and perceptions of person about fit to job and organization has positive significant impact on employees' innovative behavior through mediating role of trust to innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Person-Job fit
 • Person-organization fit
 • Innovative Work Behavior
 • Trust to Innovation
 • Work Performance
 • ادیب‏پور، محمدرضا.، دانشور دیلمی، محمدرضا و دهقانان، حامد. (1395). تأثیر تناسب فرد و سازمان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با تأکید بر نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری. فصلنامه مدیریت سازمان‏های دولتی، 3(15)، 129-112.

 • پویا، علیرضا. (1393). تأثیر تکنولوژی تولید بر قابلیت‏های رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(3)، 54-35.

 • جهانگیر، مصطفی.، خوراکیان، علیرضا و لگزیان، محمد. (1395). بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک‏گذاری خطاها. فصلنامه مدیریت نوآوری، 5(1)، 52-29.

 • حقیقی، محمدعلی.، احمدی، ایمان و رامین‏مهر، حمید. (1388). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(20)، 101-79.

 • حمیدی‏زاده، محمدرضا.، یزدانی، ناصر.، عالم‏تبریز، اکبر و خورشیدی، غلامحسین. (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. مجله چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، 11: 99-81.

 • رستگار، عباسعلی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‏زاده، حسین و بلوچی، حسین. (1394). تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ویژه‏نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تأکید بر چالش‏ها و راه‏کارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 82-65.

 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه، (1394)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: موسسه انتشارات آگاه.

 • شریف‏زاده، فتاح و خیراندیش، مهدی. (1388). تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خوردرو دیزل. مجله پژوهش‏های مدیریت، 2(3)، 52-29.

 • طبرسا، غلامعلی.، یدالهی‏فارسی، جهانگیر و نائیجی، محمدجواد. (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش. مجله چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، 15: 180-165.

 • فیض، داود.، فارسی‏زاده، حسین.، دهقانی سلطانی، مهدی و قهری‏شیرین آبادی، الهه. (1394). طراحی الگوی وفاداری برند در صنعت لاستیک: نقش تعدیلگر ارزش درک شده. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(1): 200-183.

 • قلیزاده، حسین.، بنیادی نائینی، علی.، معینی، علیرضا و محمدی، مهدی. (1393). مدل‏سازی تأثیر شناسایی، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(2)، 110-81.

 • محمدی، مهدی.، حمیدی، مهدی.، محمودی، بهروز و جوادی، سپیده. (1393). شناسایی، تحلیل و دسته‏بندی عوامل موثر بر شکل‏گیری شبکه‏های نوآوری در شرکت‏های دانش بنیان. فصلنامه مدیریت نوآوری، 3(4): 24-1.

 • ملکی‏مین‏باش رزگاه، مرتضی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‏زاده، حسین و باغانی، علی. (1394). بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(4): 138-119.

   

 • Afsar, B., Badir, Y., & Muddassar Khan, M. (2015). Person–job fit, person–organization fit and innovative work behavior: The mediating role of innovation trust. Journal of High Technology Management Research, 26(2), 105-116.

 • Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 357-377.

 • Ambrose, M. L., & Schminke, M. (2003). Organization structure as a moderator of the relationship between procedural justice, interactional justice, perceived organizational support, and supervisory trust. Journal of Applied Psychology, 88(2), 295.

 • Anderson, N., De Dreu, C. K., & Nijstad, B. A. (2004). The routinization of innovation research: A constructively critical review of the state-of-the-science. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 147–173.

 • Barney, J. B, (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

 • Boon, C., Den Hartog, D. N., Boselie, P., & Paauwe, J. (2011). The relationship between perceptions of HR practices and employee outcomes: Examining the role of person–organization and person–job fit. The International Journal of Human Resource Management, 22(01), 138–162.

 • Bysted, R. (2013). Innovative employee behavior: The moderating effects of mental involvement and job satisfaction on contextual variables. European Journal of Innovation Management, 16(3), 1–13.

 • Chang, S. C., & Lee, M. S. (2008). The linkage between knowledge accumulation capability and organizational innovation. Journal of Knowledge Management, 12(1), 3–20.

 • Clegg, C., Unsworth, K., Epitropaki, O., & Parker, G. (2002). Implicating trust in the innovation process. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(4), 409–422

 • Cools, E., Van den Broeck, H., & Bouckenooghe, D. (2009). Cognitive styles and person–environment fit: Investigating the consequences of cognitive (mis) fit. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18(2), 167–198.

