بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با تاکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 نویسنده مسئول

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر معنابخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه انجام شده است که در این ارتباط بر نقش میانجی ظرفیت جذب نیز تاکید شده است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را تمام بنگاه های داروسازی سراسر کشور دربرمی گیرد. داده ها به کمک پرسشنامه ای گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات استفاده Smart-PLS شده است. یافته ها نشان می دهد که توانمندی سازمانی به همراه قابلیت ظرفیت جذب سازمان ها، منجر به بهبود توانمندی معنابخشی فناوری شده و نهایتا نوآوری محصول و فناوری را افزایش می دهد اما این قابلیت ها در شرایطی است که عدم اطمینان محیط فناورانه، اندک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of technological sense-making and organizational capability on innovation performance with an emphasis on the mediator role of absorptive capacity

نویسندگان [English]

  • Nima Mokhtarzadeh 1
  • Matin Rashidi Astaneh 2
1 Facukty Member
2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of technological sense-making and organizational capability on innovation performance that in this regard, it is emphasized the mediator role of absorptive capacity. The method of research is descriptive and correlation. The study population all over embraces pharmaceutical firms. Data were collected by a questionnaire which its validity and reliability was confirmed. For data analysis, it is used structural equation modeling techniques and least squares Smart-PLS. Findings indicate that organizational capability with the absorptive capacity can improve technological sense-making capability and ultimately to increase product innovation and technology innovation but this capabilities are satisfied in situations that uncertainty technological environment is small.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense-making Capability
  • Organizational Memory
  • Absorption Capacity
  • Organizational Capability
  • Environmental Uncertainty