ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای مرکز رشد با ترکیب روش های کارت امتیازی متوازن، تحلیل شبکه ای و پرومته با داده های ترکیبی (قطعی، فازی و خاکستری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم

2 فرزانه عنایتی(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

ببهبود مداوم عملکرد مرکز رشد مستلزم داشتن یک برنامه یکپارچه ، اجرای آن و ارزیابی واحدهای عضو مرکز می باشد.. به همین علت تعیین معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن شاخص های مهم و اصلی در ارزیابی عملکرد واحدهای مرکز رشد مشخص شده اند. با توجه به عدم قطعیت داده های جمع آوری شده از شاخص ها در دنیای واقعی و به منظور سهولت تجزیه و تحلیل و محاسبه، لازم است فرمت های مختلف از مقادیر معیارها به یک فرمت تبدیل شوند. لذا برای تبدیل سه فرمت از مقادیر معیارها (اعداد قطعی، اعداد بازه ای و اعداد فازی) به فرمت متغیر تصادفی، از تابع توزیع تجمعی استفاده شده است و با توجه به آنکه تابع توزیع تجمعی از مقایسات زوجی و تابـــع سود استفاده می کند لذا از تکنیک پرومته که بر پایه مقایسات زوجی است و جزء جدیدترین تکینک های تصمیم گیری چند معیاره می باشد، جهت رتبه بندی دوازده واحد عضو مرکز رشد دانشگاه قم در سه فصل سال 1394 و یک فصل بهار سال 1395 استفاده شده است.نتایج بیانگر این است که شاخص های دوره آموزشی گذرانده شده و تعداد سهامداران دارای بیشترین وزن می باشند و شرکت های A8 و A10 که همکاری خوبی با مرکز رشد داشتند و تعداد سهامداران و نوآوری واحدهایشان در حد قابل ملاحظه ای بوده ، بیشترین رتبه را کسب کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A model for evaluating of performance measurement system for incubators using the Balanced Scorecard method , ANP and PROMETHEE with Mixed data (deterministic, fuzzy and gray)

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Farzane Enayati 2
1 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Head of ICT Center, University of Qom,
2 Master of Industerial Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Continuous improvement of incubator performance requires an integrated plan for evaluation of their sub-centers. So, it is necessary to have a good understanding and a detailed plan for evaluating the performance of incubator units. For this reason, important criteria for measuring the performance of the development units of incubator were specified using Balanced Scorecard (BSC) approach. According to uncertainty of data in the real world, different values of criteria should be converted to one format for facilitating analyses and calculations. So, a cumulative distribution function were used for converting 3 formats of criteria values (deterministic, interval and fuzzy numbers) into random variations. Then the PROMETHEE Method were used to evaluate 12 developing units of Qom University’s incubator in 3 seasons (2015-2016). The results show that the indexes for the period of training and the number of shareholders have the most weight and A8 and A10 companies that have a good cooperation with incubator and number of shareholders and innovation of their units were substantially gain the highest rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluating the performance
  • Balanced Scorecard
  • the Ranking PROMETHEE Method
  • incubator