 • DeRue, D. S., & Morgeson, F. P. (2007). Stability and change in person-team and person-role fit over time: The effects of growth satisfaction, performance, and general self-efficacy. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1242-1253.

 • Dobni, C. B. (2010). Achieving synergy between strategy and innovation: The key to value creation. International Journal of Business Science and Applied Management, 5(1), 49–58.

 • Dorenbosch, L., Engen, M. L. V., & Verhagen, M. (2005). On-the-job innovation: The impact of job design and human resource management through production ownership. Creativity and Innovation Management, 14(2), 129–141.

 • Darroch, J. (2005). Knowledge management, innovation and firm performance. Journal of Knowledge Management, 9(3), 101–115.

 • De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behavior. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23–36.

 • Damanpour, F., & Schneider, M. (2006). Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization and top managers. British Journal of Management, 17(3), 215–236.

 • Edwards, J. R. (1996). An examination of competing versions of the person–environment fit approach to stress. Academy of Management Journal, 39(2), 292–339.

 • Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160–181.

 • Erdogan, B., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2004). Work value congruence and intrinsic career success: The compensatory roles of leader–member exchange and perceived organizational support. Personnel Psychology, 57(2), 305–332.

 • Gong, Y., Huang, J. C., & Farh, J. L. (2009). Employee learning orientation, transformational leadership, and employee creativity: The mediating role of employee creative self-efficacy. Academy of Management Journal, 52(4), 765–778.

 • Goodman, S. A., & Svyantek, D. J. (1999). Person–organization fit and contextual performance: Do shared values matter. Journal of Vocational Behavior, 55(2), 254–275.

 • Grant, A. M., & Ashford, S. J. (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in Organizational Behavior, 28, 3–34.

 • Green, T. (2015). A methodological review of structural equation modeling in higher education research. Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2015.1021670.

 • Hoffman, B. J., & Woehr, D. J. (2006). A quantitative review of the relationship between person–organization fit and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior, 68(3), 389–399.

 • Hoffman, B. J., Bynum, B. H., Piccolo, R. F., & Sutton, A. W. (2011). Person–organization value congruence: How transformational leaders influence work group effectiveness. Academy of Management Journal, 54(4), 779–796.

 • Hon, A. H. (2012). When competency-based pay relates to creative performance: The moderating role of employee psychological need. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 130–138.

 • Hon, A. H., & Rensvold, R. B. (2006). An interactional perspective on perceived empowerment: The role of personal needs and task context. The International Journal of Human Resource Management, 17(5), 959–982.

 • Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287–302.

 • Janssen, O. (2005). The joint impact of perceived influence and supervisor supportiveness on employee innovative behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), 573–579.

 • Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behavior. Journal of Occupational and organizational psychology, 73, 287-302.

 • Janssen, O., Van de Vliert, E., & West, M. (2004). The bright and dark sides of individual and group innovation: A special issue introduction. Journal of Organizational Behavior, 25(2), 129–145.

 • Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408–417.

 • Karatepe, O. M., & Sokmen, A. (2006). The effects of work role and family role variables on psychological and behavioral outcomes of frontline employees. Tourism Management, 27(2), 255–268.

 • Kim, T. Y., Hon, A. H., & Crant, J. M. (2009). Proactive personality, employee creativity, and newcomer outcomes: A longitudinal study. Journal of Business and Psychology, 24(1), 93–103.

 • Klomp, L., & Van Leeuwen, G. (2001). Linking innovation and firm performance: A new approach. International Journal of the Economics of Business, 8(3), 343–364.

 • Kristof, A. L. (1996). Person–organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49(1), 1–49.

 • Kristof-Brown, A. L. (2000). Perceived applicant fit: Distinguishing between recruiters' perceptions of person–job and person–organization fit. Personnel Psychology, 53(3), 643–671.

 • Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person–job, person–organization, person–group, and person–supervisor fit. Personnel Psychology, 58(2), 281–342.

 • Lauver, K. J., & Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between employees' perceptions of person–job and person–organization fit. Journal of Vocational Behavior, 59(3), 454–470.

 • Li, M. & Hsu, C.H.C. (2016). Linking customer-employee exchange and employee innovative behavior. International Journal of Hospitality Management, 56, pp. 87-97.

 • Li, W. (2010). Virtual knowledge sharing in a cross-cultural context. Journal of Knowledge Management, 14(1), 38–50.

 • Meyer, J. P., Hecht, T. D., Gill, H., & Toplonytsky, L. (2010). Person–organization (culture) fit and employee commitment under conditions of organizational change: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 76(3), 458–473.

