برآورد سطح نوآوری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

امروزه نوآوری یکی ازمؤلفه‌های لازم و ضروری برای شرکت‌ها به منظور بقا در صحنه رقابت است. این پژوهش با درنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار برنوآوری و با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و روش رگرسیون به دنبال پیش‌بینی سطح نوآوری شرکت‌ها در چهار زمینه نوآوری محصول، فرآیند، بازاریابی و نوآوری سازمانی است. هم‌چنین درپی یافتن مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ظهور هریک از انواع نوآوری می باشد. در این مقاله برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه استفاده شده است، جامعه آماری، شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد می‌باشند که به دلیل محدود بودن دسترسی محققین به تمامی شرکت‌ها، مرکز اقبال پارک علم و فناوری برای توزیع پرسشنامه انتخاب شد. پس از توزیع پرسش نامه بین تمامی این شرکت‌ها (حدود 70شرکت)60 پرسش نامه به محققین بازگردانده شد. با استفاده از داده‌های به دست آمده، پنج مدل برای پیش بینی سطح انواع نوآوری شرکت ها به دست آمد. نتایج نشان دهنده آن است که کیفیت منابع انسانی، زیرساخت‌های مناسب سازمانی، فرهنگ سازمانی‌حامی‌نوآوری و محیط پویای سازمانی بیش‌ترین تأثیرها را در ایجاد انواع نوآوری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation the level of innovation of companies located in Yazd Science and Technology Park by using artificial neural networks and regression

نویسندگان [English]

  • Habibollah Mir Ghafoori
  • Zahra Sadeghian
  • Zahra Sadeghi Arani
چکیده [English]

Nowadays innovation is one of the essential factors for companies to survive in competition with other companies. This study tries to predict the level of the product, process, marketing and organizational innovations by using the factors affecting innovation and using artificial neural networks and regression techniques. It also determines the most important factors affecting each type of innovation. In this study questionnaire has been used for data collection and companies located in Yazd Science and Technology Park form Statistical population. Since all companies were not accessible, Iqbal Center of Science and Technology Park was chosen for the distribution of questionnaires. After distributing questionnaires among all of the Iqbal center companies (about 70 companies) 60 questionnaires returned to the researchers. By using obtained data, five models were extracted to predict the level of innovation. This study concludes that the quality of human resources, appropriate organizational substructures, organizational culture supporting innovation and dynamic organizational environment have the most influence on the creation of innovation in Companies located in Yazd Science and Technology Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • factors affecting innovation
  • artificial neural networks
  • Science and Technology Park