تاثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

درسال های اخیر، تمایل بنگاه های دفاعی به نوآوریِ بیشتر از یک سو و مطرح شدن راهبرد نوآوری باز از سوی دیگر، آنها را که ماهیتاً بنگاه هایی بسته و فاقد تعاملات گسترده بوده اند به سمت گشودگی و تعاملات بیشتر سوق داده است. با توجه به اینکه گشودگی (باز شدن) بنگاه های دفاعی به دلایل امنیتی هزینه هایی را به آنان تحمیل می کند، سیاستگذاران و مدیران همواره با این سوال روبرو بوده اند که آیا گشودگی بر عملکرد نوآورانۀ آنها موثر است یا خیر. برای بررسی این موضوع، نوآوری و گشودگی در 99 بنگاه دفاعی سنجش گردید. همچنین، ظرفیت تحقیقاتی ، نظام انگیزشی و همکاریهای درون بنگاهی نیز به عنوان سایر متغیرهای موثر بر نوآوری سنجیده شدند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر مستقیم گشودگی بر نوآوری بنگاه ها ناچیز است ولی بطور غیر مستقیم و از طریق ظرفیت تحقیقاتی، تاثیر قابل توجهی بر نوآوریِ بنگاه های مذکور دارد. بعلاوه، سیستم انگیزشی و همکاری های بین کارکردی این بنگاه ها تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری آنها ندارد که می تواند ناشی از ماهیت دفاعی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Openness, R&D Capacity, Cross Functional Cooperation and Incentive System on Innovation Performance in Defense Firms

نویسنده [English]

  • Alireza Booshehri
Faculty of Management & Soft Technologies, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, the need for more innovations on the one hand, and prescription of networking policy on the other hand, have urged these closed firms to open up and interact with others. Due to security issues, openness imposes cost on defense firms. As a result, policy makers and managers have long been facing the question of whether innovation performance of defense firms depends on their openness.To investigate this issue, innovation performance as dependent variable and openness as independent variable were measured using questionnaire in 99 defense firms. Following the literature, research capacity,incentive system and cross functional collaborations were also measured as independent variables influencing innovation. Resulting data was then analysed using structural equation modeling. The results unexpectedly showed that the direct effect of openness on innovation performance is negligible. Nevertheless, indirect effect of openness, via research capacity, on innovation performance was considerable. Besides, incentive system and cross functional collaborations had no meaningful effect on innovation performance of defense firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • defense
  • openness
  • cross functional
  • research capacity
-       اکبری، ب.، کزّازی، الف.، منطقی، م. و امیری، م. (1395). ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن بازار دفاعی ایران. بهبود مدیریت. شماره 1، پیاپی 31 ، 33 - 54.
-       باقری، الف. و بوشهری، ع.ر. (1393). تحلیل هم‌راستایی سیاستهای توسعه نظام نوآوری ودجا، گزارش پروژه تحقیقاتی، معاونت طرح، برنامه و بودجه وزارت دفاع و پش ن م.
-       بوشهری ع.ر. و باقری، الف.(1392) ارزیابی سیاست‌های علم‌و‌فناوری دفاعی، گزارش پروژه تحقیقاتی، معاونت طرح، برنامه و بودجه وزارت دفاع و پش ن م.
-       شفقت، الف.، الیاسی، م.، طباطبائیان، ح. و بامداد صوفی، ج. (1394). شناسایی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مدیریت نوآوری، دوره 4، شماره 4، 131-154.
-       صفدری رنجبر، م.، سلامی، ر.، توکّلی، غ.، طهماسبی، س. (1394). همکاری‌های علمی و فنآورانه میان صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها: رویکرد تحلیل علّی لایه‌ای. بهبود مدیریت. شماره 4 ،پیاپی 30، 5 -30 .
 
-       Andersson, F., Freedman, M., Haltiwanger, J., Lane, J., & Shaw, K. (2009). Reaching for the stars: who pays for talent in innovative industries? Economic Journal, 119(538), 308-332.
-       Bahemia, H., & Squire, B. (2010). A contingent perspective of open innovation in new product development projects. International Journal of Innovation Management, 14(04), 603-627.
-       Besley, T., & Ghatak, M. (2008). Status incentives. American Economic Review, 98(2), 206-211.
-       Cano, C. P., & Cano, P. Q. (2006). Human resources management and its impact on innovation performance in companies. International Journal of Technology Management35(1-4), 11-28.