 • Miron, E., Erez, M., & Naveh, E. (2004). Do personal characteristics and cultural values that promote innovation, quality, and efficiency compete or complement each other? Journal of Organizational Behavior, 25(2), 175–199.

 • O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487–516.

 • Parker, S. K., Bindl, U. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: A model of proactive motivation. Journal of Management, 36(4), 827–856.

 • Ramamoorthy, N., Flood, P. C., Slattery, T., & Sardessai, R. (2005). Determinants of innovative work behavior: Development and test of an integrated model. Creativity and Innovation Management, 14(2), 142–150.

 • Reuvers, M., Van Engen, M. L., Vinkenburg, C. J., & Wilson-Evered, E. (2008). Transformational leadership and innovative work behavior: Exploring the relevance of gender differences. Creativity and Innovation Management, 17(3), 227–244.

 • Robertson, I., & Callinan, M. (1998). Personality and work behavior. European Journal of Work and Organizational Psychology, 7(3), 321–340.

 • Sekiguchi, T. & Huber, V. (2011). The use of person–organization fit and person–job fit information in making selection decisions. Organizational Behavior and Human Decision Process, 16(2), pp. 203-216.

 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580–607.

 • Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person–organization fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan. Leadership and Organization Development Journal, 25(7), 592–599.

 • Smith, W. K., & Tushman, M. L. (2005).Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. Organization Science, 16(5), 522–536.

 • Song, Z. & Chon, K. (2012). General self-efficacy's effect on career choice goals via vocational interests and person–job fit: A mediation model. International Journal of Hospitality Management, 31(3), pp. 798-808.

 • Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of Management, 30(6), 933–958.

 • Shantz, C. A. (2003). Person-organization fit: Individual differences, socialization, and outcomes. Wayne State University Unpublished doctoral dissertation.

 • Shaw, J. D., & Gupta, N. (2004). Job Complexity, Performance, and Well‐being: When Does Supplies‐Values Fit Matter? Personnel Psychology, 57(4), 847–879.

 • Shih, H. A., & Susanto, E. (2011). Is innovative behavior really good for the firm?: Innovative work behavior, conflict with coworkers and turnover intention: moderating roles of perceived distributive fairness. International Journal of Conflict Management, 22(2), 111–130.

 • Taggar, S. (2002). Individual creativity and group ability to utilize individual creative resources: A multilevel model. Academy of Management Journal, 45(2), 315–330.

 • Tajeddini, K., & Trueman, M. (2008). Effect of customer orientation and innovativeness on business performance: A study of small-sized service retailers. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6(2), 280–295.

 • Thomas, K.W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15(4), 666–681.

 • Tierney, P., Farmer, S. M., & Graen, G. B. (1999). An examination of leadership and employee creativity: The relevance of traits and relationships. Personnel Psychology, 52(3), 591–620.

 • Turnley, W. H., Bolino, M. C., Lester, S.W., & Bloodgood, J. M. (2003). The impact of psychological contract fulfillment on the performance of in-role and organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 29(2), 187–206.

 • Unsworth, K. L., & Clegg, C. W. (2010). Why do employees undertake creative action? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 77–99.

 • Van de Ven, A. H. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Science, 32(5), 590–607.

 • Van der Vegt, G. S., & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependence and group diversity on innovation. Journal of Management, 29(5), 729–751.

 • Verquer, M. L., Beehr, T. A., & Wagner, S. H. (2003). A meta-analysis of relations between person–organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 473–489.

 • Vigoda, E. (2000). Organizational politics, job attitudes, and work outcomes: Exploration and implications for the public sector. Journal of Vocational Behavior, 57(3), 326–347.

 • Vilela, B. B., González, J. A. V., & Ferrín, P. F. (2008). Person–organization fit, OCB and performance appraisal: Evidence from matched supervisor–salesperson data set in a Spanish context. Industrial Marketing Management, 37(8), 1005–1019.

 • West, M. A., & Anderson, N. R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied Psychology, 81(6), 680.

 • Werbel, J. D., & DeMarie, S. M. (2005). Aligning strategic human resource management and person–environment fit. Human Resource Management Review, 15(4), 247–262

 • West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review, 51, 355–387.

 • Zakaria, N., Amelinckx, A., & Wilemon, D. (2004). Working together apart? Building a knowledge-sharing culture for global virtual teams. Creativity and Innovation Management, 13(1), 15–29.

 • Zhou, J., & Shalley, C. E. (2003). Research on employee creativity: A critical review and directions for future research. Research in Personnel and Human Resources Management, 22, 165–217.