بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت

چکیده

امروزه، مشاهده می‌شود که توسعه و انتشار فناوری اطلاعات در جوامع مختلف متفاوت بوده‌است. دلایل این تفاوت در نرخ پذیرش و انتشار فناوری دست‌مایه پژوهش‌های مختلفی قرار گرفته‌است. در این مقاله، به‌عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی در زمینه انتشار فناوری اطلاعات، مجموعه عوامل مؤثر بر پذیرش و انتشار فناوری‌های اطلاعاتی در بنگاه‌های اقتصادی کشور براساس مدل سه بخشی محیط، بنگاه، فناوری بررسی و فرضیه‌های مربوط به آن براساس مطالعه بیش از ۸۴ بنگاه اقتصادی و خدماتی کشور در بازه زمانی سال‌های ۸۹ الی ۹۱ مورد آزمون قرار گرفته‌است. همچنین، از یک مطالعه موردی نیز برای راستی آزمایی نتایج پژوهش استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که عواملی چون ادراک مدیران از منافع و چالش‌های فناوری‌اطلاعات، اندازه سازمان، ثبات مدیریت، آمادگی تأمین‌کنندگان سازمان، تأثیر مثبتی بر میل به پذیرش فناوری‌اطلاعات در سازمان‌های ذی‌ربط دارد. ولی بر‌اساس شواهد به‌دست‌آمده رابطه میان شدت رقابت در صنعت با میل به پذیرش فناوری‌اطلاعات در این سازمان‌ها معنی‌دار نیست. در نهایت، نتایج در قالب ملاحظات سیاستی جهت توسعه کاربرد و انتشار فناوری اطلاعات در سازمان‌های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the factors affecting IT diffusion in organizations

چکیده [English]

Nowadays, it is obvious that the degree of IT development is not the same in different countries. The factors leading to these dissimilarities have been investigated in several researches. In this paper, the factors affecting the IT diffusion and acceptance in Iranian organizations have been discussed based on the EOT Model (Environment, Organization, and Technology Model). The data have been gathered through survey of more than 84 Iranian firms during 2010 to 1012. Also, a case study is applied for justifying the research results. The results show that the factors such as: managers' perception of IT advantages and challenges, The size of organization, stability of managers, suppliers readiness for IT usage, have a positive influence on IT acceptance in the organizations. However, the relation between the intensity of competition in the industry and IT acceptance is not confirmed. Finally, some policy implications for IT diffusion in Iran have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Technology acceptance
  • IT Diffusion