-       Chesbrough, H.W. (2003a). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Cambridge, Massachusetts, Harvard Business School.
-       Chesbrough, H. (2003b). The Era of Open Innovation. MIT Sloan Management Review, 44(3), 35-41.
-       Chesbrough. H. (2006), Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, in Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2006). Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford University Press on Demand. pp. 1-12.
-       Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&d Management, 36(3), 229-236.
-       Chesbrough, H., & Teece, D. J. (1998). When is virtual virtuous? Organizing for innovation. The Strategic Management of Intellectual Capital, 27.
-       Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35, 128-152.
-       Crowe, E., & Higgins, E. T. (1997). Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 69(2), 117-132.
-       Dahlander, L., & Gann, D. M. (2010). How open is innovation?. Research policy39(6), 699-709.
-       Das, T. K., & Teng, B. S. (1998). Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances. Academy of management review, 23(3), 491-512.
-       Davila, A. (2003). Short-term economic incentives in new product development. Research Policy, 32(8), 1397-1420.
-       Davis, J.P. and Eisenhardt, K.M. (2011). Rotating leadership and collaborative innovation: Recombination processes in symbiotic relationships, Administrative Science Quarterly, 56(2), 159–201.
-       Deeds, D. L. (2001). The role of R&D intensity, technical development and absorptive capacity in creating entrepreneurial wealth in high technology start-ups. Journal of engineering and technology management18(1), 29-47.
-       Drechsler, W., & Natter, M. (2012). Understanding a firm's openness decisions in innovation. Journal of Business Research65(3), 438-445.
-       Durst, S., & Stahle, P. (2013). Success factors of open innovation-a literature review. International Journal of Business Research and Management4(4), 111-131.
-       Elliot, A. J., & Covington, M. V. (2001). Approach and avoidance motivation. Educational Psychology Review13(2), 73-92.
-       Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. R&D Management, 39(4):311–6.
-       Ernst, H., Hoyer, W.D. and Rübsaamen, C. (2010). Sales, marketing, and research-and development cooperation across new product development stages: Implications for success, Journal of Marketing, 74(5), 80–92.
-       Fey, C. F, Birkinshaw J., (2005), External sources of knowledge, governance mode, and R&D performance. Journal of Management, 31(4):597–621.
-       Foss, N.J., Laursen,K. and Pedersen,T. (2011).Linking customer interaction and innovation: The mediating role of new organizational practices. Organization Science, 22(4), 980–999.
-       Friebel, G., & Giannetti, M. (2009). Fighting for talent: risk-taking, corporate volatility and organization change. Economic Journal, 119(540), 1344-1373.
-       Frishammar, J. and Horte, A.S. (2005). Managing external information in manufacturing firms: The impact on innovation performance. Journal of Product Innovation Management, 22(3), 251–266.
-       Gassmann, O. (2006). Opening up the innovation process: towards an agenda. R & D Management, 36(3), 223-228.
-       Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109–122.
-       Grant, R. M., & Baden‐Fuller, C. (2004). A knowledge accessing theory of strategic alliances. Journal of management studies41(1), 61-84.
-       Grimpe, C., & Kaiser, U. (2010). Balancing internal and external knowledge acquisition: the gains and pains from R&D outsourcing. Journal of management studies, 47(8), 1483-1509.
-       Greve, H. R. (2003). A behavioral theory of R&D expenditures and innovations: Evidence from shipbuilding. Academy of Management Journal46(6), 685-702.
-       Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: Nterorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic management journal14(5), 371-385.
-       Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice19(2), 139-152.
-       Hoang, H., & Rothaermel, F. T. (2005). The effect of general and partner-specific alliance experience on joint R&D project performance. Academy of Management Journal48(2), 332-345.
-       Kahn, K. B. (1996). Interdepartmental integration: a definition with implications for product development performance. Journal of product innovation management13(2), 137-151.
-       Kerr, C. I. V., Phaal, R., & Probert, D. R. (2008). Technology insertion in the defence industry: A primer. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture222(8), 1009-1023.
-       Lane, P. J., Koka, B. R., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. Academy of management review31(4), 833-863.
-       Laursen, K. and Salter, A. (2006). Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms. Strategic Management Journal, 27, 131–150.
-       Laursen, K., & Salter, A. (2004). Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation?. Research policy33(8), 1201-1215.
-       Laursen, K., & Foss, N. J. (2003). New human resource management practices, complementarities and the impact on innovation performance. Cambridge Journal of Economics, 27(2), 243-263.
-       Levinthal, D. (1988). A survey of agency models of organizations. Journal of Economic Behavior & Organization, 9(2), 153-185.
-       Lewin, A.Y., Massini, S. and Peeters, C. (2011). Micro foundations of internal and external absorptive capacity routines. Organization Science, 22(1), 81–98.
-       Lichtenthaler U., Ernst H. (2009) Opening up the innovation process: the role of technology aggressiveness. R&D Management. 39(1), 38–54.
-       Luca, L. M. D., & Atuahene-Gima, K. (2007). Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: Examining the different routes to product innovation performance. Journal of Marketing, 71(1), 95-112.
-       McLaughlin, S. Identifying the barriers to collaborative innovation in a research and development organization: A case study. In 7th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD) and Knowledge Cities World Summit (KCWS) (pp. 13-15).
-       Meier, M. (2011). Knowledge management in strategic alliances: a review of empirical evidence. International journal of management reviews, 13(1), 1-23.
-       Miric, A. A., Burton, R. M., & Petkovic, M. (2013). Coordinating Inter-organizational Learning Throughout Alliance Evolution. Network Governance, 11.
-       Mortara, L., & Minshall, T. (2011). How do large multinational companies implement open innovation?. Technovation, 31(10), 586-597.
-       Mowery, D. C., Oxley, J. E., & Silverman, B. S. (1996). Strategic alliances and interfirm knowledge transfer. Strategic management journal17(S2), 77-91.
-       Mohr, J and R Sparkman (1994). Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal, 15(2), 135–152.
-       Muthusamy, S. K., & White, M. A. (2005). Learning and knowledge transfer in strategic alliances: a social exchange view. Organization Studies26(3), 415-441.
-       Omidvar, O., (2013), Revisiting Absorptive Capacity: Literature review and a Practice-based Extension of the Concept, 35th DRUID Celebration Conference, Barcelona, Spain.
-       Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance: An empirical examination. International journal of quality & reliability management, 20(8), 901-918.
-       Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods40(3), 879-891.
-       Prendergast, C. (1999). The provision of incentives in firms. Journal of Economic Literature, 37(1), 7-63.
-       Reichwald, R. and Piller, F. (2009). Interaktive Wertschöpfung: Open Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, Wiesbaden, Gabler Verlag. Cited in Salge et al, 2014.
-       Robertson, P. L., Casali, G. L., & Jacobson, D. (2012). Managing open incremental process innovation: absorptive capacity and distributed learning. Research policy41(5), 822-832.
-       Rothaermel, F. T., & Deeds, D. L. (2004). Exploration and exploitation alliances in biotechnology: A system of new product development. Strategic management journal25(3), 201-221.
-       Rothaermel, F. T., & Alexandre, M. T. (2009). Ambidexterity in technology sourcing: The moderating role of absorptive capacity. Organization science20(4), 759-780.
-       Salge, T.O., Bohné, T.M., Farchi, T. and Piening, E.P.C. (2014). Not for Everybody: Why Some Organizations Benefit More from Open Innovation than Others. In: Tidd, J. (2014). Open Innovation Research, Management and Practice. Imperial College Press, London.
-       Savitskaya, I., Salmi, P., Torkkeli, M., 2010. Barriers to open innovation: case China. Journal of Technology Management and Innovation 5 (4), 10–21.
-       Schreiner, M., Kale, P., Corsten, D. (2009). What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success? Strategic Management Journal, 30(13), 1395–1419.
-       Sofka, W., & Grimpe, C. (2010). Specialized search and innovation performance–evidence across Europe. R&d Management, 40(3), 310-323.    
-       Van de Ven, A. H. (1986). Central problems in the management of innovation. Management science32(5), 590-607.
-       Van de Vrande, V., de Jong, J.P.J., Vanhaverbeke, W., de Rochemont, M., (2009). Open innovation in SMEs: trends, motives and management challenges. Technovation 29 (6-7), 423–437.
-       Von Hippel E. (1988). The sources of innovation. New York: Oxford University Press.
-       Von Hippel, E. (1994). “Sticky information” and the locus of problem solving: implications for innovation. Management science40(4), 429-439.
-       West, M. A., & Anderson, N. R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied psychology81(6), 680.
-       Wong, A., Tjosvold, D., & Liu, C. (2009). Innovation by teams in Shanghai, China: cooperative goals for group confidence and persistence. British Journal of Management20(2), 238-251.
-       Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review27(2), 185-203.